Posts tagged Tehlikeli Madde Haberleri

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine, denatürasyonuna, ambalajlanmasına, dağıtımına, üretimde kullanılması amacıyla elde bulundurulmasına, depolanmasına, geri kazanımına ve işlemesine yönelik izin, denetim ile piyasa ve ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasları, bu mamullerin tüketiminin neden olduğu kamusal, toplumsal, tıbbi ya da çevresel nitelikteki her türlü zararlı etkileri de göz önünde bulundurmak suretiyle düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine, denatürasyonuna, ambalajlanmasına, dağıtımına, üretimde kullanılması amacıyla elde bulundurulmasına, depolanmasına, geri kazanımına ve işlemesine ilişkin izin, izleme ve denetim usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 1 inci ve 5 inci maddeleri ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alkollü karışım: Alkollü içki tanımı dışında kalan ve içinde hacmen % 60 ve daha fazla etil alkol içeren her türlü karışımı,

b) Denatüran: Denatürasyon amacıyla ve bu Yönetmeliğin öngördüğü şekilde etil alkole veya metanole katılan maddeleri,

c) Denatürasyon: Etil alkolün veya metanolün içine renk, koku ve tat veren maddelerden bir veya birkaçının katılması işlemini,

ç) Dökme alkol: Yetkili alkol dağıtım firmaları tarafından, 250 litreden büyük hacimli kap veya tankerler ile üretiminde girdi olarak kullanan firmalara satışı yapılan etil alkol veya metanolü,

d) Etil alkol perakende satıcısı: Evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel kullanım amaçlı etil alkolün perakende satışını yapan, etil alkol perakende satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Etil alkol perakende satış belgesi: Evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel kullanım amaçlı etil alkolün perakende satışının yapılabilmesi için Kurum veya yetkilendirilmiş merci tarafından verilecek izin belgesini,

f) Etil alkol toptan satıcısı: Evsel kullanım amaçlı etil alkol, genel kullanım amaçlı etil alkol, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkolün toptan satışını yapan etil alkol toptan satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Etil alkol toptan satış belgesi: Evsel kullanım amaçlı etil alkol, genel kullanım amaçlı etil alkol, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkolün toptan satışının yapılabilmesi için Kurum veya yetkilendirilmiş merci tarafından verilecek izin belgesini,

ğ) Etil alkol ve metanol toptan satıcısı: Evsel kullanım amaçlı etil alkol, genel kullanım amaçlı etil alkol, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün toptan satışını yapan, etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Etil alkol ve metanol toptan satış belgesi: Evsel kullanım amaçlı etil alkol, genel kullanım amaçlı etil alkol, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ile analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün birlikte toptan satışının yapılabilmesi için Kurum veya yetkilendirilmiş merci tarafından verilecek izin belgesini,

ı) Gıda alkolü: 16/3/2005 tarihli ve 25757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde tanımlanan tarımsal etil alkolü,

i) İşleme: Etil alkol ve metanol içeren ürün, yan ürün, atık ve üretim artıklarından geri kazanım işlemleri ile analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün elde edilmesi amacıyla saflaştırma ve susuzlaştırma işlemlerini,

j) Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,

k) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

l) Mutlak alkol: Etil alkolün içerdiği alkol miktarının hacmen % 100 alkol miktarı üzerinden karşılığını,

m) Metanol toptan satıcısı: Analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün toptan satışını yapan metanol toptan satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiyi,

n) Metanol toptan satış belgesi: Analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün toptan satışının yapılabilmesi için Kurum veya yetkilendirilmiş merci tarafından verilecek izin belgesini,

o) Sanayi tipi etil alkol: Piyasaya denatüre edilmiş olarak arz edilen etil alkolü,

ö) Yakıt biyoetanolü: Tarımsal ürünler ile bunların yan ürün, atık ve artıklarının, ormancılık, sanayi ve evsel atıkların biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarından elde edilen, benzin türlerine harmanlanarak taşımacılıkta kullanılan ve piyasaya denatüre olarak arz edilen etil alkolü,

p) Yetkili alkol dağıtım firması: Kurum mevzuatı uyarınca etil alkol ve/veya metanol dağıtım uygunluk belgesini haiz gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üretim Tesislerinin Kurulmasında Aranılacak Şartlar, Projelendirme Esasları,

Başvuru Şekli ve İnceleme

Üretim tesisi kurulmasında aranılacak şartlar

MADDE 5 (1) Üretim tesisi kurulmasında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Etil alkol üretimiyle ilgili temel teknik tanımlarda, Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri, ilgili tebliğ bulunmaması halinde yürürlükteki Türk Standartları, standardı bulunmayan teknik tanımlamalar için ise uluslararası düzenlemeler ve menşe ülke standartları dikkate alınır.

b) Etil alkol üretim tesisi yeni teknolojinin uygulandığı bir tesis olmalıdır. Yeni teknoloji, ana üretim proseslerinde kullanılan makine ve ekipmanın kullanılmamış olmasını ifade eder. Kurumdan üretim izni alınmış etil alkol üretim tesisindeki makine ve ekipmanın aynı firmaya ait başka bir etil alkol üretim tesisinde kullanılmasında veya üretim izni iptal edilen veya yenilenmeyen tesisin üretim iznini haiz firmaya devrinde Kurum onayı aranır. Bu durumda yeni teknoloji şartı aranmaz.

c) Etil alkol üretim tesisi entegre bir tesis olmalıdır. Etil alkol üretiminde entegre tesis, ürünün hammadde girişinden mamul madde çıkışına kadarki tüm aşamaları içeren üretimin gerçekleştirildiği tesisi ifade eder.

ç) Etil alkol üretim tesisi, en az 1.000.000 litre/yıl üretim yapmaya yeterli kapasitede projelendirilmelidir. Etil alkol üretim tesislerinde hammadde girişinden ürün çıkışına kadarki tüm aşamalar kütle dengesi açısından kapasiteye uygun olmalıdır.

d) Etil alkol ve alkollü içki üretim tesisleri, birbirinden ayrı tesisler şeklinde kurulmalıdır. Üretim hattının ayrılığı, tesislerin ayrılığını ifade eder. Isıtma, soğutma, pompa ve benzer ünitelerin ortak kullanılması üretim hattının ayrılığını ihlal etmez.

e) Üretilecek etil alkolün, sadece alkollü içki üretiminde kullanılacak olması durumunda, (ç) bendinin ihlal edilmemesi kaydıyla, alkollü içki üretim kapasitesi ile etil alkol üretim kapasitesi birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Üretim tesislerinin projelendirilme esasları

MADDE 6 (1) Etil alkol üretim tesisleri asgari olarak; hammadde temini, hammaddenin üretime hazırlanması, üretim, ürünün doluma hazırlanması, dolum, nihai ürün ve depolama aşamalarını içerir şekilde projelendirilir.

(2) Üretim tesislerindeki hammadde, yarı ürün, ürün stoklama ekipmanı, kalite ve miktar kontrolü yapılmasına izin verecek şekilde projelendirilmeli, sayaç, boru, vana ve numune alma muslukları rahat ulaşılabilir konumda yerleştirilmelidir.

(3) Tesiste hammadde girişinden ürün çıkışına kadar gerçekleşen proses aşamalarını kapsayan kalite kontrol sistemi kurulmalı; kalite kontrolünde sorumluluk dağılımı, örnekleme noktaları, örnekleme şekli, analiz periyotları, yapılacak test ve analizler ile değerlendirme esasları gibi tüm detaylar tanımlanmalıdır.

(4) Metanol üretimine ilişkin talepler Kurul tarafından değerlendirilir.

(5) Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan kurum ve kuruluşların, deneme niteliğindeki pilot tesislerine ilişkin talepleri Kurul tarafından değerlendirilir. Başvurularda 7 nci maddede yer alan bilgi ve belgeler aranmaz.

Başvuru şekli ve inceleme

MADDE 7 (1) Etil alkol üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişiler, taleplerine ilişkin dilekçelerini aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile birlikte Kuruma iletirler.

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi ile varsa tadilleri ve yetkili kişilere ait imza sirküleri,

b) Ticaret veya sanayi odasından son bir ay içinde alınan faaliyet belgesi,

c) Faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan beyanı,

ç) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için firmanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik Numarası ile 4733 sayılı Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve Kurumumuzca düzenlenmiş belgelerinin mahkemece askıya alınmadığına ilişkin yazılı beyan,

d) İçerik ve şekli Kurumca belirlenen fizibilite raporu,

e) 25 inci madde uyarınca hesaplanan tesis kurma uygunluk belgesi bedelinin dörtte birinin başvuru bedeli olarak Kurum hesabına yatırıldığını gösterir belge,

f) Kurum tarafından yapılacak her türlü yazışmalarda kullanılacak adres bilgilerine ilişkin beyan,

g) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yetkili merciden alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı’na veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararına ilişkin belge örneği.

(2) Tesis kurma izin başvurusu, dosyanın Kuruma iletilmesinden itibaren altmış gün içinde incelenir. İnceleme sonrası tespit edilen eksiklikler firmaya bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır. Eksik bulunan dosyaların süresi içinde tamamlanmaması veya başvurudan vazgeçilmesi halinde başvuru işleme konulmaz ve başvuru bedeli iade edilmez.

(3) Bu Yönetmelik maddelerinde belirtilen başvuru ve izinler kapsamında Kuruma verilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, değişikliklere ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma iletilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesis Kurma, Üretim ve Proje Tadilat İzinleri

Tesis kurma izni

MADDE 8 (1) 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre tamamlanmış başvurular ilgili mevzuat ve rasyonel ölçütler gözetilerek, en geç doksan gün içinde Kurumca değerlendirilir ve karara bağlanılmak üzere en geç otuz gün içinde Kurula sunulur.

(2) Kurulca verilen iznin firmaya tebliğ tarihinden itibaren, 25 inci maddeye göre hesaplanan tesis kurma uygunluk belgesi bedeli bakiyesi, doksan gün içinde Kurum hesabına yatırılır. Bu bedelin yatırıldığının belgelenmesini takiben tesis kurma uygunluk belgesi düzenlenir. Tesis kurma uygunluk belgesi bedeli bakiyesinin süresi içinde yatırılmaması durumunda verilen izin iptal edilmiş sayılır ve başvuruda alınan bedel iade edilmez.

(3) Tesis kurma uygunluk belgesi beş yıl geçerli olup, bu süre bitimine kadar üretim izninin alınmaması halinde verilen bu uygunluk belgesi iptal edilmiş sayılır ve alınan bedel iade edilmez.

(4) Üretim izni alınıncaya kadar proje revizyonu gerektiğinde, uygulama öncesi gerekçesi belirtilerek Kurum bilgilendirilir. Ancak tesis yeri veya kapasite değişikliği durumunda Kuruldan izin alınması zorunludur. Yapılan proje revizyonunun kapasiteyi arttırması durumunda tesis kurma uygunluk belgesi bedeli yeni kapasite değeri üzerinden hesaplanarak tamamlattırılır. Proje revizyonunun kapasiteyi azaltıcı yönde olması durumunda, herhangi bir bedel iadesi yapılmaz.

(5) Kurumdan alınan tesis kurma uygunluk belgesi, tesisin kurulmasına ilişkin ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Üretim ve faaliyet izni

MADDE 9 (1) Tesis kurma iznini alarak projesini gerçekleştiren ve işletmesini üretime hazır hale getiren firma tarafından Kuruma yazılı bildirimde bulunulur. Bildirimi müteakiben Kurumca görevlendirilen personel tarafından otuz gün içinde tesisin bu Yönetmelik şartlarına ve projesine uygunluğu yerinde denetlenir. Deneme üretimi sırasında üretilen üründen analiz yaptırılmak üzere yeterli miktarda numune alınır. Denetim ve analiz sonucunun olumlu bulunması halinde, analiz sonucunun Kuruma iletilmesinden itibaren otuz gün içinde başvuruya ilişkin rapor düzenlenir. Bu rapor, karara bağlanılmak üzere otuz gün içinde Kurula sunulur.

(2) Deneme üretiminin olumlu sonuçlanması halinde bu süreçte elde edilen ürünün, üretimde kullanılması veya piyasaya arzı Kurum iznine tabidir.

(3) Deneme üretiminin olumsuz sonuçlanması halinde, bu süreçte elde edilen ürün, üretim hattında tekrar işlenerek standardına uygun hale getirilebilir. Tekrarlanan deneme üretiminde üretilen ürüne ilişkin analiz sonucuna göre birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(4) 25 inci maddeye göre hesaplanan üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedeli, Kurulca verilen iznin firmaya tebliğ tarihinden itibaren, doksan gün içinde Kurum hesabına yatırılır. Bu bedelin yatırıldığının belgelenmesini takiben üretim ve faaliyet uygunluk belgesi düzenlenir. Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedelinin süresi içinde yatırılmaması durumunda verilen izin iptal edilmiş sayılır.

(5) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alan firmaların dağıtım uygunluk belgesi de alması zorunludur.

(6) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi beş yıl geçerli olup, firmalar süre bitiminden önce Kuruma başvurarak takip eden beş yıl için üretim ve faaliyet uygunluk belgesini yenilemek zorundadırlar.

Proje tadilat izni

MADDE 10 (1) Proje tadilat izni;

a) Proses veya ürün değişikliği getiren makine veya ekipman değişimi veya depolama ile ilgili değişiklik yapılması,

b) Mevcut kapasitesinin değiştirilmesi,

c) Mevcut tesisinin tamamının başka yere taşınması,

durumunda verilir.

(2) Firmalar, projelendirdikleri tadilatın niteliğini ve gerekçesini açıklayan bilgi ve belgeler ile proje tadilat izni almak üzere Kuruma başvururlar. Tamamlanmış başvurular, ilgili mevzuat ve rasyonel ölçütler gözetilerek karara bağlanılmak üzere en geç otuz gün içinde Kurula sunulur. Üretim kapasitesi artışı olan proje tadilatlarında, 25 inci maddeye göre hesaplanan proje tadilat izin bedelinin, iznin tebliğ tarihinden itibaren, en geç altmış gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi halinde, izin geçerlilik kazanır. Süresi içinde bu bedel yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır. Kapasite artışı olmayan proje tadilatlarında bedel alınmaz.

(3) Proje tadilat izni iki yıl geçerli olup, bu süre bitimine kadar proje tadilatının gerçekleşmemesi halinde verilen bu izin iptal edilmiş sayılır ve varsa alınan bedel iade edilmez.

(4) Proje tadilat izni alarak projesini gerçekleştiren firmalar tarafından, Kuruma yazılı bildirimde bulunulur. Kurumca görevlendirilen personel tarafından otuz gün içinde, tadilatın projesine uygunluğu yerinde denetlenerek buna ilişkin rapor düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Etil Alkol ve Metanolün Dış Ticaretine İlişkin Esaslar

İthalat

MADDE 11 (1) Piyasaya arz edilecek Ek-1’de yer alan etil alkol ve metanolün ithalatında, firmalar ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere, Kurumdan ürün bazında ithalata uygunluk belgesi almak zorundadırlar.

(2) İthalata uygunluk belgesi talebinde bulunulmadan önce ithal edilmek istenen ürünler için Kurumdan ürün bazında ithalat ön değerlendirme belgesi alınır.

(3) Bu ürünlerin ithalatında, ithalata uygunluk belgesi alan firmaların kendi adına dağıtım uygunluk belgesi de alması zorunludur.

(4) 26 ncı madde uyarınca Kurum hesabına yatırılması gereken muaccel hizmet bedeli borcu bulunanlara ithalat ön değerlendirme belgesi verilmez.

(5) Alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal distilatlara ilişkin ithalat talepleri değerlendirmeye alınmaz.

İthalat ön değerlendirme belgesi

MADDE 12 (1) Etil alkol veya metanol ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, ithalat ön değerlendirme belgesi taleplerini, ihracatçı ülkede çıkış işlemleri başlamadan önce, aşağıda belirtilen firma ve ürün bilgilerini bir dilekçe ekinde Kuruma iletirler.

(2) Firma bilgileri:

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi ile varsa tadilleri ve yetkili kişilere ait imza sirküleri.

b) Ticaret veya sanayi odasından son bir ay içinde alınan faaliyet belgesi.

c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için firmanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik Numarası ile 4733 sayılı Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve Kurumumuzca düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına ilişkin yazılı beyan.

ç) Kurum tarafından yapılacak her türlü yazışmalarda kullanılacak adres bilgilerine ilişkin beyan.

(3) Piyasaya arz ambalajında ithal edilecek etil alkol, metanol ve alkollü karışımlar için, ambalaj hacmi ve kullanım amacı bazında düzenlenmiş ürün bilgileri:

a) Alkollü karışımlar için 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanan güvenlik bilgi formu ile etil alkol ve metanol için teknik spesifikasyon belgesi.

b) Etil alkol, metanol ve alkollü karışımı üreten ve ambalajlayan firmaların unvan ve adresleri.

c) Denatüre edilmiş ürünler için denatüre eden firmanın unvan ve adresi, uygulanan denatürasyonun açıklaması.

ç) Etil alkolde hammadde bilgisi.

d) Analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve metanol hariç, diğer etil alkol ve metanoller için etiket bilgisi.

e) Ürünlere ilişkin proforma fatura aslı.

f) Ürünlerin belgeye esas talep edilen miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonu, giriş yapacağı gümrük idaresi ve kullanım amacı bilgisi.

g) Gıda ile temas eden veya gıda sanayi girdisi olarak kullanılan etil alkolde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış kontrol belgesi örneği.

(4) Dökme olarak ithal edilecek etil alkol veya metanol için kullanım amacı bazında düzenlenmiş ürün bilgileri:

a) Etil alkol veya metanol üreten firmanın unvan ve adresi.

b) İçeriği Kurum tarafından belirlenen teknik spesifikasyon belgesi.

c) Denatüre edilmiş ürünler için, denatüre eden firmanın unvan ve adresi, uygulanan denatürasyonun açıklaması.

ç) Etil alkolde hammadde bilgisi.

d) Ürüne ilişkin proforma fatura aslı.

e) Ürünlerin belgeye esas talep edilen miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonu, giriş yapacağı gümrük idaresi ve kullanım amacı bilgisi.

f) Gıda ile temas eden veya gıda sanayi girdisi olarak kullanılan etil alkolde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış kontrol belgesi örneği.

g) Yakıt biyoetanolü ithal edilecek ise, teslim edileceği rafinerici veya akaryakıt dağıtıcı lisansını haiz firmalardan, benzine harmanlanacak yakıt biyoetanolünün katım oranını ve harmanlama işlemlerinin yapılacağı depoların adreslerini gösteren ve firma kaşesi ile yetkili şahıs imzasını taşıyan bildirim.

(5) İthalat ön değerlendirme belgesi dosyası, Kuruma iletilmesinden itibaren otuz gün içinde incelenir. İnceleme sonrası tespit edilen eksiklikler firmaya bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde yapılan başvuru işlemden kaldırılır.

(6) İthalat ön değerlendirme belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin daha sonraki başvurularında, firma bilgileri dosyasında yer alan bilgi ve belgeler tekrar istenmez.

(7) Başvuru sonrasında firma tarafından Kuruma verilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bu değişikliklere ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma iletilmesi zorunludur.

İthalat ön değerlendirme belgesi ve ithalata uygunluk belgesi düzenlenmesi

MADDE 13 (1) İthalat ön değerlendirme belgesi taleplerinin değerlendirmesi dosya üzerinden yapılır. İlgili mevzuat ve rasyonel ölçütler gözetilerek yapılan değerlendirmeler neticesinde uygun bulunanlara ürün bazında şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen ithalat ön değerlendirme belgesi düzenlenir.

(2) Gıda ile temas eden veya gıda sanayinde kullanılacak olan etil alkol için düzenlenen ithalat ön değerlendirme belgesinin süresi kontrol belgesinin süresi kadardır. Diğer ürünlerde ise bu süre bir yıldır.

(3) Kurumdan ithalat ön değerlendirme belgesi alan firmalar, özet beyan/beyanname, fatura ve menşe şahadetnamesi ile ithalata uygunluk belgesi talebinde bulunurlar. Gümrüğe gelen partiden alınan numunenin Kurumun öngördüğü laboratuvarlarda yaptırılan analiz sonucuna göre uygun bulunanlara, on iş günü içinde ithalata uygunluk belgesi düzenlenir. 250 litre ve daha küçük hacimli ambalajlarda ithal edilecek olan analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta metanol ile alkollü karışımlarda analiz yaptırılmadan ithalata uygunluk belgesi düzenlenir.

(4) Laboratuvarlarda yaptırılan analiz sonucu düzenlenen raporun olumsuz olması durumunda, analiz sonucunun Kurum tarafından firmaya bildirilmesinden itibaren on beş gün içinde yazılı başvuru ile itiraz edilebilir. Bu durumda Kurumun öngördüğü laboratuvarda ürün yeniden analiz ettirilir. Bu analiz raporu doğrultusunda işlemler yürütülür.

(5) Ürünlerin ithalat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip gümrük beyannamesinin bir örneği on beş iş günü içinde Kuruma iletilir.

(6) Kurum veya gümrük idaresi tarafından ithaline izin verilmeyen ürünler ithalatçı tarafından mahrecine iade edilir veya üçüncü bir ülkeye gönderilir ya da gümrük idaresinin kabul etmesi koşuluyla, masrafları ithalatçı tarafından karşılanmak suretiyle, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir.

(7) Kurumdan alınan ithalata uygunluk belgesi, ithalata ilişkin ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(8) Toplam 50 litreyi geçmeyen etil alkol veya metanolün numune olarak veya özel bir amaç için ithalatı söz konusu olduğunda, yılda bir defaya mahsus olmak üzere ve ticarete konu edilmemesi şartıyla bu ürünlerin ithalatı Kurum tarafından değerlendirilir. Uygun bulunanlara ithalat izni verilir.

İhracat

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin ihracatını yapan firmaların, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin bir örneğini, ihracatın yapıldığı aya ait satış raporu ekinde Kuruma göndermeleri zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşleme Tesislerine İlişkin Usul ve Esaslar

Analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve metanol için işleme tesislerine ilişkin  usul ve esaslar

MADDE 15 (1) Analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve metanol için işleme tesislerine ilişkin işleme izin belgesi ve dağıtım uygunluk belgesi alınması zorunludur.

(2) İşleme izin belgesi ve dağıtım uygunluk belgesi alınabilmesi için aşağıda istenilen bilgi ve belgeler Kuruma iletilir.

a) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen firma bilgileri.

b) Proses akım şemaları ve açıklamaları, tesis ve ekipman yerleşim şeması, tesiste girdi/çıktı dengesinin nasıl izlenebileceğine ilişkin açıklamalar, tesiste etil alkol ve metanole ilişkin hangi analizlerin yapılabildiğine dair açıklamalar, ambalajlamada kullanılan kabın malzemesi ve hacmine ilişkin açıklamalar. Bu ürünlerin etiketlerinde; ürünün adı, hacmen yüzde alkol miktarı, net ambalaj hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgiler, işleyen ve ambalajlayan firmanın ticari unvanı ve adresi bulunur. Etiketler 24 üncü maddeye uygun olur.

c) 18 inci maddede belirtilen dağıtım bilgileri.

(3) Girdi olarak kullanılacak etil alkol, bu Yönetmelikte tanımlanan gıda alkolü olmalı ve dağıtım yetkisini haiz üretici veya ithalatçı firmalardan temin edilmelidir. İşleme sonrası elde edilen etil alkol hacmen en az %99 olmalıdır. İşleme izin belgesini haiz firma adına 19 uncu maddenin yedinci fıkrası uyarınca tahsis izin belgesi düzenlenir. Etil alkol işleyen firmalar tarafından 27 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca kullanım raporu gönderilmelidir.

(4) Girdi olarak kullanılacak metanol, saf metanol olmalı ve dağıtım yetkisini haiz üretici veya ithalatçı firmalardan temin edilmelidir.

(5) İşleme tesisi ürünü analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol 20 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi, analiz amaçlı analitik saflıkta metanol 21 inci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun olarak piyasaya arz edilebilir.

(6) İşlemeci firmalar, 27 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca satış raporu göndermek zorundadır.

(7) İşleme ürünü etil alkollerin piyasaya arzında 26 ncı madde uyarınca hizmet bedeli alınır.

(8) İşleme izin belgesi beş yıl süreyle geçerlidir. Geçerlilik süresi bitiminde izin belgesini yenilemek isteyen firmalar süre bitiminden önce Kuruma başvurmalıdır.

Etil alkol ve metanol geri kazanımı amaçlı işleme tesislerine ilişkin  usul ve esaslar

MADDE 16 (1) Yan ürün ve piyasaya arz edilme niteliğini yitirmiş ürünler ile üretim artıklarından etil alkol veya metanolü geri kazanmak üzere kurulan işleme tesisleri için Kurumdan işleme izin belgesi ve dağıtım uygunluk belgesi alınması zorunludur.

(2) İşleme izin belgesi ve dağıtım uygunluk belgesi alınabilmesi için aşağıda istenen bilgi ve belgeler Kuruma iletilir.

a) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen firma bilgileri.

b) Proses akım şemaları ve açıklamaları, tesis ve ekipman yerleşim şeması, tesiste girdi/çıktı dengesinin nasıl izlenebileceğine ilişkin açıklamalar, tesiste etil alkol ve metanole ilişkin hangi analizlerin yapılabildiğine dair açıklamalar, ambalajlamada kullanılan kabın malzemesi ve hacmine ilişkin açıklamalar ve tesisle ilgili olarak alınmış olan kamu kaynaklı belgelerin birer suretini de içeren tesis ve ürün bilgileri.

c) 18 inci maddede belirtilen dağıtım bilgileri.

(3) Piyasaya arz edilme niteliğinde bulunmayan veya bu niteliğini kaybetmiş alkollü içki, tarımsal etil alkol ve metanol; tarımsal etil alkol ve alkollü içki üretiminin etil alkol içeren yan ürün, atık ve üretim artıkları; tarımsal etil alkol ve metanol kullanıcılarının, etil alkol ve metanol içeren yan ürün, atık ve üretim artıkları; metanolün girdi olmadığı üretimlerde elde edilen metanol içeren yan ürün, atık ve üretim artıkları ilgili mevzuatı uyarınca imha edilebilir, açığa çıktığı tesiste veya firmanın alkollü içki, etil alkol veya metanol sektöründe faaliyette bulunan tesislerinde geri kazanım işlemlerine tabi tutulabilir ya da geri kazanım tesislerine satılabilir.

(4) Sentetik etil alkol içeren ürün, yan ürün, atık ve üretim artıkları geri kazanım tesisine satılamaz. Bu ürünler sadece açığa çıktığı tesiste geri kazanım işlemi uygulanarak aynı üretimde yeniden kullanılabilir.

(5) Piyasaya arz edilme niteliğinde bulunmayan veya bu niteliğini kaybetmiş alkollü içkiler ile alkollü içki, tarımsal kökenli distilat ve tarımsal etil alkol üretiminden baş/son olarak ayrılan kısımların üçüncü fıkrada tanımlanan işlemlerin yanı sıra, gereken işlemlerden geçirilmek suretiyle yakıt biyoetanolü üretiminde girdiye katılarak kullanılması, yakıt biyoetanolü üretim iznini haiz firmaların tesislerinde mümkündür. Bu işlem, yakıt biyoetanolü üretim iznini haiz firmalarca 27 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Kuruma verilen işletme raporunda belirtilir.

(6) Geri kazanım işlemi sonucu elde edilen etil alkol D-2 tipi denatüre edilerek diğer sanayi girdisi için veya tam denatüre edilerek genel amaçlı kullanım alkolü olarak piyasaya arz edilir.

(7) Geri kazanım işlemi sonucu elde edilen metanol denatüre edilerek piyasaya arz edilir.

(8) Etil alkol ve metanolün ambalajlı olması halinde etiketlerinde geri kazanım işlemi sonucu elde edilen etil alkol ve metanol olduğunun belirtilmesi zorunludur.

(9) Üçüncü ve beşinci fıkralarda tanımlanan işlemler, Kuruma kayıtlı üretim veya işleme tesisi bulunan firmalar tarafından yapılabilir.

(10) İşlemeci firmalar, 27 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca satış raporu göndermek zorundadırlar.

(11) Geri kazanılan etil alkollerin kendi kullanımları dahil olmak üzere piyasaya arzında 26 ncı madde uyarınca hizmet bedeli alınır.

(12) İşleme izin belgesi beş yıl süreyle geçerlidir. Geçerlilik süresi bitiminde izin belgesini yenilemek isteyen firmalar süre bitiminden önce Kuruma başvurmalıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Etil Alkol ve Metanolün İç Ticaretine İlişkin Esaslar

İç ticaret

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin iç ticareti, dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar ile etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesi ve etil alkol perakende satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiler eliyle yürütülür.

(2) Piyasaya arz ambalajında etil alkol ve metanolün iç ticareti, dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar tarafından, etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişilere satılmak veya bu ürünleri sanayi girdisi olarak kullanan firmaların tesislerine teslim edilmek suretiyle yapılır.

(3) Dökme etil alkol ve metanolün iç ticareti, dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar tarafından, bu ürünleri sanayi girdisi olarak kullanan firmaların tesislerine teslim edilmek suretiyle yapılır.

(4) Dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar tarafından doğrudan etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi ile etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz firmalara satış yapılabilir. Dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesi almak kaydıyla etil alkol perakende satış belgesini haiz firmalara da satış yapabilirler. Perakende satış yapmak istemeleri halinde ise etil alkol perakende satış belgesi de almak zorundadırlar.

(5) Etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi ile etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamına giren ürünleri yalnızca dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalardan temin edebilir.

(6) Etil alkol perakende satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamına giren ürünleri yalnızca etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişilerden temin edebilir.

(7) Evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel kullanım amaçlı etil alkolün toptan veya perakende satışı ile tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve metanolün toptan satışı 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde düzenlenen etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesi ile etil alkol perakende satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır.

Dağıtım uygunluk belgesi başvurusu ve düzenlenmesi

MADDE 18 (1) Dağıtım uygunluk belgesi başvurusunda bulunacak gerçek veya tüzel kişiler, taleplerine ilişkin dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile Kuruma iletirler.

a) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi, işleme izin belgesi veya ithalata uygunluk belgesi,

b) Aşağıda tanımlanan özelliklere uygun deponun, kendisine ait veya akde bağlanmış kullanıcısı olduğunu kanıtlayan belge örneği, deponun adresi ve kapasitesine ilişkin beyan.

c) Piyasaya arz ambalajında ürün depolarının, sadece bu işe ayrılmış, faaliyet hacmini karşılayacak ve içine yerleştirilecek ürünün kategori başlığı altında, marka ve ambalaj hacmi bazında sınıflandırılmasına ve yapılacak kontrollerde her marka ürünün sayılmasına ve etiketinin incelenmesine imkan sağlayacak boyutlarda, ilgili diğer mevzuat uyarınca özel iş güvenliği ve emniyet tedbirinin alınmış, depolamanın, ürün girdi çıktı dengesinin izlenmesi ve kayıt tutulmasına imkan verecek şekilde olması zorunludur.

ç) Dökme etil alkol veya metanol depolarının, nakil araçlarının yükleme boşaltmasına uygun bir yerde, faaliyet hacmini karşılayacak boyut ve teknik özelliklerde olması, ürünün depolanması sırasında ilgili mevzuatı uyarınca konuya özel iş güvenliği ve emniyet tedbirinin alınmış olması, depolamanın, ürün girdi çıktı dengesinin izlenmesine imkan verecek şekilde yapılması ve kayıt tutulması zorunludur.

d) Nakil araçlarının, kendisine ait olduğunu gösterir belge örneği veya dağıtım ağlarının akde bağlanmış kullanıcısı olduğunu kanıtlayan sözleşme örneği ile araç listesi. Nakil araçlarının, ürünü dış şartlardan koruyacak, kalite ve sevkiyat güvenliğini sağlayacak teknik özelliklere sahip, trafik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması zorunludur.

(2) Dağıtım uygunluk belgesi, Kuruma teslim edilen başvuru dosyasındaki bilgilerin, yerinde ve/veya kayıtlar üzerinde incelenerek uygun bulunması sonucunda ve 25 inci maddenin dördüncü fıkrasında kayıtlı dağıtım uygunluk belgesi bedelinin Kurum hesabına yatırılmasını takiben düzenlenir. Kurum tarafından verilen dağıtım uygunluk belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. Süre bitiminden önce yapılan başvuru üzerine, belge verilmesine esas olan şartlar, piyasa gözetim ve denetim sonuçları ile belgeye esas faaliyetlerin değerlendirilmesi sonucunda dağıtım uygunluk belgesinin yenilenmesine ilişkin talep Kurum tarafından değerlendirilir. Talebin uygun bulunması ve 25 inci maddenin beşinci fıkrasında kayıtlı bedelin Kurum hesabına yatırılması kaydıyla dağıtım uygunluk belgesi yenilenir. 25 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca üretim ve faaliyet uygunluk bedeli tahsil edilen firmalardan ayrıca dağıtım uygunluk belgesi bedeli alınmaz.

(3) Başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.

(4) Dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar Kurumun yetkili dağıtım firmaları listesinde yer alırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Etil Alkol ve Metanolün Piyasaya Arzına İlişkin Esaslar

Etil alkol ve metanolün piyasaya arzına ilişkin genel esaslar

MADDE 19 (1) Etil alkol ve metanolün piyasaya arz faaliyeti, her faaliyetin gerekleri aranarak belgelendirilir ve ürünlerin kullanıcıya veya nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki süreç bu belgeler üzerinden ve/veya elektronik ortamda izlenir.

(2) Piyasaya arz edilen ürünlerin özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, teknik spesifikasyonu, ambalajlama, işaretleme ve etiketlemeleri, üretim izni, işleme izni veya ithalatla ilgili başvurular kapsamında beyan edilen bilgilere uygun olmalıdır.

(3) Etil alkol ve alkollü karışımların iç piyasaya arz edilen miktarları üzerinden dağıtım uygunluk belgeli firmalardan hizmet bedeli alınır.

(4) Sevk irsaliyeleri en az üç kopya olarak düzenlenir. Bir kopyası yetkili dağıtım firmasında, iki kopyası taşıma sırasında taşıma irsaliyesi ekinde taşıtta bulunur ve alıcı tarafından eksiksiz teslim alındığına dair onaylanan iki kopyadan biri yetkili dağıtım firmasına iade edilir. Yetkili dağıtım firması kayıtlarında ilk kopyası ile eşleştirilmiş olan tesellüm kaydını içerir sevk irsaliyeleri, sevkiyatın ve piyasaya arzının izlenebilmesi amacıyla düzenlendikleri tarihi takip eden yılın başından itibaren beş yıl süreyle saklanmak zorundadır.

(5) Dökme etil alkol ve metanol dağıtım yetkisine sahip firmaların yapacağı etil alkol ve metanol sevkiyatında, taşıyıcı araç üzerinde ilgili mevzuatında aranan yazı ve uyarı işaretleri bulunur. Tüm kaplar güvenliği sağlanmış mühürler ile kapatılır ve sanayi tipi etil alkole ilişkin evrak üzerinde denatürasyonun tipi yazılır. Yetkili alkol dağıtım firmaları, sattıkları ürünün güvenlik bilgi formu ile teknik spesifikasyonunu ve/veya o partiye ait analiz raporunu alıcıya vermek zorundadır.

(6) Sanayi girdisi olarak kullanılacak dökme veya ambalajlı etil alkol veya metanolün satışı, yetkili alkol dağıtım firmaları tarafından, üretiminde bu ürünleri girdi olarak kullanan firmaların üretim yerlerine teslim edilmek suretiyle yapılır. Satış yapılan firmaların geçerli kapasite raporları satışın yapıldığı ayı takip eden ayın son iş günü mesai bitimine kadar Kuruma iletilir. Kuruma ibraz edilen kapasite raporları geçerlilik süresi sonuna kadar tekrar gönderilmez.

(7) Gıda sanayi, tütün mamulleri sanayi veya analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol işleme tesisleri için denatüre edilmemiş etil alkol talep eden kullanıcı firmaların Kurumdan tahsis izin belgesi alması zorunludur. Bu amaçla, Ek-2’de kayıtlı talep formu ile kullanıcı firma tarafından Kuruma müracaat edilir. Tahsis izin belgesini haiz firmalar tarafından, aylık olarak alınan etil alkol miktarı, kullanım raporu ile Kuruma bildirilir.

(8) Kuruma ibraz edilen kapasite raporlarının, düzenli olarak güncellenmesinden, yetkili alkol dağıtım firmaları sorumludurlar.

(9) Yetkili etil alkol dağıtım firmaları arasında ve yetkili metanol dağıtım firmaları arasında aşağıdaki haller dışında satış yapılamaz.

a) Bu ürünleri sanayi girdisi olarak kullanan dağıtım yetkisini haiz firmaların, diğer dağıtım yetkisini haiz firmalardan ürün temini Kurum iznine tabidir.

b) Etil alkol dağıtım uygunluk belgesini haiz alkollü içki üreticileri, alkollü içki üretim tesisleri için Kurum tarafından öngörülen entegrasyon şartlarının ihlal edilmemesi koşuluyla, tahsis izin belgesi ile diğer yetkili alkol dağıtım firmalarından alkollü içki üretim girdisi olarak gıda alkolü temin edebilirler.

c) İşleme iznini haiz firmalar tahsis izin belgesi ile üretici ve/veya ithalatçı diğer yetkili alkol dağıtım firmalarından gıda alkolü temin edebilirler.

ç) Dağıtım uygunluk belgeli firma aynı zamanda etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi ile etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz ise başka bir dağıtım uygunluk belgeli firmadan toptan satış belgesi kapsamındaki ürünleri temin edebilir.

(10) Etil alkol denatürasyon tesisi; etil alkolün denatürasyonu veya ambalajlaması yapılmak üzere etil alkol üretim tesisinde, genel veya özel antrepolarda, serbest bölgelerde veya etil alkol geri kazanım amaçlı işleme tesisinde, metanol denatürasyon tesisi; metanolün denatürasyonu veya ambalajlaması yapılmak üzere genel veya özel antrepolarda, serbest bölgelerde veya metanol geri kazanım amaçlı işleme tesisinde kurulabilir. Denatürasyon tesisi kurulması Kurum iznine tabidir.

(11) Firmalar tarafından Kuruma iletilmesi gereken tüm bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda istenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

(12) İlaç sanayinde girdi olarak kullanılacak etil alkol veya metanoller için, fason üretim yaptıran firma tarafından Sağlık Bakanlığı’ndan alınan “Yerli Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”nin ve fiili üretimi yapan ilaç firmasının kapasite raporunun bir örneğinin, satış raporu ekinde Kuruma iletilmek üzere alkol dağıtım yetkisini haiz firmaya teslim edilmesi kaydıyla, dağıtım yetkili firmalarca fason üretim yaptıran ilaç firmalarına da satış yapılabilir.

(13) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararı söz konusu olan veya bilimsel ve teknolojik araştırma yapan kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç duyulan dökme etil alkol ve metanolün kapasite raporu olmadan temini Kurum iznine tabidir.

Etil alkolün piyasaya arzı

MADDE 20 (1) Etil alkol, kullanım amacına uygun olarak aşağıdaki şekillerde piyasaya arz edilir:

a) Evsel kullanım amaçlı etil alkol: Gıda hazırlanması gibi kullanımlar için, gıda alkolü olarak tüketime sunulan etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 cl veya 1 litrelik cam şişelerde ambalajlanır veya ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol veya alkollü içki dağıtım firmaları eliyle piyasaya arz edilen bu etil alkol, etil alkol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesi ve etil alkol perakende satış belgesini haiz satıcılar eliyle tüketime sunulur.

b) Genel kullanım amaçlı etil alkol: Temizlik malzemesi, evsel yakıt gibi genel amaçlı kullanımlar için, tam denatüre edilmiş, 1, 5, 10 ve 20 litrelik kaplarda ambalajlı olarak tüketime sunulan bu etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisi ile geri kazanım amaçlı işleme tesisinde ambalajlanır veya ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol dağıtım firmaları eliyle piyasaya arz edilen bu etil alkol, etil alkol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesi ve etil alkol perakende satış belgesini haiz satıcılar eliyle tüketime sunulur.

c) Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol: Eczaneler ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları için, 2 ve 5 litre hacimli kaplar içinde ambalajlanmış olarak kullanıma sunulan denatüre edilmemiş etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde ambalajlanır ya da ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilen bu etil alkoller etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle eczane ve hastane gibi sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulur.

ç) Analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol: Laboratuvar kimyasalı olarak kullanılmak üzere en fazla 250 litre ambalajlı ve etiketi üzerinde kimyasal spesifikasyonları ile üreticisi veya işlemecisi belirtilen ve yetkili alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilen bu etil alkoller etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle kullanım amacına uygun kuruluşların tüketimine sunulur.

d) Sanayi girdisi olan etil alkol: Gıda ve ilaç sanayi kullanımına yönelik ambalajlı veya dökme denatüre edilmemiş etil alkoller ile kozmetik, kimya ve diğer üretim sanayinin kullanımına yönelik denatüre edilmiş ambalajlı veya dökme sanayi tipi etil alkol yetkili etil alkol dağıtım firmaları eliyle ve geçerli kapasite raporu aranarak kullanıcının üretim yaptığı yere teslim edilir. Kimya ve diğer sanayi kollarında kullanılabilecek olan tarımsal olmayan etil alkoller, sadece 22 nci maddenin altıncı fıkrası uyarınca tam veya D-2 tipi denatüre edilerek piyasaya arz edilir.

e) Yakıt biyoetanolü: Benzin türlerine harmanlama amaçlı yakıt biyoetanolü, kurşunsuz benzin ile harmanlanmak üzere denatüre edilmiş olarak, Kurumdan dağıtım uygunluk belgesi almış olan firmalar eliyle ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun rafinerici veya akaryakıt dağıtıcı lisansını haiz firmaların ana depolarına teslim edilmek suretiyle piyasaya arz edilir.

(2) Dağıtım yetkisini haiz firmalar, benzin türlerine harmanlama amacıyla piyasaya arz edilecek yakıt biyoetanolünün teslim edileceği rafinerici veya akaryakıt dağıtıcı lisansını haiz firmalardan, benzine harmanlanacak yakıt biyoetanolünün katım oranını ve harmanlama işlemlerinin yapılacağı depoların adreslerini gösteren ve firma kaşesi ile yetkili şahıs imzasını taşıyan bir bildirim alarak, bu bildirimi Kuruma ibraz etmekle yükümlüdürler.

(3) Benzin türlerine harmanlama amacıyla piyasaya arz edilecek olan yakıt biyoetanolünün ilgili teknik mevzuata uygun olması zorunludur.

Metanolün piyasaya arzı

MADDE 21 (1) İlaç sanayi girdisi olarak kullanılacak metanol ile kendi kullanımı amaçlı ithal edilen metanol hariç olmak üzere; geri kazanım amaçlı işleme tesislerinde elde edilen metanol ve ticareti yapılmak üzere sanayi girdisi olarak ithal edilen metanol denatüre edilmiş olarak piyasaya arz edilir.

(2) Analiz amaçlı analitik saflıkta metanol: Laboratuvar kimyasalı olarak kullanılmak üzere en fazla 250 litre ambalajlı ve etiketi üzerinde kimyasal spesifikasyonları ve üreticisi veya işlemecisi belirtilen yetkili alkol dağıtım firmaları veya metanol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle kullanım amacına uygun kuruluşların tüketimine sunulur.

Etil alkol ve metanol denatürasyon işlemleri ve bu amaçla tesis kurulmasına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 22 (1) Etil alkol ve metanol denatürasyon tesisleri, hammaddeleri ve denatürasyon tipi bazında stok durumunun, denatürasyonun ve günlük mal sevkiyatının izlenmesine ve işlem sırasında her türlü kütle dengesi hesabının yapılabilmesine imkan verecek şekilde projelendirilmelidir.

(2) Depolama ve denatürasyon kapları, uygun malzemeden yapılmalı, gereken kaplarda karıştırma sistemi, her bir kapta uygun hacim ölçüm sistemi bulunmalı; kaplar temizlenmeye ve numune almaya uygun şekilde tasarlanmalı, ambalajlama ünitesi varsa, otomatik sayaç bulunmalıdır.

(3) Tesise giriş, tesis içi ve tesis çıkışını düzenleyen sıvı nakil sistemleri, uygun hacim ve ağırlık ölçüm sistemleri bulunmalıdır.

(4) Katılacak denatüran miktarı, maddenin saflık derecesi dikkate alınarak hesaplanır ve katı olanlar haricen denatüre edilecek olan etil alkolde, metanolde veya suda çözülerek katılır.

(5) Etil alkol veya metanol denatüre edilirken, homojen bir karışım sağlanıncaya kadar uygun yöntemle karıştırma yapılır ve kullanım sırasında gerek duyuldukça karıştırma işlemi tekrarlanır.

(6) Etil alkolde denatürasyon, etil alkolün mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine kullanım amaçlarına göre, aşağıdaki denatüranların katılması suretiyle gerçekleştirilir.

a) Genel amaçlı kullanıma sunulacak etil alkoller için, yapılacak tam denatürasyonda

- 125 gram tiyofen

- 0,8 gram denatonyum benzoat

- 3 gram CI (Colour Index) Reaktif Kırmızı 24 (Ağırlıkça % 25 sulu çözelti)

- 2 litre metil etil ketondan

oluşan denatüranlar en az % 90 derecede etil alkolün mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine birlikte ilave edilir.

b) Kolonya dahil kozmetik sanayiinde kullanılacak tarımsal etil alkoller için, aşağıdaki denatüran gruplarından biri seçilerek ilave edilir.

K-1 tipi denatürasyonda: 0,8 gram denatonyum benzoat ve 78,0 gram tersiyer butanol veya

K-2 tipi denatürasyonda: 0,5 kg dietilfitalat ve 78,0 gram tersiyer butanol

c) Diğer sanayi girdisi kullanımlar için yapılacak D tipi denatürasyonda

D-1 tipi denatürasyonda: 0,8 gram denatonyum benzoat ve 78,0 gram tersiyer butanol veya

D-2 tipi denatürasyonda: 5,0 kg isopropanol ve 78,0 gram tersiyer butanol ilave edilir.

ç) Benzin türlerine harmanlama amaçlı yakıt biyoetanolü en az hacmen %1 oranında benzin ilavesi ile denatüre edilir.

(7) Metanolde denatürasyon, %100’lük metanolün 100 litresine, 3 gram denatonyum benzoat katılması suretiyle gerçekleştirilir.

(8) Yukarıdaki denatürasyonlarda belirtilen miktarlar asgari miktarları ifade etmekte olup, altıncı fıkranın (ç) bendi hariç, bunlarda en fazla % 10 tolerans uygulanır.

Etil alkol ve metanol dağıtım yetkisini haiz firmaların sorumlulukları

MADDE 23 (1) Yetkili alkol dağıtım firmaları, Kurum ile iletişimde sürekliliği sağlayacak şekilde bilişim altyapısı kurmak ve tüm kayıtlarını girdi/çıktı dengesinin izlenmesine imkan verecek şekilde tutmak zorundadır.

(2) Etil alkol üreticisi ve üretiminde denatüre edilmemiş dökme etil alkol kullanan firmalar hariç olmak üzere dökme denatüre edilmemiş etil alkol yurt içinde depolanamaz.

(3) Dökme etil alkol sevkiyatı yapan alkol dağıtım yetkisini haiz firmalarda ve dökme etil alkol kullanan firmalarda alkol derecesi ölçümlerinin yapılabilmesi için, uygun aralıklarda ve uygun hassasiyette seçilmiş 20°C ye ayarlı alkolometreler ve ölçülen alkol derecesinin 20°C de karşılığının bulunmasında kullanılacak OIML (Uluslararası Yasal Ölçüler Teşkilatı) tarafından yayımlanmış “Uluslararası Alkolometrik Tablolar”ı bulundurulacak ve her türlü evrakın düzenlenmesinde 20°C deki alkol derecesi dikkate alınacaktır.

Piyasaya arz ambalajındaki etil alkol ve metanollerin etiketlenmesi

MADDE 24 (1) Etil alkol ve metanol, 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak ambalajlanmalı ve etiketlenmelidir.

(2) Etiket bilgilerinde; ürünün adı, hacmen yüzde alkol miktarı, net ambalaj hacmi, etil alkolde “tarımsal” veya “tarımsal olmayan” şeklinde köken bilgisi ve uygulanan denatürasyon şekli, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, işleyen, ithal eden ve ambalajlayan firmanın ticari unvanı ve adresi bulunmalıdır.

(3) Etiketler, ürün piyasaya sunulmadan önce, üretim ve faaliyet uygunluk belgesi, ithalat ön değerlendirme belgesi veya işleme izin belgesi alınması sırasında Kurum tarafından onaylanmalı, etiketi onaylanan ürünlere ilişkin bilgilerde değişiklik olması halinde Kurumdan izin alınarak ürünün etiketinde gerekli düzeltmeler yapılmalı ve etiketin her zaman ürünün gerçek verilerini yansıtması sağlanmalıdır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İzin Belgesi ve Hizmet Bedelleri ile Bildirim Zorunluluğu

İzin belgesi bedelleri

MADDE 25 (1) Tesis kurma uygunluk belgesi bedeli, etil alkol işletmelerinde her bin litre proje kapasitesi başına 19,80 TL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma uygunluk belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

(2) Etil alkol tesislerinin üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedeli 16.510 TL’dir.

(3) Proje tadilat izin bedeli sadece kapasite artırımında artan kapasite miktarına karşılık gelen tesis kurma uygunluk belgesi bedeli kadar hesaplanır.

(4) Dağıtım uygunluk belgesi bedeli 16.510 TL’dir.

(5) Dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli 2.000 TL’dir.

(6) Bu bedeller, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Kurul kararıyla yeniden belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.

Hizmet bedelleri

MADDE 26 (1) Yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından etil alkol ve alkollü karışımların piyasaya arzında; ithalata uygunluk belgesi düzenleme hizmetleri, üretimin gözetim ve denetim hizmetleri, piyasa gözetim ve denetim hizmetleri, tüketicilere ve sektörde yer alan firmalara yönelik bilgilendirme hizmetleri, sektörle ilgili araştırma-geliştirme hizmetleri ve Kurum genel giderlerinden sektöre düşen pay karşılığı belirlenen hizmet bedeli alınır.

(2) Yetkili etil alkol dağıtım firmaları kendi üretiminde kullandıkları etil alkol dahil olmak üzere iç piyasaya arz ettikleri toplam litre miktarı üzerinden hizmet bedeli öderler. Alkollü içki üretiminde kendi ürettiği etil alkolü kullanan üreticiler ile ihraç edilen veya dahilde işleme rejimi kapsamında kullanılan etil alkolden hizmet bedeli alınmaz.

(3) Hizmet bedeli, 27 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına, 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar için 40,55 TL, 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller için 16,51 TL, yakıt biyoetanolü için 6,94 TL dir.

(4) Hizmet bedelleri, 27 nci maddenin birinci fıkrası gereğince düzenlenen aylık satış raporlarının Kuruma verildiği ayın son iş günü mesai bitimine kadar Kurum hesabına yatırılır; belirtilen süre sonuna kadar yatırılmayan bedeller kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

(5) Bu bedeller, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Kurul tarafından yeniden belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.

Bildirim zorunluluğu

MADDE 27 (1) Dağıtım yetkisini haiz firmalar, içerik ve iletim şekli Kurum tarafından belirlenen aylık ticari faaliyetlerini gösterir satış raporlarını, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son iş günü mesai bitimine kadar Kuruma iletmek zorundadırlar.

(2) Tahsis izin belgesini haiz firmalar, aylık olarak aldıkları ve kullandıkları etil alkol miktarını, içerik ve iletim şekli Kurum tarafından belirlenen kullanım raporu ile takip eden ayın son iş günü mesai bitimine kadar Kuruma iletmek zorundadırlar.

(3) Üretim iznini haiz firmalar, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonu itibariyle üç aylık faaliyetlerini gösterir içerik ve iletim şekli Kurum tarafından belirlenen işletme raporlarını, takip eden ayın son iş günü mesai bitimine kadar Kuruma iletmek zorundadırlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Devir, Tasfiye ve Faaliyetin Sona Erdirilmesi

Devir

MADDE 28 (1) Etil alkol üretim tesisinin devri Kurum iznine tabidir. Firmanın yetkili organı tarafından tesisin devrine ilişkin olarak alınan karar, devralacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte Kuruma iletilir. Tamamlanmış başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanmak üzere Kurula sunulur.

Faaliyetin sona erdirilmesi ve tesisin kapatılması

MADDE 29 (1) İlgili mevzuatı kapsamında Kurum tarafından belgeleri iptal edilen, yenilenmeyen veya faaliyetine kendi isteği ile son vermek isteyen dağıtım uygunluk belgesini haiz ithalatçı veya işlemeci firmalar, Kurum tarafından verilen belgeleri iade eder, ürün stoklarının değerlendirilme şeklinin belirtildiği bir dilekçe ile Kuruma başvururlar. Başvuru Kurum tarafından değerlendirilir.

(2) Üretim iznini haiz firmanın yetkili organı tarafından tesisin kapatılma kararı alınması halinde, makine, ekipman, hammadde, yarı mamul ve ürün stoklarının değerlendirilme şekli belirtilerek Kuruma başvurulmalıdır. Başvuru Kurum tarafından değerlendirilir.

ONUNCU BÖLÜM

Belgelerin Kaybolması, Saklama Süresi ve Denetim

Belgelerin kaybolması

MADDE 30 (1) Kurum tarafından verilen belgelerin kaybolması halinde, durum bir dilekçe ile Kuruma bildirilir. Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerin birinde yayımlanan kayıp ilanı Kuruma iletilir ve Kurum tarafından geçerlilik tarihi ve belge numarası kaybolan veya zayi olan belge ile aynı olmak kaydıyla yeni belge düzenlenir.

Belge saklama süresi

MADDE 31 (1) İlgili mevzuatında daha uzun bir saklama süresi öngörülmediği sürece, bu Yönetmelik uyarınca tutulması gereken tüm kayıtlar, karşılıklı yazışmalar, verilen izin ve uygunluklar, talepler, stok listeleri, raporlar ile sair bilgi ve listeler, dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar tarafından düzenlendikleri tarihi takip eden yılın başından itibaren beş yıl süreyle saklanmak zorundadır.

Denetim

MADDE 32 (1) Kurum, etil alkol ve metanol piyasasında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerine ilişkin her türlü piyasa gözetimi ve denetimi yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli görülen gözetim görevlerini yürütmek üzere Kurum tarafından tesiste personel görevlendirilebilir.

(2) Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgeler ile yapılacak denetimlere, sınai veya ticari gizlilik mülahazalarıyla dahi olsa firmalarca engeller konulamaz.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler

Cezalar

MADDE 33 (1) Kurumdan tesis kurma ve faaliyet izni almadan etil alkol veya metanol üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler ile tesislerinde izin verilen kategori dışında faaliyette bulunanlar hakkında 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(2) Etil alkol ve metanol piyasasında mal veya hizmet üreten, işleyen, ihraç veya ithal eden, pazarlayan, alan veya satan gerçek veya tüzel kişilere aşağıda yazılı idarî yaptırımlar uygulanır:

a) 4733 sayılı Kanun veya ilgili mevzuat gereğince Kurum tarafından istenilen ticari faaliyetlerini gösterir satış veya faaliyet raporlarını veya bilgi, belge ve numuneleri yazılı uyarıya rağmen belirlenen süre içinde vermeyenlere, yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye açmayanlara 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır.

b) İzin almadan veya güncelleme yapmadan ana girdilerde veya ürün ambalajında değişiklik yaparak ürünleri piyasaya arz edenlere 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır.

c) Kurumdan izin almaksızın işleme veya üretim tesislerinde proje tadilat kapsamındaki işlemleri yapan, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı firma tarafından kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, başka bir firmaya devreden ya da ülke dışına çıkaranlara veya bildirimde bulunmaksızın faaliyetini sona erdirenlere 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi hükmü uygulanır.

ç) Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende etil alkol veya metanol satıcılarına 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendi hükmü uygulanır.

d) Kurumdan satış belgesi almadan etil alkol ve/veya metanol toptan veya perakende satışını yapanlara 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (g) bendi hükmü uygulanır.

e) Yetkili olmadıkları halde, satışa sunulan etil alkol veya metanolün arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlara 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (j) bendi hükmü uygulanır.

(3) Yukarıda sayılan fiiller dışında, 4733 sayılı Kanun ile 4250 sayılı Kanuna veya bu kanunlara göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere ya da Kurum tarafından verilen belgelerde yer alan şartlara uyulmadığının tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uygulanır.

(4) İdarî para cezaları, fiillerin tekrarı halinde, bir önceki cezanın iki katı olarak verilir. 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde sayılan fiillerin tekrarı halinde ayrıca ihlale konu ürünün piyasaya arzının bir yıla kadar durdurulmasına; (a), (d), (f) ve (j) bentlerinde sayılan fiillerin, ilk fiilin işlenmesinden sonraki beş yıl içinde üçüncü defa işlenmesi halinde ise belgelerin iptaline karar verilir. Satış belgesi iptal edilen satıcılar, satış belgesi iptaline konu işyerinde aynı işletme adı altında faaliyette bulunan üçüncü kişiler ile satış belgesi iptal edilen satıcılarca belge iptaline konu işyerinin farklı işletme adı altında fiilen işletilmesi halinde, bu işletme üzerine kayıtlı görünen üçüncü kişiler adına iki yıl süreyle yeni belge başvurusunda bulunulamaz.

(5) 4733 sayılı Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara, Kurumun düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ilişkin hiçbir belge verilmez, verilmiş olanlar Kurumca iptal edilir. Mahkemece verilecek mahkumiyet kararında, kararın kesinleşmesine kadar faaliyete ilişkin tüm belgelerin askıya alınmasına da karar verilir. Yargılama sonuna kadar üretici ve ithalatçılara yetkili idarece uygun görülecek miktarda bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretler verilebilir. Söz konusu fiillerin kamu sağlığını veya tütün ve alkol piyasasının güvenliğini bozucu nitelikte olması halinde, yargılama sürecinde yetkili mahkemece mevcut delil durumuna göre belgelerin askıya alınmasına tedbiren karar verilir.

(6) 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (f), (g) ve (j) bentlerinde yazılı fiiller hakkında idarî yaptırım uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülkî amirler, diğer bentlerde yazılı fiiller hakkında idarî para cezası vermeye Kurum yetkilidir. Mahalli mülkî amirlerce uygulanan idarî yaptırımlar on beş gün içinde Kuruma iletilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten önce alınmış izin ve belgeler

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan izin, yetki ve uygunluk belgeleri süreleri sonuna kadar geçerlidir. Evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel kullanım amaçlı etil alkolün toptan ve perakende satışı için Kurumca verilmiş olan belgeler, bu ürünleri satmak isteyenler tarafından 31/3/2012 tarihi mesai bitimine kadar kullanılabilecek olup, bu tarihten sonra satış faaliyetine devam etmek isteyenlerin 2012 yılı satış belgesi süre uzatım işlemleri sırasında, ayrıca etil alkol perakende satış belgesi ve etil toptan satış belgesi almaları zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, ilaç sanayi dışında sanayi girdisi metanolün ticaret amaçlı ithalatını yapan firmalar, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen doksan gün içinde ithalat işlemlerini Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar.

(3) Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ile analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün iç ticaretini yapan firmalar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen doksan gün içinde “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde düzenlenen etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi ve etil alkol ve metanol toptan satış belgesi almak zorundadırlar.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan dağıtım yetki belgelerinin yenilenmesinde 25 inci maddenin 5 inci fıkrası hükmü uygulanarak, başvuru sahibi adına dağıtım uygunluk belgesi düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 34 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Ek-1

 

Yönetmeliğin 11 inci Maddesi Uyarınca İthal Edilecek Mallar Listesi

 

 

 

Ek-2

 

TAHSİS İZİN BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

 

Tarih, İmza, Kaşe

                                                                                                                                                                                        

                          

 

                              

TAAHHÜTNAME

 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunduğumuz başvuru formunda belirtilen bilgiler doğrultusunda, firmamızca alınacak denatüre edilmemiş etil alkolün kullanımında;

1) Denatüre edilmemiş etil alkolün sadece …/…/… tarihli “Tahsis İzin Belgesi Başvuru Formu”nda kayıtlı üretim sürecinde girdi olarak kullanılacağını,

2) İhtiyaç devam ettiği sürece, Kurumdan yıllık tahsis alınacağını ve aylık kullanım miktarlarının Kuruma bildirileceğini,

3) Bu müsaade ile ilgili olarak her türlü yazışmanın muhafaza edileceğini, alkolün alım ve kullanım miktarlarının kaydının tutulacağını, 

4) Bu müsaadenin verildiği şartların herhangi birisinin değişmesi halinde derhal Kuruma bildirileceğini,

5) Görevlendirilen Kurum personelinin, denetime tabi olan kayıtları, alkolün alım ve kullanım kayıtlarını, stoklarını kontrol edebileceklerini, Kuruma ayrıca istediği bilgilerin verileceğini, kabul ve taahhüt ederiz.                                                             

                                                                                           

                                                                                                                                     Tarih, İmza, Kaşe

 

Kaynak: http://www.tehlikelimaddeplatformu.org/mevzuat/etil-alkol-ve-metanolun-uretimi-ile-ic-ve-dis-ticaretine-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik.html

ADR İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar Listesi


M227 Carriage of uncleaned medical devices

Date of Expiry: 1 July 2013
View M227 in English in German


M228 Carriage of pre-production prototypes of large Lithium-ion batteries assemblies (UN 3480)

Date of Expiry: 27 December 2015
View M228 in English, in French
Explanatory letter in English, in French


M229 Vibration testing of Intermediate Bulk Containers

Date of Expiry: 1 January 2016
View M229 in English
Explanatory letter in English


M230 Carriage of UN 2990 and UN 3072 (life-saving appliances, self-inflating and not self-inflating)

Date of Expiry: 1 January 2013
View M230 in English
Explanatory letter in English


M231 Carriage of chemicals under pressure

Date of Expiry: 1 January 2013
View M231 in English, in German
Explanatory letter in English


M232 Carriage of medical devices or equipment

Date of Expiry:1 January 2013
View M232 in English, in German
Explanatory letter in English


M233 Carriage of lithium batteries

Date of Expiry: 1 January 2013
View M233 in English, in German
Explanatory letter in English


M234 Transitional provisions for in-house inspection services (IS)

Date of Expiry: 1 January 2012
View M234 in English


M235 Carriage of fuel oil, heavy, and fuel oil, residual

Date of Expiry: 1 January 2013
View M235 in English


M236 Transport document in delivery sale operations

Date of expiry: 12 May 2016
View M236 in English


M237 Carriage of different gases of Class 2 in US Department of Transportation cylinders in relation to 1.1.4.2

Date of Expiry: 1 June 2016
View M237 in English
Explanatory letter in German, in English


M238 Carriage of lighters and lighter refills

Date of Expiry: 1 January 2013
View M238 in English


M239 Carriage of used lithium cells and batteries

Date of Expiry: 1 January 2013
View M239 in English


M240 Carriage of fuel oil, heavy, and fuel oil, residual

Date of Expiry: 1 January 2013
View M240 in English


M242 Use of equipments for tanks

Date of Expiry: 1 January 2012
View M242 in English


M243 Carriage of UN 1402, Calcium Carbide, Class 4.3, Packing group I, in tanks

Date of Expiry: 1 January 2013
View M243 in English


M241 Reserved


LIST OF BILATERAL AGREEMENTS

3582 Use of Dutch language for the particulars to be entered in the transport document  

View bilateral agreement 3582 in Dutch , in French

Kaynak: http://www.tehlikelimaddeplatformu.org/mevzuat/unece-dokumanlari/adr-ikili-ve-cok-tarafli-anlasmalar-listesi.html

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili olarak; sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere verilecek eğitim seminerlerini, bu eğitim seminerlerinin standart programlarını ve bu programların icrası ile İdare adına bu programları icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili olarak bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunan kişiler ile bu kişilere verilecek eğitimler ve bu Yönetmelik kapsamında İdare adına yetki, görev ve sorumluluk verilen kurum ve kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununa, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 25/5/1980 tarihli ve 16998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,

b) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

c) Komisyon: Görev ve yetkileri bu Yönetmelik ile belirlenen ve İdare tarafından kurulan komisyonu,

ç) Liman Tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük ve yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları,

d) Tehlikeli Yük: IMDG Kod kapsamında bulunan yükleri,

e) Yetkilendirilmiş Kuruluş: IMDG Kod kapsamında İdare adına ilgili kişilere eğitim vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Seminerleri

Eğitim seminerleri

MADDE 5 – (1) IMDG Kod kapsamında verilen eğitim seminerleri aşağıda belirtilen üç ana başlık altında verilir:

a) Genel farkındalık eğitim semineri: Bu eğitim semineri; deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak; sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanımayı sağlamak amacıyla planlanır ve tehlikeli maddelerin sınıflarının belirlenmesi, etiketleme, markalama, plakalama, paketleme, istif ve ayırma hükümleri ile tehlikeli madde taşıma belgelerinin açıklanması ve mevcut acil müdahale belgelerinin tanımlanmasını içerir.

b) Göreve yönelik eğitim semineri: Kişilerin icra ettiği göreve ve tehlikeli yüklerin emniyetli elleçlenmesine ilişkin detaylandırılmış eğitimi içerir.

c) Yenileme eğitim semineri: IMDG Kod’da yapılan değişiklikler ile genel bilgilendirmeyi içerir.

(2) IMDG Kod kapsamında verilecek eğitim seminerlerinin programları İdare tarafından belirlenir.

(3) IMDG Kod kapsamındaki yükler ile ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin genel farkındalık eğitim semineri ile göreve yönelik eğitim seminerlerine katılımı zorunludur. Ayrıca bu kişiler iki yılda bir kez yenileme eğitim seminerine katılmak zorundadır.

Eğiticilerin eğitimi

MADDE 6 – (1) İdare, IMDG Kod kapsamında düzenlenecek eğitim seminerlerinde görev alacak eğiticileri yetiştirmek amacıyla eğiticilerin eğitimi seminerlerini düzenler veya düzenletir.

(2) Eğiticilerin eğitimine katılanlar İdare tarafından belgelendirilir. Bu belgenin geçerlilik süresi beş yıl olup, eğitim semineri faaliyetlerinde aktif olarak görev alan eğiticilerin bu süre sonrasında İdareye başvurmaları halinde kendilerine İdare tarafından yeniden belge düzenlenir. Bu beş yıllık sürenin son üç yılında eğitim faaliyetinde görev almadığı tespit edilen eğiticilerin belgesini yenilemek istemesi halinde İdare tarafından düzenlenecek olan eğiticilerin eğitimi seminerine yeniden katılım sağlamaları gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Semineri Düzenleme Yetkisi

Eğitim semineri düzenleme yetkisi

MADDE 7 – (1) İdare, IMDG Kod kapsamında İdare adına eğitim semineri vermek üzere bu Yönetmelikle belirlenen gerekli şartları sağlayan kurum ve kuruluşları yetkilendirir.

Komisyon

MADDE 8 – (1) IMDG Kod kapsamında eğitim seminerleri vermek üzere, İdare tarafından belirlenmiş şartlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesi ya da var olan yetkilerinin iptaline karar verilmesi amacıyla İdare bünyesinde bir komisyon oluşturulur. Komisyona Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden ilgili Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder ve komisyon, en az iki Daire Başkanı, bir hukuk müşaviri ile bir Uzman (Denizcilik Uzmanı veya Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı) katılımından oluşur. Komisyona ilişkin sekretarya işlemlerini ilgili Daire Başkanlığı yürütür.

Yetkilendirilecek kuruluşlar ile eğiticilerde aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Özel hukuk hükümlerine göre kurulan, kamu yararına çalışan, kâr amacı gütmeyen ve denizcilik alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, deniz ticaret odaları, üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren denizcilik fakülteleri ile çevre mühendisliği ve kimya mühendisliği bölümleri bulunan fakülteler, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet alanı içerisinde denizcilik ile ilgili konular yer alan tüzel kişilikler IMDG Kod kapsamında eğitim semineri vermek üzere yetkilendirme talebinde bulunabilir.

(2) Eğiticilerde, lisans düzeyinde eğitim görmüş ve iyi derecede İngilizce yeterliliğine sahip, en az Uzakyol 1. Zabiti veya Uzakyol 2. Mühendisi ehliyetine sahip olmak veya mesleğiyle ilgili en az üç yıl tecrübe sahibi kimya mühendisi veya çevre mühendisi olma şartı aranır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, İdare tarafından düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi seminerine katılım sağlamış ve belgelendirilmiş kişilerde bu şartlar aranmaz. Bir eğitici birden fazla yetkilendirilmiş kuruluşta görev yapamaz.

(3) Yetkilendirme talebinde bulunan kurum ve kuruluşlarda aranacak şartlar şunlardır:

a) İdare tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi seminerine katılım sağlamış en az biri kadrolu olmak kaydıyla üç eğitici istihdam etmek,

b) Sadece kendi personeline yönelik eğitim semineri verme talebinde bulunan liman tesisleri açısından en az bir kadrolu eğitici istihdam etmek,

c) ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olmak (Kendi personeline yönelik olarak eğitim semineri düzenleme yetkisi talebinde bulunan liman tesislerinden aranmaz).

(4) Yetkilendirme talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile Eğiticilerin Eğitimi seminerine katılacak kişilerden istenecek bilgi, belge ve dokümanlar İdare tarafından belirlenir. İstenecek bilgi ve belgelerde beyan usulü esas alınır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmek üzere başvuran kurum ve kuruluşlar, bu maddede düzenlenen şartları sağlaması ve yetkilendirme komisyonunun inceleme ve değerlendirmesi neticesinde olumlu karar alınması halinde EK-1’de yer alan Yetki Devri Sözleşmesi ile yetkilendirilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri yetki devri sözleşmesi ile belirlenir.

(7) IMDG Kod uygulamalarının ticari amaçların ön planda tutulduğu bir faaliyet olmasına ve kalitenin düşürüldüğü bir rekabet ortamı oluşturulmasına izin verilmez. Bu muhtemel olumsuzlukların önlenmesine ilişkin tedbirler her aşamada İdare tarafından alınır.

Katılım ve yetkilendirme ücreti

MADDE 10 – (1) İdare tarafından düzenlenen eğiticinin eğitimi seminerine katılan kişilerden ve IMDG Kod kapsamında eğitim semineri vermek üzere yetkilendirilen kurum ve kuruluşlardan alınacak ücretleri gösteren tarife ile ödemeye ilişkin diğer hususlar, İdare tarafından belirlenir.

Denetim ve gözetim

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar verecekleri eğitim semineri programlarını, seminerin uygulanmasından en az on beş gün önce İdareye bildirir.

(2) İdare, gerekli gördüğünde düzenlenen eğitim seminerlerini incelemek ve tetkik etmek için bir gözlemciyi görevlendirir.

(3) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, eğitim seminerinin sonunda katılım sağlayan kişileri İdareye bildirir.

(4) Verilen eğitimlere ilişkin kayıtlar, en az beş yıl süreyle saklanır.

(5) Yetkilendirilen kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin detaylı bilgileri içeren, İdare tarafından belirlenecek kriterlere uygun ve yine İdarenin sürekli olarak erişebileceği bir elektronik veri programı oluşturur.

(6) İdare, bu Yönetmelik kapsamında yetki verdiği kurum ve kuruluşları gerek gördüğü hallerde denetler.

(7) İdare tarafından yapılan denetimlerde yetki devri sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen yetkilendirilen kuruluşların yetkisi, yetki devri sözleşmesinde belirtilen şekilde askıya alınır veya iptal edilir.

Eğitim semineri katılım sertifikası

MADDE 12 – (1) IMDG Kod eğitim seminerine katılım sağlayanlara yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından “Eğitim Semineri Katılım Sertifikası” düzenlenir. Bu sertifikanın şekli ve içeriği İdare tarafından belirlenir.

İdari yaptırım

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar ile bu Yönetmelik kapsamında eğitim alması gereken almamış kişileri bünyesinde bulunduran kuruluşlara 618 sayılı Limanlar Kanunu, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanır.

Uygulamaya geçiş süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesine göre IMDG Kod kapsamında belirtilen faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç bir yıl içerisinde çalıştırdıkları personelin gerekli eğitim seminerlerine katılımını sağlamak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Kaynak: http://www.tehlikelimaddeplatformu.org/mevzuat/denizyoluyla-tasinan-tehlikeli-yuklere-iliskin-uluslararasi-kod-kapsaminda-egitim-ve-yetkilendirme-yonetmeligi.html

TEHLİKELİ EŞYANIN TİCARET GEMİLERİYLE TAŞINMASI HAKKINDAKİ TÜZÜK

TEHLİKELİ EŞYANIN TİCARET GEMİLERİYLE TAŞINMASI HAKKINDAKİ TÜZÜK

TEHLİKELİ EŞYANIN TİCARET GEMİLERİYLE

TAŞINMASI HAKKINDAKİ TÜZÜK

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 6.4.1952,      No : 3/14831

          Dayandığı Kanunun Tarihi              : 10.6.1946,    No : 4922

          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 8.10.1952,    No : 8227

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3, Cildi : 33, S. 1679

 

             Umumi Hükümler

             Madde 1 – Türk kara suları ile liman ve iskelelerinde tehlikeli eşya yükleyen veya boşaltan Türk ve yabancı bütün ticaret gemileri bu Tüzük ile buna bağlı teknik hükümlere tabidir.

             Bu Tüzük ve ekinde, yolcu gemileriyle taşınabileceğine dair açık bir hüküm bulunmadıkça,tehlikeli eşya yalnız yük gemileriyle taşınır.

             Madde 2 – Tehlikeli eşya yükü ile Türk kıyılarına gelerek burada bir müddet kalmak veya yükünü boşaltmak isteyen gemiler hakkında 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeler hükümleri uygulanır. Kimyevi nitelik ve tehlike dereceleri bakımından Tüzük’e uygunluğu şüpheli görülen yüklerin boşaltılmasına müsaade olunmaz. Bu takdirde durum telgrafla Ulaştırma Bakanlığına bildirilerek bu çeşit yükler hakkında talimat istenir. Türk kara, deniz ve hava ordularına ait olup doğrudan doğruya askeri makamlarca yükletilen ve boşaltılan yükler bu hükümden müstesnadır.

Tarifler

             Bu Tüzük’ün uygulanması bakımından :

             Madde 3 – 1– Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araca, adı,tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun “Gemi”.

             2 – Menfaat sağlamak kasdiyle denizde kullanılan her gemiyi “Ticaret gemisi”.

             3 – On ikiden fazla yolcu taşıyan her ticaret gemisine “Yolcu gemisi”.

             4 – Kaptan ve diğer gemi adamları, gemiyi donatan ile işletenin çoluk, çocuk ve hizmetçileri, donatan ve işletenin görev ile yolculuk eden adamı, temsilcisive memurları, taşınan hayvanların çobanları ve mücbir sebeplerden yahut kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler dışında, gemide navlunlu navlunsuz herkese “Yolcu” denir.

             5 – Yükleme ordinosu, bir yükün gemiye alınması için acente tarafından verilen belgedir.

 

636

Nakil müsaadesi

             Madde 4 – Tehlikeli yüklerin cinsleri Tüzük ekinin genel tasnif cetvelinde gösterilmiştir. Genel tasnif cetvelinde I den VIII ye kadar Romen rakamlariyle gösterilen tehlikeli yükler bu Tüzük ve ekindeki nitelik, ambalaj ve yükleme hükümlerine uyulmak şartiyle gemiler ile nakil olunur. Kimyevi terkipleri bakımından Tüzük ekindeki tasnife dahil olup da ismi tüzükte yazılı bulunmayan maddeler için Ulaştırma Bakanlığından ayrıca müsaade alınır.

             Tüzük ekindeki genel tasnif cetvelinin VIII sayılı (İstif bakımından tehlikeli yükler) arasına girecek nitelikte olup da ismi tüzükte belirtilmemiş bulunan yükler, kimyevi nitelikleri itibariyle I den VII ye kadar Romen rakamlariyle gösterilen tehlikeli yükler şümulü dışında bulunmak şartiyle tüzükte diğer benzerleri için konmuş bulunan hükümlere tabidir.

             Bu Tüzük hükümleri, kimyevi terkip ve istif nitelikleri bakımından Tüzük ekindeki hükümleri şümulüne girmeyen yüklere şamil değildir.

Karışık ambalaj ve karışık yükleme

             Madde 5 – Bazı şartlar ile gemilerde taşınmasına müsaade olunan maddeler,bu Tüzük ekinde açıkca müsaade edilmiş olması halinde, birbirleriyle veya diğer maddeler ile bir arada ambalaj edilebilir. Tüzük ekinde belirtilen yükleme hükümleri arasında aksine bir hüküm bulunmayan hallerde bunların birbirleri veya diğer maddeler ile birlikte aynı ambara alınmaları da caizdir.

Vesikalar

             Madde 6 – 1 – Bazı şartlar ile gemilerde taşınmasına müsaade olunan yüklerden olup bu Tüzük ekinde I den VII ye kadar devam eden tehlikeli eşya gruplarında belirtilen madde ve malların gemilere yüklenmesinde yükleyici, kendi firmasınınimza ve mesuliyeti altında yükleme ordinosuna :

             A) Bir sandık veya koli içinde başka mallar ile birlikte ambalaj edilmemiş eşyaya ait ambalajların, bu Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığını, karı-şık olarak ambalajlanan eşyanın ambalajlanmasında ise tüzükün VII sınıfında belirtilen ambalaj hususiyetleri ile ağırlık hadlerine riayet edildiğini;

             B) (Ia) sınıfının c ve e kısımlarında belirtilen eşya sevkiyatında bu maddeve eşyaya ait niteliklerin Tüzük ekindeki eşya fihristinde yazılı olanlara uygun bulunduğunu;

             C) Tüzük ekinde her çeşit eşya ve mal için yazılı bulunan yükleme hükümlerinin gerektirdiği bütün açıklamaları ; kaydetmek mecburiyetindedir.

 

637

             2 – Bazı şartlar ile gemilerde nakline müsaade olunan I ila VIa sınıfı eşyanın 3 üncü fıkrada yazılı olanlardan gayrisinin sevkinde yükleyici, ordino üzerine verilecek meşruhatı, yükleme emrini veren tarafından gönderilen vesikalara dayanarak kaydedecektir. Nakline bazı şartlar altında müsaade olunan madde nakliyatında yükleyiciye yükleme emrini veren, her parçanın nitelikleriyle ait bulunduğu eşya sınıfını ve tüzükün bu madde hakkındaki kısmı ile her parçanın niteliklerini (Mesela : “Yanıcıdır” gibi) bildirmek mecburiyetindedir.

             3 – Ordu ambarlarından sevkolunan (Ia) infilak maddeleri, (Ib) cephane (Id)gazlar hakkındaki izahat, salahiyetli ordu makamlarınca yükleme ordinosuna kayıt ve imza olunacaktır.

             4 – Cephane ve patlayıcı maddeler sevkedenlerin verecekleri vesikalar, Milli Savunma veya Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının ilgili daire uzmanları tarafından Tüzük ekindeki (Ia) ve (Ib) sınıfı maddeler için konmuş bulunan yükleme hükümlerine uygun olarak tasdik olunacaktır. Tasdik olunan vesikalara sözü geçen maddelerin ne çeşit tecrübelerden geçirildiği de şerh edilecektir.

             5 – Her defasında ve her cins madde için ayrı vesika düzenlenecektir.

Yabancı transit eşyası

             Madde 7 – Gemiler ile nakilleri bu tüzükteki hüküm ve şartlara bağlı bulu-nan yabancı menşeli transit malların tüzükün uygulanması sahası dahilinde gemi-lere yükletilerek nakil olunabilmesi hakkında aşağıdaki hükümler caridir.

             1 – Haklarında Türkiye’deki salahiyetli kimseler tarafından düzenlenmiş bir muayene vesikası ibraz edilmeyen infilak maddeleriyle kendiliğinden tutuşabilen eşyanın ve bu Tüzük ekindeki I ve II sınıflarında yazılı maddelerin gemilere yüklenebilmesi için, bunların Türk sınırları içersine girmesine müsaade eden yetkili makamların yeniden izin vermesi gereklidir. Verilecek bu yeni izinde bunların Tüzük ekinde yazılı bulunan I ve II nci sınıf maddelerden daha tehlikeli olmadıklarının açıklanması lazımdır.

             2 – Sözü geçen maddelerin ambalajı, en az Tüzük ekindeki I ila VIa sınıflarında yazılı maddeler ile VII sınıfında yazılı aynı çeşit maddeler hakkında belirtilen ambalajlar kadar emniyetli olacaktır. Bu yabancı menşeli ticaret eşyasının nakliyecisine veya vekiline Milli Savunma, Gümrük ve Tekel veya Ulaştırma Bakanlığınca hususi ve yazılı bir nakil ruhsatiyesi verilmiş ve bu ruhsatiye içerisinde bu eşyanın nakil şartları hakkında gerekli talimat açıkça belirtilmiş ise bu maddelerin ambalaj kap ve sandıkları üzerindeki işaretleri, bu tüzüke ekli bulunan işaretlere uygun olmasına lüzum yoktur.

 

638

             3 – Bu cins ve menşeli maddelerin gemiler ile nakli için Milli Savunma, Gümrük ve Tekel veya Ulaştırma Bakanlığı tarafından her hangi bir nakliyeciye ya her defaya mahsus olmak veya aksine emir verilinceye kadar muteber kalmak üzere müsaade verilebilir.

             4 – Yazılı olarak verilecek nakil ruhsatiyesinin içinde, Tüzük ekinde mevcut yükleme hükümlerinden hangilerinin uygulanacağı açıkca belirtilecektir.Yükleyici bu nakil ruhsatiyesine yabancı menşeli yükleme ordinosunun aslını veya kendisi tarafından tanzim ve imza edilerek noterlikce, tasdikli bir örneğinin tüzükün 6 ncı maddesinde yazılı yükleme ordinosu ve belgeler yerine geçmek üzere eklemek mecburiyetindedir.

Yükleme için müracaat

Madde 8 – 1 – Bu tüzükteki hüküm ve şartlara bağlı olarak gemiler ile nakline müsaade olunan eşya ve maddeleri sevkedenler, bunların kısmen veya tamamen gemilere yükletilmesi hususunda gerekli hazırlıklarda bulunabilmeleri için bu maddelere ait yükleme ordinolarını gemi sahip veya donatanına ve bunların vekillerine vaktinde vermek veya göndermek mecburiyetindedirler.

             2 – Gemi ile nakil edilecek maddelerin nitelikleri hakkında ordinoda verilen izahat bir tereddüt doğurabilecek mahiyette bulunduğu takdirde, sözü geçen eşyanın cins ve miktarı ile niteliklerini ve Tüzük ekinde bu maddenin yazılı bulunduğu sınıf numarasını gösterir ayrı bir beyannamenin yükleme ordinosuna eklenmesi gereklidir.

Ambarlar ile diğer gemi mahallerinde

alınacak (yangından koruma) tedbirleri

             Madde 9 – İçinde parlayıcı maddeler ile bunlara benzer infilaka müsait cephane, şenlik malzemesi ve bu Tüzük ekindeki Ia sınıfının a ve f fıkraları ile II nci sınıfın 3 numaralı fıkrasında yazılı bulunan maddeler ile her çeşit kolay yanıcı eşyanın bulunduğu ambar ve gemi mahallerine yalnız elektrik lambaları veya çok iyi muhafaza altına alınmış mum veya nebati yağ fenerleriyle girilebilir. İçersinde ateş alıcı (Id) tazyikle sıkıştırılmış veya mayi haline getirilmiş gazlar, (Ie) su ile temas neticesinde yanıcı veya yanmayı kolaylaştırıcı gazlar çıkaran maddeler, (IIIa) yanıcı mayiler veya kolay ateş alabilen mayi maddeler bunan veya içine adı geçen yüklerin gazları girmiş olması muhtemel olan gemi ambar ve mahallerine yalnız kablosuz cep elektrik fenerleri ile giri-lebilir. İçinde kömür bulunan veya kömür gazı girmesi ihtimali olan yerlerde yalnız maden kuyularında kullanılan emniyet lambaları kullanılır. Sözü geçen yerlere, yukarda belirtilen ışık vasıtalarından başka araçlar ile veya ateş veya kızgın bir cisimle girmek veya bunları buralarda kullanmak ve bilhassa bu civarda sigara ve benzerleri içmek, kibrit ve çakmak gibi alev ve kıvılcım çıkaran maddeler kullanmak yasaktır.

 

639

Emniyet lambaları

             Madde 10 – Emniyet lambaları ve madenci fenerlerinin normal olarak altıayda bir defa ve her tehlikeli eşya taşıma seferine çıkılmazdan evvel muayene edilerek infilaka sebebiyet verecek derecede hararet sızdırıp sızdırmadıkları kontrol edilecek ve bunlar daima iyi bir halde muhafaza edilecektir. Bozuk olduğu anlaşılan emniyet lamba ve fenerleri yenileri ile değiştirilecektir. Muayene sonuçları gemi jurnalına geçirilir.

Yükleme ve boşaltma

             Madde 11 – 1 – Maden kömürü müstesna olmak üzere 7 nci maddede yazılı bütün maddelerin yükleme ve boşaltmaları sırasında ambar ağızları ile yükün bulunduğu ve geçtiği yerler ve civarında sigara ve benzerleri içilmez ve kibrit ve çakmak gibi alev ve kıvılcım çıkaran maddeler kullanılmaz.

             2 – (Ia) parlayıcı maddeler ile benzerleri diğer infilak maddeleri, (Ib) cephane, (II) büyük miktarda kendiliğinden ateş alan maddeler, (IIIa) yanıcı mayiler ve (IIIb) kolayca ateş alan sülp maddelerin yükleme ve boşaltmaları sırasında gemide ateş yakılması gerektiği takdirde, kıvılcım sıçramaması için lüzumlu tedbirlerin alınması ve yardımcı kazanlar ile mutfak bacalarının ana gemi bacasına iştirak ettirilmemiş bulunduğu hallerde ambar ağızları ile bu çeşit yüklerin bulunduğu ve geçtiği yerlerde, en az 50 metre mesafeye kadar kıvılcım sıçramasına mani olacak kıvılcım toplayıcı tertibatın yapılması gereklidir.

             3 – Gece yapılan yükleme ve boşaltmalarda tenvirat mümkün olabildiği kadar yükseğe asılan elektrik lambaları ile sağlanacaktır.

Yüke karşı gösterilecek ihtimam

             Madde 12 – 1 – Bu Tüzükteki hüküm ve şartlara bağlı olarak gemiler ile taşınmasına müsaade olunan eşyanın yükleme, istif, nakil ve boşaltmasında ambalajların bozulmamasına, içinde infilak maddeleri bulunan kapların herhangi bir sademe ile sarsılmamasına veya yüksekten düşürülmemesine ve bunların kenar veya çevreleri üzerinde yuvarlanmamalarına azami derecede dikkat olunacaktır.

             2 – Nakliyatı tehlikeye koyacak derecede ambalajları bozulmuş, zedelenmiş parçalar gemiye alınmaz. Bu hususa bilhassa su ve hava sızdırmaz kaplarda naklilazım gelen karpit ve benzeri maddelerin ambalajlarında dikkat edilecektir. Bunların bozukluğu asetilen kokusundan kolayca anlaşılamayan hallerde mütahassısa muayene ettirilecek ve alınacak neticeye göre hareket olunacaktır.

 

640

             3 – Nakil esnasında ambalajların bozulduğu ve bundan yükün zarar göreceği anlaşıldığı takdirde gemi kaptanı vakit geçirmeksizin uygun göreceği tedbirleri alarak tehlikeyi önler.

             Patlayıcı maddeler ile cephane ve yanıcı mayiler taşıyan gemilerin çekeceği işaretler

             Madde 13 – 1 – İçinde darası ile birlikte 35 kilogramdan fazla (Ia) sınıfından patlayıcı veya benzeri infilak maddeleri veya (Ib) sınıfındaki 1, 2 ve 4 sayılı bentlerde gösterilenlerden gayri olan cephane yükü bulunan Türk gemileri, Türk kara sularında demirli veya seyir halinde bulundukarı zamanlarda, geceleri, prova direklerine silyon fenerlerinin en az 2 metre yükseğinde bulunmak üzere, ufkun her tarafından görünebilen yeşil bir bir ışık, gündüzleri ise, geminin uzak mesafelerden kolayca görünebilecek bir yerine beynelminel işaret sancaklarından (P) harfini daima gergin vaziyette olmak üzere çekeceklerdir.

             2 – (IIIa) sınıfından kolay ateş alıcı mayiler taşıyan veya yükünü boşaltmış olup da henüz gazları giderilmemiş bulunan akaryakıt gemileri de aynı işaretleri gösterirler.

Cezalar

             Madde 14 – Bu tüzük hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki Kanunun 22 nci maddesi hükmü uygulanır.

Yürürlük

             Madde 15 – 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük ve eki hükümleri Resmi Gazete ile yayınlandığından iki ay sonra yürürlüğe girer.

             Madde 16 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

641

EK

Teknik hükümler

Genel tasnif

          I.  Patlama tehlikesi olan maddeler:

               I a. Patlayıcı maddeler ve benzeri diğer patlamaya elverişli maddeler.

                     a) Dinamitler,

                     b) Klorat ve perkloratlı patlayıcı maddeler,

                     c) Amonyomnitratlı patlayıcı maddeler,

                     d) Karabarut ve benzeri patlayıcı maddeler,

                     e) Organik nitro bileşikleri,

                     f) Dumansız sevk barutları,

               I b. Cephane.

               I c. Tutuşturucu maddeler, şenlik ve oyuncak maddeleri (El’abı nariye) ve benzeri maddeler,

               I d. Sıkıştırılmış, mayi haline getirilmiş ve tazyikle eritilmiş gazlar,

               I e. Su ile teması neticesinde tutuşucu veya yanmayı kolaylaştırıcı gazlar çıkaran maddeler,

         II.  Kendiliğinden ateş alan maddeler,

        III.  Yanıcı mayiler, kolay tutuşan katı maddeler,

               III a. Yanıcı mayiler,

               III b. Tutuşucu katı maddeler,

        IV.  Zehirli maddeler,

         V.  Kimyevi tesirle aşındırıcı maddeler,

        VI.  Diğer yangın tehlikeli yükler,

               VI a. Kendiliğinden tutuşmadığı halde (200 c.) dereceden yukarı sıcak- lıkta oksijen ve benzeri yanmayı kolaylaştırıcı gazlar çıkaran maddeler,

               VI b. Kendi kendine kızışan dökme yükler.

      VII. Birlikte ambalajlarına müsaade olunan tehlikeli maddeler,

     VIII. İstifleri bakımından tehlikeli yükler: (Hayvan, kereste, hububat vebenzerleri).

 

642

 

 

 

 

643

 

 

 

644

 

 

 

645

 

 

 

646

 

 

 

647

 

 

 

648

 

 

 

649

 

 

 

650

 

 

 

651

 

 

 

652

 

 

 

 

653

 

 

 

654

 

 

 

655

 

 

 

 

656

 

 

 

 

657

 

 

 

658

 

 

 

659

 

 

 

660

 

 

 

661

 

 

 

662

 

 

 

663

 

 

 

664

 

 

 

 

665

 

 

 

 

666

 

 

 

667

 

 

 

668

 

 

 

669

 

 

 

670

 

 

 

671

 

 

 

672

 

 

 

673

 

 

 

674

 

 

 

675

 

 

 

676

 

 

 

677

 

 

 

678

 

 

 

679

 

 

 

680

 

 

 

681

 

 

 

682

 

 

 

683

 

 

 

685

 

 

 

686

 

 

 

688

 

 

 

689

 

 

 

690

 

 

 

691

 

 

 

692

 

 

 

693

 

 

 

694

 

 

 

695

 

 

 

696

 

 

 

697

 

 

 

698

 

 

 

699

 

 

 

700

 

 

 

701

 

 

 

702

 

 

 

703

 

 

 

704

 

 

 

705

 

 

 

706

 

 

 

707

 

 

 

708

 

 

 

709

 

 

 

710

 

 

 

711

 

 

 

712

 

 

 

713

 

 

 

714

 

 

 

715

 

 

 

716

 

 

 

717

 

 

 

718

 

 

 

719

 

 

 

720

 

 

 

721

 

 

 

722

 

 

 

723

 

 

 

724

 

 

 

725

 

 

 

726

 

 

 

727

 

 

 

728

 

 

 

729

 

 

 

730

 

 

 

731

 

 

 

732

 

 

 

733

 

 

 

734

 

 

 

735

 

 

 

736

 

 

 

737

 

 

 

738

 

 

 

739

 

 

 

740

 

 

 

741

 

 

 

742

 

 

 

743

 

 

 

744

 

 

 

745

 

 

 

746

 

 

 

747

 

 

 

 

748

Tehlikeli Eşyanın Taşınmasında Kullanılan Etiketler.

 

ÖRÎVEK i   I

 

(Etiketlerin ebadı 14 X 19 cm. olacaktır.)

Sayı :   I                      ÖRNEK :  II

 

Sarı ı   I a

 

 

 

 

 

(Kırmızı renkli olacak)                                Patlamak   nii.u.lı   „.■].„   mah,u*   atikot

ÖR[YEK ı  m                                       Snyııh                                                   (Kırmızı renkli olacak)

tt-RNEK : IV                                             S:

ayı :   3

 

Patlama    mttıtiall   malların    yanına    kn-ıniH#ı   eal« olmaran  mallara   mahsul stlkeu

 

749

 

 

 

 

 

750

 

 

 

 

751

 

 

 

752

 

 

753

 

 

 

Kaynak: http://www.tehlikelimaddeplatformu.org/mevzuat/tehlikeli-esyanin-ticaret-gemileriyle-tasinmasi-hakkindaki-tuzuk.html

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE

İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 27.11.1973,       No : 7/7551

          Dayandığı Kanunun Tarihi              : 25.8.1971,  No : 1475

          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 24.12.1973,       No : 14752

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi: 13,   S. 371

 

BİRİNCİ KISIM

Kapsam ve Deyimler

             Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı, katı, sıvı, gaz halindeki maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde öngörülen tedbirlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

             Madde 2 – Bu tüzükte geçen:

             a) “Lif” deyimi: İnorganik (mineral) ve organik (bitkisel, hayvansal)menşeli tabii ve suni iplik şeklindeki katı ve dayanıklı maddeleri,

             b) “Toz” deyimi; kömür, hububat, ağaçlar, minareller, metaller, cevherler ve maden ocaklarından çıkarılan taşlar gibi organik veya inorganik maddelerin doldurulma ve boşaltılmaları, taşınmaları, delinmeleri, taşa tutulmaları, çarpılmaları, püskürtülmeleri, öğütülmeleri, patlamaları ve dağıtılmaları ile meydana gelen ve kendisinden hasıl oldukları maddelerle aynı bileşimde olan veya olmayan ve hava içerisinde dağılma veya yayılma özellliği gösteren 0,5- 150 mikron büyüklükte olan katı parçacıkları,

             c) “Duman” deyimi; genel olarak erimiş haldeki metallerin gaz haline dönüşmesi yahut yakıtların veya diğer organik maddelerin tam yanması sonucu hasıl olan gazların yoğunlaşmasından meydana gelen ve asıl maddeden kimyasal bakımdan farklı bulunan süspansiyon halindeki katı parçacıkları,

             d) “Gaz” deyimi; genellikle sabit bir şekli ve belirli bir hacmı olmayıp sınırsız olarak yayılabilen ve basınç artması veya sıcaklık azalmasının etkisi ile sıvı veya katı hale getirilebilen maddeyi,

             e) “Sis” deyimi; maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi veya suda çözülmesi veya pülverizasyon, köpürme ve sıçrama gibi nedenlerle mekaniksel olarak dağıtılması sırasında havada meydana gelen damlacıkları,

 

2342

 

             f) “Buhar” deyimi; normal olarak sıvı veya katı halde olup, basınç artmasıyla veya sıcaklığın azalmasıyla tekrar sıvı veya katı hale gelebilen maddelerin gaz hallerini,

belirtir.

İKİNCİ KISIM

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılanİş

Yerleri ile ilgili Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

İşyeri binalarında alınacak Güvenlik Tedbirleri

             Madde 3 – Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan binalar mümkünse tek katlı olacak; duvarları yanmaz maddeden, tavanları hafif ve yanmaz malzemeden dış yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz camlı olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırlamıyacak malzemeden yapılmış olacaktır.

             Madde 4 – Birden fazla katlı binaların, en üst katında tabanı betonarme olmak kaydıyla parlayıcı, patlayıcı maddelerin yalnız işlenmesine veya her hangi bir üretimde ilkel madde olarak kullanılmasına izin verilebilir. Bu gibi yerlerin parlayıcı, patlayıcı maddelerin olumlu üretim birimi veya deposu olarak kullanılması, S.S.Yardım Bakanlığının olumlu mütalaası üzerine Çalışma Bakanlığınca verilecek özel izne bağlıdır.

             Madde 5 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinin tabanları, düz, yanmaz, sızdırmaz, herhangi bir cismin çarpmasıyla kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılacak ve kolay temizlenir, hafif meyilli tarzda inşa edilecektir.

             Kullanılan maddelerin, kimyasal bir olay sonucunda işyeri tabanını aşındırıp tahrip etmesi veya parlayıcı, tehlikeli ve zararlı gaz ve dumanlar meydana getirmesi önlenecektir.

             Madde 6 – Tabanda yangın söndürme cihazlarının vereceği fazla su ve kimyasal maddelerin ve işyerindeki bütün sıvıların eşiklerden taşmasını önleyecek şekilde toplanmasını ve bir depoya veya dinlendirme kuyusuna girmesini sağlayacak drenaj sistemi bulunacaktır.

             Madde 7 – Binalardaki giriş çıkış kapıları, pencereler, panjurlar ve havalandırma menfezlerinin kapakları belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru açılacak şekilde yapılmış olacaktır.

             Madde 8 – Giriş  ve  çıkış  kapıları,  yanmaz  malzemeden,  çıkış  güvenliği  ilkelerine  uygun  ve  mümkün  olduğu  kadar  büyük  boyutta,  kolayca dışarıya açılabilecek ve doğrudan doğruya açık havaya yol verecek şekilde yapılmış olacak ve işyerinde ayrı cephelerde olmak üzere en az iki kapı bulunacaktır.

 

 

2343

 

             Madde 9 – Birden fazla bölümleri bulunan işyerlerinde, bölümlerden her birinin, biri doğrudan doğruya, diğeri genel koridora açılan, en az iki kapısı bulunacaktır.

             Madde 10 – Binanın bütün pencereleri, gerektiğinde çıkış için kullanılabilecek şekilde yapılmış olacak, pencerelere demir parmaklık veya kafes konulmayacaktır.

             Madde 11 – İşyeri, herhangi bir tehlike vukuunda işçiler tarafından derhal boşaltılabilecek şekilde tertiplenmiş olacak; bölümlerden birinin çıkış yolu,diğerinin geçişini zorlaştırmayacaktır.

             Madde 12 – İç bölmeler, meydana gelecek en yüksek basınca dayanıklı ve çatlaksız, düz yüzeyli ve yanmaz malzemeden yapılmış açık renkte boyanmış veya badanalanmış, kolayca yıkanabilir ve temizlenebilir şekilde olacaktır.

             Madde 13 – Asansörler ve merdivenler yanmaz malzemeden yapılmış ve binanın diğer kısımlarından ayrı bölmelerde veya binanın tamamiyle dışında kurulmuş olacaktır. Asansörlerin kapıları kendiliğinden kapanan, toz geçirmez şekilde yapılacaktır.

             Madde 14 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği veya depolandığı binalarda inşaat, bakım ve onarım işlerine başlanmadan önce aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

             a) İş kısmen veya tamamen durdurulacaktır.

             b) O mahalde bulunan bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle, bunların bileşimlerine giren diğer maddeler tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacaktır.

             c) Onarılacak kısım bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin artıklarından ve bulaşıklardan usulüne uygun olarak tamamiyle temizlenecektir.

             d) İnşaat, bakım ve onarım; teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlınezareti ile sağlanacaktır.

             Madde 15 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin işyeri havasında bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülerek bu miktarların, maddelerin işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada çalışanların sağlıklarını bozmayacak olan en çok miktardan fazla olup olmadığı ölçülerek saptanacak ve işyeri havalandırma tesisatı yeterlik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilecektir.

             Kontrol sırasında bu Tüzüğe ekli, 1, 11, 111 numaralı çizelgelerdeki hususlara uyulup uyulmadığı nazara alınacaktır.

             Madde 16 – Kullanılacak aspiratörlerin motorları kapalı tipten olacak veya motor ve diğer kısımları işyeri dışında bulundurulacaktır.

 

2344

 

             Aspiratörlerin emme boruları, yanmaz malzemeden, yeterli bir kapasitede ve binanın bütün menfezlerinden uygun bir mesafede havaya açılmış olarak yapılacak, yanabilen her maddeden tecrit edilmiş ve uygun şekilde topraklanmış bulunacak, patlayıcı gaz karışımı husule getirebilecek ölü alanlar veya akışı zorlaştıracak kesin dönüşlü dirsekler bulunmıyacak ve kolaylıkla temizlenebilecek ve tamir edilebilecek şekilde yapılmış olacaktır.

             Madde 17 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı gazlar, buharlar, sisler, dumanlar, tozlar ve lifler meydana gelen işyerlerinde, üretimden paketlemeye kadar olan işlemlerin kapalı bir sistem içinde ve otomatik cihazlarla yapılması esastır. Kapalı ve otomatik bir sistem sağlanamadığı takdirde, bu gazlar, buharlar, sisler, dumanlar, tozlar ve lifler intişar ettiği noktada emilecek ve gerekli tedbirler alındıktan sonra dışarı atılacaktır.

             Madde 18 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvı veya gaz maddeler, emme veya basınç suretiyle özel borular içerisinden sevk edilecek ve bu sıvı veya gazların sevkinde veya depolanmasında, herhangi bir kaçağa meydan vermiyecek tedbirler alınacaktır.

             Madde 19 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvı veya gaz maddelerin üretimine, kullanılmasına veya bu maddelerle yapılan diğer işlere yarayan alet, cihaz veya boru donatımının bozulması, delinmesi, sızdırması, eklerinden kaçak yapması veya havalandırma sisteminin arızalanması halinde; iş kısmen veya tamamen durdurulacak ve arıza giderilinceye kadar onarım ekibi ve görevliler dışındaki bütün işçiler tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacak ve onarım, bu işibilen ve gerekli her türlü koruyucu araçları bulunan bir ekip tarafından ve sorumlu teknik bir elemanın gözetimi altında yapılacaktır.

             Madde 20 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddeleri veya bunların buhar ve gazlarını tutuşturabilecek sıcaklık derecesine yükselen veya kıvılcım veya çıplak alev çıkaran ısıtma sistemi kullanılmayacaktır.

             Isıtma araçları, işyeri bölüm veya bölümlerinde işin özelliğine göre ve fenni esaslar dairesinde saptanacak olan sıcaklığı geçmiyecek şekilde otomatik termostatlarla ayarlanacaktır. Isıtmanın radyotörlerle yapıldığı hallerde, bunlar düzgün, pürüzsüz ve çatlaksız olarak ağaç kısımlardan, parlayabilen maddelerden yeterli uzaklıkta bulunacak ve bunların sıçrayabilecek her türlü parlayıcı veya patlayıcı sıvılara karşı uygun koruyucuları olacaktır.

             Madde 21 – İşyerinde, yapılan işin özelliğine göre uygun nem sağlanacaktır.

             Madde 22 – Patlayıcı  maddelerin  bulunduğu  binaların  meskün  binalara, demir  yollarına  ve  karayollarına  ve  birbirlerine  uzaklıkları,  bu Tüzüğe ekli IV a, IV b, IV c ve IV d numaralı çizelgelere, içerisinde parlayıcı sıvılar bulunan yeraltı ve yerüstü kaplarının meskün yerlerden ve birbirlerinden ve uzaklığı ise V numaralı çizelgeye göre sağlanacaktır.

 

 

2345

 

İKİNCİ BÖLÜM

Elektrik tesisatında alınacak Güvenlik Tedbirleri

             Madde 23 – Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı, tehlikeli alanın dışına kurulacak veya etanş yapılmış olacak ve bu teçhizat, alev geçirmez tipte yapılacak veya cihaz içinde devamlı olarak ortam basıncından biraz yüksek bir temiz hava basıncı sağlanacak, yahut normalin biraz üstünde bir basınçla asalgazla doldurulmuş olacak veya uygun ve yeterli şekilde havalandırılacak ve nihayet özel haller için, Çalışma Bakanlığının kabul edeceği şartlara uygun tarzda yapılmış olacaktır.

             Madde 24 – Parlayıcı maddelerin bulunduğu işyerlerindeki elektrik motorları, alev geçirmez tam kapalı tipten olacaktır.

             Madde 25 – Alev geçirmez cihazların kullanılmasından önce imalatçı ve satıcı müesseselerden bu cihazların gerektiği gibi olduklarına dair belgeler alınacaktır. Alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik, bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmıyacak veya azaltmıyacak şekilde yapılacaktır.

             Madde 26 – Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunacak veya madeni kılıflı, zırhlı yahut mineral tecritli kablolar kullanılacaktır. Bu gibi aletlere iletkenlerin bağlantısı, tesisatın alev geçirmez özelliğini bozmayacak şekilde yapılacaktır.

             Madde 27 – Tehlikeli bir ortama giren elektrik tesisat boruları, tehlike alanına girecekleri noktada alev geçirmez buvatlarla donatılacaktır.

             Madde 28 – Mekanik bir etkiye maruz kalması muhtemel olan yerlerde, zırhlı kablolar kullanılacaktır.

             Madde 29 – Alev geçirmez cihaz veya teçhizatın madeni gövdesi ile kabloların madeni kılıfları ve boruları arasındaki elektrik bağlantısı lehim kaynağı veya uygun manşonlar kullanılarak sağlanacaktır.

             Madde 30 – Kablo uçları, neme karşı bu tip iletkenlere özgü alev geçirmez özel kapaklarla tecrit edilecek ve boruları veya kabloların madeni kılıfları iletken olarak kullanılmıyacaktır.

             Madde 31 – Binaların madeni kısımlarından geçen borular ile kabloların madeni kılıfları tecrit malzemesi ile kaplanacak veya bunlar binanın madeni kısımlarına karşı uygun şekilde korunacaktır.

             Madde 32 – Tam yalıtılmış elektrik cihazları, gerilim altında oldukları sürece devamlı bir şekilde temiz hava ve asal gaz basıncı altında bulundurulacaktır.

 

2346

 

             Bu cihazların, basıncın düşmesi halinde tesisatı devre dışı bırakacak uygun koruyucu tertibatı olacak ve tesisatın basınç altında olup olmadığının her zaman kontrol edilebilmesi için de uygun bir göstergesi bulunacaktır. Güvenlikli oldukları yetkili makamlar tarafından onaylanmış aletler ve tesislerin üzerinde, güvenlik durumlarını bozacak hiç bir değişiklik yapılmıyacaktır.

             Madde 33 – Yukarıdaki şartlara uygun olarak korunmamış bulunan büyük elektrik motorları veya sair elektrik aletleri kapalı tipten olacak ve içine kuvvetli bir şekilde temiz hava basılacak ve bu hava açık havaya ekzoz bacalarından veya borularından atılacaktır.

             Madde 34 – Çıplak hava hatları tehlike alanına girmeden son bulacak ve buuçlarda, gerilim yükselmelerine karşı uygun koruyucu cihazlar bulundurulacaktır.

             Madde 35 – Besleme hattının tehlikeli bölgeye, zırhlı veya madeni kılıflı kablolarda uzatılması gerektiği hallerde, bütün madeni kılıflar birbirleriyle irtibatlanacak ve etkili şekilde topraklanacaktır.

             Madde 36 – Telekominikasyon kabloları da dahil, bütün yeraltı kabloları en az 50 santimetre derinliğe konacaktır.

             Madde 37 – Sık sık bakıma ihtiyaç gösteren elektrik teçhizatını devreden tamamen ayırma olanağı sağlanacaktır.

             Madde 38 – Parlayıcı bir ortamda akım kesici tertibat, kumanda ettiği makina veya cihazın hemen bitişiğinde bulunmadığı hallerde, bunların kontrol, bakım veya onarım sırasında beklenmedik bir anda, gerilim altında kalmasını önlemek için gerekli tedbirler önceden alınacaktır.

             Akım kesicilerde, kontrol ettikleri cihazları belirten uygun etiketler bulundurulacaktır.

             Madde 39 – Sigortalar daima tehlike bölgesi dışına konacaktır. Ancak bunun sağlanamadığı hallerde bunlar, alev geçirmez kutular içinde bulunacak ve bu kutular gerilim kesilmeden açılmıyacaktır. Sigorta boşonlarının tel sarılmak suretiyle tekrar kullanılması yasaktır.

             Madde 40 – Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmiyen süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulacaktır.

             Madde 41 – Suni aydınlatma tesisleri ancak etanş armatörlerle yapılacak, aksi halde ortam dışına yerleştirilmiş lambalardan yararlanılacaktır.

             Madde 42 – Bütün madeni bölme ve çatı kısımları ile makina ve teçhizat uygun şekilde topraklanacaktır.

             Madde 43 – Patlama tehlikesi yaratabilen tozların bulunduğu yerlerdeki yol verme reostaları, aydınlatma anahtarları ile bütün sigorta ve şalterler ve benzeri cihazlar, tehlikeli ortamın dışında kurulacaktır.

 

2347

 

             Madde 44 – Motorların durdurulup çalıştırılmasına uzaktan kumanda eden tesisat da diğer bütün elektrik tesisatı gibi, tozlara karşı korunmuş olacaktır.

             Madde 45 – Elektrik motorları etanş tipten olacaktır. İşin gereği olarak bu çeşit motorların kullanılması olanağı bulunmayan yerlerde, bu motorlar alev geçirmez koruyucular içine alınacaktır.

             Madde 46 – Aşırı akımlara ve kısa devrelere karşı korunmak üzere faz iletkeni ile toprak arasında bir kaçak olması halinde, devreye otomatik olarak akım kesen bir cihaz konulacak ve bu cihaz akımın % 10 artması halinde harekete geçecektir.

             Madde 47 – Seyyar elektrik cihazları tehlikeli bir ortam içinde hiç bir nedenle kullanılmayacaktır.

             Madde 48 – Aliminyum veya mağnezyum tozu bulunan yerlerde işçiler antistatik ayakkabılar giyeceklerdir.

             Madde 49 – Parlama ve patlama tehlikesi yaratabilen organik tozun meydana geldiği, taşındığı, aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde elektrik motor ve jeneratörleri toz geçirmez etanş tipten olacak veya devamlı olarak temiz hava basılan tecritli hücrelerde bulundurulacaktır.

             Motorların uzaktan kontrol edildiği hallerde kumanda düğmeleri toz geçirmeztipten imal edilmiş olacak veya toz geçirmeyen ayrı bir odada bulunacaktır.

             Madde 50 – Parlama ve patlama tehlikesi yaratabilen organik tozların meydana geldiği, taşındığı, aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde sigortalar tehlikeli ortamın dışında kurulacaktır.

             Buna olanak bulunmayan hallerde sigortalar toz geçirmez etanş kutular içinde bulunacak ve bu kutular ancak akım kesildikten sonra açılabilecek ve bu gibi kutular üzerinde, bu hususu belirten uyarma levha veya yazılar bulundurulacaktır.

             Madde 51 – Parlama ve patlama tehlikesi yaratabilen organik tozların işlendiği, taşındığı veya aktarıldığı konveyörler, elevatörler, silolar veya benzeri tertibatın içini aydınlatmakta kullanılacak elektrik lambaları toz geçirmez (etanş) globların içine alınacak ve elektrik tesisatı ayrıca, çarpma, düşme gibi mekanik tehlikelere karşı uygun tarzda korunmuş ve buralarda dışarıya tesisedilmiş olan toz geçirmez (etanş) anahtarlar kullanılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyerlerinde alınacak Güvenlik Tedbirleri

             Madde 52 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerinin etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş ve giriş çıkışlar kontrol altına alınmış olacaktır. Yabancı şahıslar,ancak sorumlu memur refakatinde içeriye girebileceklerdir.

 

2348

 

             Madde 53 – Geniş bir alana yayılmış ve etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş işyerlerinin hududu, geceleri uygun şekilde aydınlatılacak ve bekçiler buraları gece ve gündüz gözeteceklerdir.

             Madde 54 – Parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli işler, genellikle meskün yerler dışında veya tecrit edilmiş bina ve mahallerde, mümkün olduğu kadar az işçi ile, kapalı bir sistem içinde, tekniğin icaplarına göre gerekli tedbirler alınarak yapılacaktır.

             Madde 55 – İşyerlerinin güvenlik alanı içinde, sigara ve benzerlerinin içilmesi; kibrit, çakmak, ateş kızgın veya akkor halinde cisimler ile parlayabilecek veya yangın doğurabilecek her türlü maddenin taşınması ve kullanılması yasaktır.

             Bu hususları sağlamak için giriş-çıkış kapılarında gerekli kontrollar yapılacak, kolay ve iyi görülen yerlere gerekli uyarma levhaları konacak, işçilerin sigara içebileceği yerler ve ateşli maddelerle çalışılmasına müsaade edilen bölümler, güvenlik alanlarından ayrı yerlerde olacak ve bunlar uygun levhalarla belirtilecektir.

             Madde 56 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen, işlenen ve depolanan işyerlerinde;

             a) İzinsiz içeriye girmenin ve kibrit, çakmak, ateş ve kıvılcım veren alet ve benzeri cisimlerin içeriye sokulmasının yasak olduğu ayrı ayrı levhalar halinde ana giriş kapılarına,

             b) Binada veya bölümde bulundurulabilecek en çok işçi sayısı, madde miktarı ve binada yapılmasına izin verilen işin ne olduğu ayrı ayrı levhalar halinde işin yapıldığı kısmın kapısına,

             c) Diğer hususları kapsayan gerekli levhalar, uygun yerlere konulacaktır.

             Madde 57 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiğ işlendiği ve depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Tamamen çelik konstrüksiyon binalarla, saç ve borulardan inşa edilmiş tank ve benzeri çelik depoların yeterli bir topraklamaya tabi tutulması halinde ayrıca paratoner tesisatına ihtiyaç yoktur. Ancak bu hususun yetkili teknik bir eleman tarafından kontrol edilerek yeterliliğinin belgelendirilmesi zorunludur. Paratönerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat yılda en az bir defa, ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır.

             Madde 58 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan kap ve ambalajların dış yüzüne;

             a) Maddenin çok tehlikeli ve çok zararlı olması halinde kırmızı zemin üzerine içindekinin adı ve (çok tehlikeli) kelimeleri,

             b) Maddenin tehlikeli ve zararlı olması halinde, sarı zemin üzerine içindekinin adı ve (tehlikeli) kelimesi,

 

2349

 

             c) Maddenin az tehlikeli ve az zararlı olması halinde yeşil zemin üzerine içindekinin adı,

             d) Maddenin radyoaktif olması halinde örneği bu Tüzüğe ekli 2 numaralı (sarı zemin üzerine mor renkli) özel işaret,

             e) İçindeki kullanma, taşıma ve içindekinden korunma usulleri hakkında kısa bilgi ve diğer gerekli hususlar uygun şekilde yazılacak, işaretlenecek veya etiketlenecektir.

             Madde 59 – İşyerinde, yapılan işin cinsine ve özelliğine göre etkili olabilecek tipte ve yeterli sayıda yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.

             Bu cihazlar ve bunlara yardımcı tesis ve teçhizat daima işler bir halde olacaktır. Cihazların işyerindeki tertip ve tanzimi, icabında kolayca kullanılmasını mümkün kılacak şekilde yapılacak ve her altı ayda bir tartılmak suretiyle muayene edilerek saptanan ağırlıklar cihaz üzerine takılacak bir etikete munta-zaman kaydedilecektir.

             Tüp içindeki tesirli maddenin net ağırlığı yarıdan aşağı düştüğü takdirde, o cihaz boşalmış sayılarak yeniden doldurulacaktır.

             Madde 60 – Su ile çalışan yangın söndürme cihaz ve teçhizatı, belirli yerlerde muntazam kutu ve dolaplar içinde kolaylıkla alınıp kullanılacak şekilde tertiplenmiş olacak ve basınçlı su temin eden moto-pomp kullanıldığı hallerde bunlar en az günde bir defa beş dakika işleme tecrübesine tabi tutulacaktır.

             Madde 61 – Yeterli sayıda işçiye, yangın söndürme cihaz ve teçhizatının kullanılması hususunda belirli görevler verilecek ve bunlar bir yangın ekibi teşkil etmek üzere gerekli eğitime tabi tutulacaktır.

             Madde 62 – İşyerlerinde, işin ve işyerinin özelliklerine göre yeterli ve uygun tipte elle veya elektrikle veya mekanik olarak çalışan alarm cihazları bulundurulacaktır.

             Madde 63 – İşyerinde yapılan işin özelliğine göre yeteri kadar kum ve su kovaları ile yanmaz örtüler bulundurulacaktır.

             Madde 64 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvılar bulunan binalar, tanklar; yangın ve sair sebeplerle içindeki sıvının dışarıya saçılmasını veya sızmasını önleyecek nitelikte yapılacaktır.

             Madde 65 – Parlayıcı sıvıların üretildiği, doldurulup, boşaltıldığı veya kullanıldığı atelye, döküm yeri veya benzeri işyerlerinde faaliyet sırasında herhangi bir sebeple kaçan, taşan veya sızan sıvıyı emin bir yere toplayacak drenaj tertibatı bulunacaktır.

             Madde 66 – Parlayıcı sıvıların konulduğu bina, tank ve benzeri tesislerin dışında ayrıca, dağılacak, yayılacak sıvıların toplanması için, tesis hacminin en az 1/2 oranında, sızdırmaz duvarla, geniş toprak set veya sütre ile çevrilmesi gereklidir.

 

2350

 

             Duvar veya sütrenin taban kenarları bina veya tanktan en az 1 metrelik uzaklıktan başlar.

             Duvar yerine toprak set kullanılması halinde setlerin üstleri en az 1 metre genişliğinde olacak ve kenarlarının meyli normal şev meylinden fazla olmıyacaktır.

             Toprakla dolu setler galvanizli saç veya yanmaz diğer uygun bir malzeme ile iksa edilmiş olacak, kalınlığı aşağıdan yukarı azalacak şekilde toprakla doldurulacak ve sütrenin üst noktada genişliği en az 1 metre olacaktır. Duvarlarıntaştan yapıldığı hallerde en az 75 santimetre kalınlıkta ve çimento harçlı olarak inşa edilmiş olacak, betonarme duvar inşaası halinde ise, kalınlık tabanda 25 santimetre ve üst noktada 10 santimetreden az olmıyacaktır. Giriş kapıları ve geçitler, işçileri; patlama basıncı veya alevlerden koruyacak şekilde, uygunyanmaz siperlerle veya patlama duvarları ile teçhiz edilmiş olacaktır.

             Madde 67 – Patlayıcı maddeler depolarını çevreliyecek toprak setler, binanın yüksekliğini en az bir metre geçecek ve tepe noktasında en az bir metre genişlikte olacaktır.

             Madde 68 – Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya işlendiği işyerlerinde kullanılan bütün makina, cihaz, alet ve avadanlıklar, kıvılcım hasıletmiyecek malzemeden yapılacak veya bu malzeme ile kaplanmış olacaktır.

             Madde 69 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin işlendiği işyerlerinde, atıklar maddelerin özelliklerine uygun bir şekilde toplanacak ve uzman bir kimsenin gözetimi altında etkisiz hale getirilecektir.

             Madde 70 – Toz veya parça halinde kömür, yağ veya herhangi bir parlayıcı madde ile bulaşmış kırpıntılar, paçavralar, pamuklar, üstüpü veya kendiliğinden tutuşabilecek bütün maddeler işyerinde bulundurulmıyacak veya biriktirilmiyecektir.

             Bu gibi maddeler binanın güvenlik alanları dışında bu işe ayrılmış belirli bir yere taşınacak ve orada etkisiz hale getirilecektir.

             Madde 71 – Esasında patlayıcı olmadıkları halde bazı gazlarla karıştıkları zaman şiddetli bir kimyasal reaksiyona giren gazların üretildikleri işyerleri ve bunların üretiminde kullanılan tesisat, diğer tip gazların bulunduğu yerlerden yeteri kadar uzakta bulunacak veya patlamalara dayanıklı duvarlarla ayrılmış olacaktır.

             Madde 72 – Elektrolitik usulle hidrojen ve oksijen, hidrojen ve klor, hidrojen ve fluor gazlarının üretimi aynı bölümde yapılabilir. Ancak, bu bölümler diğer katı, sıvı ve gaz maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı bölümlerden uygun şekilde ayrılacaktır.

             Madde 73 – Parlayıcı,  patlayıcı,  tehlikeli  ve  zararlı  maddelerle  çalışılan  işyerlerinde  işçilere,  yaptıkları  işlerde  özellikle  maruz  kalınacak  tehlikeler,  yangın  halinde  alınması  gereken  tedbirler,  artıkların  etkisiz

 

2351

 

hale getirilmesi, yüklemede, boşaltmada ve işyerinin temizlenmesinde gerekli özel işlemler hakkında eğitim,

alıştırma, tecrübe ve uygulama suretiyle yeterli bilgi verilecek ve bu hususlar işçinin işyeri dosyasında belirtilecektir.

             İşçilerin birinci fıkrada belirtilen hususlarda yeterli bilgilere ve bubilgileri uygulama yeteneğine sahip oldukları, işveren veya işyeri sorumlusu tarafından saptanmadan işe başlatılması, çalıştırılması veya başka bir işe verilmesi yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Depolamada alınacak Güvenlik Tedbirleri

             Madde 74 – Bu bölümde geçen:

             a) “Yer üstü deposu” deyimi; bütün kısımları yer üstünde bulunan bir depoyu,

             b) “Kısmen veya tamamen gömülü depo” deyimi; yere kısmen veya tamamen gö-mülü olduğu hallerde üzerindeki toprak tabakası 60 santimetreden az olan bir depoyu,

             c) “Yeraltı deposu” deyimi; yeraltına tamamen gömülü ve üzerindeki toprak tabakası 60 santimetreden fazla ve ayrıca üstü en az 10 santimetrelik bir beton tabakası ile örtülü olan bir depoyu,

             d) “Parlayıcı sıvı” deyimi; parlama noktası 38 derece C aşağı olan sıvıları,

             e) “Tehlikeli sıvı” deyimi; parlama noktası 38 derece C yukarı olan, tehlikeli ve zararlı sıvıları belirtir.

             Madde 75 – Parlayıcı sıvıların konulduğu bütün depolar ve boru donatımları, boru bağlantıları statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır.

             Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depoarasında topraklama hattı bağlantısı yapılarak statik elektriğe karşı tedbirler alınacaktır. Lastik tekerlek üzerinde hareket eden tankerler, yüklü oldukları statik elektrikten tamamiyle arınmadıkça dolum yerlerine sokulmayacaktır.

             Madde 76 – Parlayıcı sıvıların konulduğu yerüstü depolarda aşağıdaki tedbirler alınmış olacaktır:

             a) Yerüstü depoları, sağlam tabanlar üzerine oturtulmuş ve etrafı uygun güvenlik duvarları ile çevrilmiş olacaktır.

             b) Yerüstü depolarının tavanı, yanlarına göre daha ince demir saçtan yapılmış olacaktır.

             c) Yerüstü depolarında uzaktan kumandalı yangın söndürme tesisatı bulunacaktır.

             d) Yerüstü depolarında belirli bir basınç değişiminde otomatik açılıp kapanan bir basınçvalf  bulunacaktır.

 

2352

 

             e) Yerüstü depolarında ölçü ağzına rahatça inip çıkmayı sağlıyacak bir merdiven, tabanı çevreleyen bir korkuluk ve benzeri koruyucu tertibat bulunacaktır.

             Madde 77 – Parlayıcı sıvıların konulduğu yeraltı depolarında aşağıdaki tedbirler alınmış olacaktır:

             a) Yeraltı depoları sağlam bir yer üzerine oturtulmuş, bütün kısımları yer yüzünden en az 60 santimetre derinde vedış korozyona karşı korunmuş olacaktır.

             b) Yeraltı depolarının binaların dışındaki doldurma borusu ağzı, doldurmalar dışında daima kapalı ve dış etkilere karşı korunmuş olacaktır.

             c) Yeraltı depoları 7 kg/cm 2 lik bir iç basınca dayanacak şekilde yapılmış olacaktır. Bunların alev geçirmez tertibatlı ve havaya daima açık tutulacak bir havalandırma borusu ile ölçmeler dışında her zaman kapalı bulundurulacak bir ölçme ağzı bulunacaktır.

             Yeraltı depolarının, bunun dışında, dışarısı ile hiç bağlantısı bulunmıyacaktır.

             d) Yeraltı depolarının havalandırma boruları; bacalardan, binaların açık kısımlarından ve buharların birikebileceği yerlerden uzakta bulunacak ve ağızları yerden en az 2,5 metre yükseklikte olacaktır. Maddenin buharlarını depoya geri gönderen bir boru sistemi bulunduğu takdirde, havalandırma borusunun çapı 20 milimetreden ve buhar iade borusu mevcut olmadığı takdirde de 25 milimetreden az olmıyacaktır.

             Madde 78 – Depo içinde bulunan sıvının parlama noktası, bulunduğu ortamın sıcaklık derecesinden düşük olduğu hallerde, depo içinde patlayabilecek nitelikte, hava ve buhar karışımı teşekkülünü önliyecek tedbirler alınacak ve ayrıca açık havaya açılan havalandırma borusu ağzınada uygun bir alev geçirmez tertibat konulacaktır.

             Madde 79 – Tehlikeli sıvıların bulunduğu depoların kısmen yerüstünde bulunduğu hallerde aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

             a) Depoların herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kaçak veya sızıntıların görülmesi sağlanacaktır.

             b) Depoların etrafı bir arıza halinde, mevcut en büyük deponun içindeki sıvının tamamını alabilecek büyüklükte kuyu veya toplama çukurlarına bağlı uygun drenaj kanalları ile çevrelenmiş olacaktır.

             c) Depolar nem, sıvı ve buharların korozif etkilerine karşı uygun bir boya ile boyanacaktır.

             d) Depolarda her tarafa kolayca erişilmeyi sağlayacak sabit dik veya normal merdivenler, uygun ızgaralı döşemeler bulunacak ve bunların hepsi uygun korkuluklarla donatılacaktır.

             Tehlikeli sıvıların bulunduğu yerüstü depoları icabında etkili şekilde soğuğa karşı korunacak ve bu depolar geçitlerin üstünde bulundurulmayacaktır.

 

2353

 

             Madde 80 – Tehlikeli sıvılar konan depolar, yer seviyesi altındaki çukurlara yerleştirildiği takdirde aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

             a) Çukurlar beton, taş veya tuğla veya bu maddelerden etkilenmiyecek malzemeden yapılacak ve duvarlarla depo arasında bir kişinin kolayca dolaşabilmesine imkan verecek bir boşluk bırakılacaktır.

             b) Depolar, çukur tabanından en az 35-45 santimetre yükseklikteki uygunayaklar üzerine yeterli eğimde oturtulacaktır.

             c) Depolar her zaman nemden korunacak ve temiz olarak tutulacak, bunların tehlikesizce üzerlerine çıkma ve içlerine girmeyi sağlayacak sabit merdivenleri ve uygun kapakları bulunacaktır.

             Madde 81 – Tehlikeli sıvılar konan ve kısmen veya tamamen gömülü olan tankların bütün kontrol araçları çukurların içine inilmesini gerektirmeden kullanılacak şekilde imal ve tesis edilmiş olacak ve bunların, çukur dışında çalıştırılmaya elverişli kilitlenebilen güvenlik tertibatı bulunacaktır.

             Madde 82 – Parlayıcı ve tehlikeli sıvıların depolanmasıyla ilgili olarak teşekkül edebilecek olan gaz, buhar ve dumanların bulunduğu çukurlara inmek mecburiyetinde kalan işçilere uygun kişisel korunma araçları verilecek, merdivenlerden birer birer inilecek ve merdivenler üzerinde bir kişiden fazla kimse bulunmıyacaktır.

             Madde 83 – Parlayıcı ve tehlikeli sıvılar konan depolar, bu sıvıların etkisine dayanıklı malzemeden yapılmış olacak ve uygun ayaklar üzerine konacaktır. Ayrıca bu depolarda uçları güvenlikli bir noktaya ulaşan, taşma boruları bulunacaktır.

             Madde 84 – Korozif sıvılar konan depolar bu sıvıların etkisine dayanıklı malzemeden yapılacak ve bu depoların en yüksek noktasından çıkan ve en az 5 santimetre çapında olan bir havalandırma borusu ve bu depoların en alt kısmından çıkan ve ucu güvenlikli bir yere ulaşan temizleme borusu olacak ve bu depoların boşaltma boruları dipten 10-25 santimetre yüksekte, doldurma borularıise doğrudan doğruya deponun kısmına bağlı bulunacaktır.

             Madde 85 – Parlayıcı sıvılar bulunan kutu, teneke, fıçı, varil ve benzerleri işyerlerinde özel yerlere veya ayrı küçük depolara konulduğu hallerde, bu depolar, ateşe dayanıklı maddelerden yapılmış olacak, tabanları akacak sıvıları sızdırmıyacak nitelikte olacak ve en az 10 santimetre yükseklikte bir eteklikle çevrilecek ve akacak sıvıları, dışarıda bulunan ve kanalizasyona bağlı olmayan bir toplama çukuruna götürecek bir akıntı borusu ile donatılacaktır.

             Madde 86 – Tehlikeli sıvı bulunan variller, boşaltma ağızları yukarı gelmek suretiyle serin yerlere konacak ve bunların yer değiştirildiklerinde veya uzun süre aynı yerde bırakıldıklarında en az haftada bir defa olmak üzere, meydana gelebilecek iç basıncı yok etmek için, kapakları özenle yavaşça gevşetilecek vetekrar sıkıştırılacaktır.

 

2354

 

             Madde 87 – Parlayıcı ve tehlikeli sıvıların bulaşıklarını ihtiva eden fıçı veya variller tekrar kullanılmak amacı ile saklandıklarında boşalan fıçı veya varillerin kapak veya tıkaçları evvela sıkıca kapatılacak, bunlar dolu fıçı ve varillerin bulunduğu depolardan çıkarılacak, dışarıda özel bir yerde derhaluygun şekilde temizlenecek, dolu fıçı ve varillerden uzakta tesis edilmiş depolara ağızları açık olarak konacaktır.

             Madde 88 – Korozif sıvıların bulaşıklarını ihtiva eden damacana, fıçı ve variller tekrar kullanılmak amacı ile saklandıklarında parlayıcı ve tehlikeli sıvıların bulaşıklarını ihtiva eden fıçı ve varillerin tekrar kullanılmak amacıyla saklanmalarında izlenen usuller uygulanacaktır.

             Madde 89 – Parlayıcı, tehlikeli ve korozif sıvıların damacana, varil vefıçıları işe yaramaz bir duruma geldikleri takdirde, bunlar önce buharla temizlenecek sonra kırılmak, ezilmek ve parçalanmak suretiyle başkaları tarafından tekrar kullanılmayacak hale getirilecektir.

             Madde 90 – Parlayıcı ve tehlikeli sıvıların konulacağı boş fıçı ve varillerde çatlak, kaçak veya diğer kusurlu durumlar dikkatle muayene edilecek ve bunlara yeniden sıvı konulmak istenildiği hallerde, bunlar uygun nötrleştirici çözelti ile veya kaynar su yahut buharla yıkanacak ve bu işlem fıçı veya varilin tamamen temizlenmesine kadar tekrarlanacaktır.

             Bu konuda yetkili eleman tarafından izin verilmedikçe kaplar kaynakla onarılmayacaktır.

             Madde 91 – Asit konan damacanalar, içleri asitlerden etkilenmez bir madde ile beslenen metal sepet veya sandıklara tek başına konulacaktır. Bu damacanalar özellikle asitlere ayrılmış, dökülebilecek asitleri bir toplama çukuruna sevk edebilecek eğimde olacak, üzeri asit etkisine dayanıklı malzeme ile kaplanmış tuğla veya beton döşemeli, yakınında su bulunan yerlerde saklanacak ve nem, aşırı sıcaklık farklarına karşı uygun şekilde korunacaktır.

             Madde 92 – Asit damacanaları üst üste konulmıyacak, bunlar uygun bölmeleriçine ve altlarına latalar döşenmek suretiyle yerleştirilecektir. Asit damacanaları bu iş için özel yapılmış araçlar ile taşınacak ve bu damacanalar özel ve uygun tertibat veya cihazlarla boşaltılacaktır.

             Madde 93 – Gaz halinde veya bir sıvıda çözülmüş halde veya sıvılaştırılmış halde, bütün basınçlı gaz ihtiva eden tüpler, içinde bulunan basınçlı gazın özelliklerine, tekniğin gerektirdiği esas ve mevcut standartlara uygun olarak yapılmış olacaktır.

             Madde 94 – Basınçlı gaz tüplerinin üzerine, aşağıdaki bilgiler silinmeyecek şekilde ve oyuk olmamak şartiyle yazılmış olacaktır.

             a) İmalatçı firmanın adı,

             b) Seri numarası,

             c) Doldurulacak gazın cinsi,

             d) Boş ve dolu ağırlığı ve hacmi,

 

2355

 

             e) En çok doldurma basıncı,

             f) İmal tarihi.İmalatçı firma, gaz tüpleri ile birlikte kontrol veya garanti belgesini de alıcıya vermek zorundadır.

             Madde 95 – Basınçlı gaz tüplerini (asetilen tüpleri hariç) dolduran her firma, satışa çıkarmadan önce uygun aralıklarla belirli zamanlarda tüp ve teferruatını muayene edecek veya ettirecek ve hidrolik basınç deneyi, ağırlık deneyi, hacım deneyi gibi deneyleri yapacak veya yaptıracaktır.

             Bu muayene ve deneylere ait bir belge tüple birlikte alıcıya verilecektir.

             Belgeler istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır.

             Madde 96 – Muayene ve deneyler sonucu kullanılması uygun görülmiyen tüp ve teferruat kesinlikle kullanılmıyacaktır.

             Madde 97 – Her tüpün dip tarafı yere değmiyecek şekilde, belirli bir yükseklikte, çemberle çevrili olacak, vana ve emniyet süpaplarının içinde gazların birikmesini önleyecek şekilde havalandırma delikleri olan bir koruyucu başlığı bulunacaktır.

             Madde 98 – Tüplerin vanası ile diğer kısımları, tüpün içinde bulunan gazın kimyasal etkisiyle bozulmayacak bir maddeden imal edilmiş olacak ve özellikle sıvılaşmış veya bir madde içinde çözülmüş amonyağın doldurulduğu tüplerde, hiç bir zaman bakır veya bakır alaşımlı maddelerden yapılmış teçhizat kullanılmıyacaktır. Oksijen ile veya oksidasyona yol açan diğer gazlarla doldurulan tüplerin donanımı her türlü yağdan arınmış bulunacaktır.

             Madde 99 – Tüpler, basınçlı gazlarla hiç bir zaman izin verilenden fazla bir basınçla ve tüp üzerinde belirtilen ağırlığın üzerinde doldurulmıyacaktır.

             Tüplerin doldurulmadan önce tamamen boş ve temiz olmasına dikkat edilecek, kritik sıcaklıkları genel olarak çevre sıcaklığından fazla olan gazların konulduğu tüpler, tamamen doldurulmıyacak ve böylece tehlikeli basınçların meydana gelmesi önlenmiş olacaktır.

             Basınçlı gazların doldurulduğu tüpler boşken ve doldurulduktan sonra ağırlık kontroluna tabi tutulacaktır.

             Madde 100 – Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

             a) Dolu tüpler sıcaklık değişmelerine, güneşin dik ışınlarına, radyasyon ısısına, soğuğa ve neme karşı korunmuş olacaktır.

             b) Dolu tüpler işyerlerinde depolanmasında mümkün olduğu kadar az miktarda tüp bir arada bulundurulacak, tüpler yangına dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde, radyadör ve benzeri ısı kaynaklarından uzak bulundurulacak ve tüplerin devrilmesine veya yuvarlanmasına karşı tedbirler alınacaktır.

 

2356

 

             c) Tüpler, içinde bulunan gazın özelliğine göre ayrılarak depolanacak, boş tüpler ayrı bir yerde toplanacaktır.

             d) Tüplerin depolandığı yerlerin uygun havalandırma tertibatı olacak ve bu yerlerin yeteri kadar kapısı bulunacaktır.

             e) Yanıcı basınçlı gaz ihtava eden tüplerin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır.

             Madde 101 – Asetilen tüplerinde yukarıda belirtilenlerden başka aşağıdaki tedbirler de alınacaktır:

             a) Asetonda çözülmüş asetilen tüplerinin doldurulmasında basınç hiç birzaman 15 kg/cm 2 yi geçmiyecektir.

             b) Yeni asetilen tüplerinin absorbsiyon malzemesi ve aseton ile yeteri kadar dolduğu, yetkili bir eleman tarafından kontrol edilecektir. Bu kontrollar tüp boşken absorbsiyon malzemesi konulduktan sonra ve asetonla dolu iken sıra ile tartılmak suretiyle yapılacak ve sonuçları tüplerin sicil defterine yazılacaktır.

             c) Asetilenin temas ettiği bakırdan ve % 70 den fazla bakırlı alaşımdan yapılmış olmayacaktır.

             d) Doldurulan asetilen tüpleri en az 12 saat dik olarak bekletildikten sonra kullanılacaktır.

             Madde 102 – Asetilen tüpleri periyodik olarak veya belirli zamanlarda aşağıdaki muayene ve deneylere tabi tutulacaktır:

             a) Dış muayene, tüpün ve tüp teferruatının genel muayenesi,

             b) Tüpün absorbsiyon malzemesi ile yeteri kadar dolu bulunup bulunmadığının anlaşılması için muayene,

             c) Tüpü absorbsiyon malzemesi ve asetonla beraber tartma,

             d) Basınç deneyi (Bu deney ya 60 Kg./Cm 2.basınçlı su ile veya tüpte bulunan absorbsiyon malzemesinin boşaltılamadığı hallerde yine 60 Kg./Cm 2 basınçlı aseton veya argon ile yapılacaktır.)

             Madde 103 – Absorbsiyon malzemesi kullanılmasında aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulacaktır;

             a) Tüp tamamen absorsiyon malzemesi ile dolacaktır.

             b) Tüpün ihtiva ettiği maddelerin kolayca muayenesi mümkün olacaktır.

             c) Absorbsiyon malzemesi, çalışma süresince fiziksel ve kimyasal özelliklerinde bir değişiklik olmaksızın ilk yapılışındaki halini aynen muhafaza edecektir.

             d) Absorbsiyon malzemesi, tüpe bağlı olmıyacaktır.

             e) Absorbsiyon malzemesi, asetilen ve kullanılan çözücü ile reaksiyona girmeyecektir.

             f) Absorbsiyon malzemesi, uzun süre kullanma sonunda dahi ezilmiyecek veya tehlike yaratmayacaktır.

 

2357

 

             g) Absorbsiyon malzemesi, Asetilenin patlayıcı ayrışımlarının tüp içinde yapılmasını uygun şekilde önliyecektir.

             Madde 104 – Tüplere asetilen dolduran her işyeri, doldurduğu tüpün sicilini tutacak ve tüpün doluş tarihi, tüpe konan absorbsiyon malzemesinin ve asetonun miktarı ve tüpe konuş tarihi, tüpün muayene tarihi ve muayenenin sonucu gibi bilgiler bu sicile kaydedilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üretim ve İşleme sırasında alınacak güvenlik tedbirleri

             Madde 105 – Patlayıcı maddelerin bileşimlerine giren toz halindeki ham maddeler, herhangi şekilde bir işleme tabi tutulmadan önce yabancı maddelerden temizlenecektir.

             Madde 106 – Patlayıcı bir maddenin imalı için kullanılacak, patlayıcı olan veya olmayan maddelerin her birinin, tabi tutuldukları işlemin yapıldığı işyerindeki miktarları, bu işlemler için bulundurulması zorunlu miktarları aşmayacaktır.

             Patlayıcı maddeler, üretildikleri mahalden uzaklaştırılmadıkça, o mahalde yeniden bir üretime geçilmiyecektir.

             Madde 107 – Patlayıcı maddelerin üretildiği ve işlendiği yerlerde yapılan işler için gerekli olandan fazla işçi bulundurulmıyacaktır.

             Madde 108 – Patlayıcı tozlar konmuş olan çuvallar veya torbalar boşaldıkça yıkanacak veya emici uygun bir tertibatla ve tamamiyle kapalı bir sistemle temizlenecektir.

             Madde 109 – Parlayıcı sıvıların, basınçlı gazlar yardımıyla bir kaptan diğer bir kaba boşaltılmasında asal gazlar kullanılacaktır.

             Madde 110 – Parlayıcı sıvılar, kaplara, özellikle kabın dibi veya iç cidarları ile temas halinde bulunan ve statik elektrik bakımından da bu kapla bağlantısı olan borular vasıtasiyle doldurulacaktır.

             Madde 111 – Parlayıcı sıvıların kapalı bir kaptan diğerine boşaltılmasında kullanılan tesisatta, sıvı buharının dönüşünü sağlayacak bir boru donatımı bulunacaktır.

             Madde 112 – Korozif sıvıların doldurulup boşaltılması kendi ağırlığıyla işler sistemlerle, basınçlı hava veya asal gazlar kullanılan tertibatla veya uygun pompalarla yapılacaktır.

             Madde 113 – İçinde korozif sıvılar bulunan ve boşaltma muslukları bulunmayan kapları boşaltmak için pompalar, devirme araçları veya diğer uygun tertibat kullanılacaktır.

             Madde 114 – Korozif sıvı kapları, doldurma ve boşaltma işlemleri dışında, devamlı suretle, kapalı tutulacaktır.

             Madde 115 – Korozif sıvıların doldurulduğu, boşaltıldığı ve benzeri bir işlemin yapıldığı işyerlerinde, yere dökülen sıvının  yayılmasını  önlemek  için  döşeme  mümkün  olabildiği  kadar

 

2358

 

kuru tutulacaktır. Döşemedeki sıvıların üzerine işçilerin basmalarını önlemek için sıvıların etrafı uygun şekilde işaretlenecek ve temizleninceye kadar göz altında bulundurulacaktır.

             Dökülmüş sıvılar hiç bir zaman odun, talaş, üstüpü, kumaş ve diğer organik maddelerle silinmiyecek, su ile yıkanacak ve tebeşir, karbonat, kireç veya benzerlerine emdirilerek temizlenecektir.

             Madde 116 – Korozif sıvıların doldurulduğu, boşaltıldığı ve benzeri işlemlerin yapıldığı işyerlerinde kullanılmaya hazır akarsu bulunacak ve bir insan için yeter büyüklükte su banyoları veya süratle işleyen çok taraflı duşlar her bölümün içerisine veya yakınına kurulmuş olacaktır.

             Kazaya uğrayanların yanmalarını önlemek için suyun sıcaklığı ve çevrenin sıcaklığı hissedilir şekilde farklı olmıyacaktır.

             Derişik sülfırik asit ile temasa gelen el veya vücudun herhangi bir kısmı bol su ile ve tercihan % 5 – 10 sodyum bikarbonat çözeltisi ile yıkanacaktır. Bu çözeltiler kırılmaz kaplar içinde yeteri kadar ve kolayca erişebilir biryerde hazır bulundurulacaktır. İşveren tarafından işyerlerine bu hususta gerekli talimat asılacaktır.

             Madde 117 – Tahriş edici ve zehirleyici kuru maddelerin doldurulmasında, boşaltılmasında ve benzeri işlemlerde kullanılan transportörler, eyimli yollar, huniler, asansörler, ayırıcılar ve ayırıcıların menfezleri, elekler, kırıcılar, öğütücüler, kurutucular, ambalaj makinaları ve diğer araçlar toz toplayıcılarına uygun şekilde bağlanacaktır.

             Madde 118 – Tahriş edici ve zehirleyici kuru maddelerin doldurulmasında, boşaltılmasında ve benzeri işlemlerde kullanılan sabit tesis halindeki toplayıcılar, dışarda veya yalnız bu işe ayrılmış yerlerde bulunacak, buralara girecek işçilere kişisel korunma araçları verilecektir.

             Madde 119 – Doldurma,boşaltma ve benzeri işlemler sırasında dökülmüş olan tahriş edici ve zehirleyici kuru maddeler, tercihan elektrik süpürgesi veya benzeri emici cihazlarla, kısa zamanda temizlenecektir.

             Madde 120 – İçinde basınçlı gazlar bulunan tüpler, çabuk boşaltmak amacı ile asla ateşe tutulmıyacak, su kapları yardımı ile ısıtılacak ve boşalan tüplerin vanaları derhal kapatılacaktır.

             Madde 121 – Patlayıcı maddelerin veya bunlarla meydana gelen patlayıcı karışım veya bileşimlerin bir binaya veya bir binadan başka bir yere taşınmaları için kullanılan bütün araçlarda, arabalarda ve diğer kaplarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

             a) Açıkta hiç bir demir veya çelik kısım bulunmayacaktır.

             b) İçinde yalnız patlayıcı maddeler veya patlayıcı karışımın bileşimine giren maddeler bulunacaktır.

 

2359

 

             c) Üzeri kapalı veya uygun şekilde örtülü olacaktır.

             d) Dolu veya yüklü oldukları zaman ve taşınma sırasında meydana gelmesi imkan dahilinde bulunan tehlikeleri önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır.

             Madde 122 – Patlayıcı maddelerin taşınmaları sırasında bunların döküldüğü veya saçıldığı hallerde patlayıcı maddelerin döküldüğü yer iyice görülecek şekilde işaretlenecek ve dökülen maddeler sorumlu elemanın vereceği talimata göre toplanıp kaldırılacaktır.

             Madde 123 – işyerinde korozif sıvı kapları duman çıkarmadan ve tercihen mekanik olarak transportörlerle yahut kaplar özel eğri platformlu küçük arabalarla veya damacanalar özel çatallı arabalarla taşınacak.

             Madde 124 – İçinde basınçlı gazlar bulunan tüplerin taşınmasında itina gösterilecek, bunların birbirine çarpmasını ve düşmesini önlemek için gerekli tedbirler alınacak ve tüpler hiç bir zaman manyetik tutucular ile kaldırılmıyacaktır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddeler ile ilgili Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (S.P.G.) ile ilgili Güvenlik Tedbirleri

             Madde 125 – Bu Bölümde geçen :

             a) Gaz deyimi; petrol menşeli fiziksel hali gaz olan hidrokarbonlardan propan, propilen, normal bütan ve izo-bütan, bütilen bileşiklerini veya bu bileşiklerin karışımlarını,

             b) “Sıvı”deyimi; petrol ve maden kömürü menşeli parlayıcı sıvıları ve bunların karışımlarını,

             c) “Sıvılaştırılmış petrol gazları (S.P.G.)” deyimi; sıvılaştırılmış propan, propilen, normal-bütan, izo-bütan ve bütilen bileşiklerini veya bu bileşiklerin karışımlarını,

             d) “Kap” deyimi sıvıların ve sıvılaştırılmış petrol gazlarının (S.P.G.)stok edilmesinde ve naklinde kullanılan TSE Normlarına uygun yapılmış tankları, varilleri, tüpleri, tenekeleri ve benzerlerini,

             e) “Kap teferruatı” deyimi; tank ve tüplere ait valf, manometre, detantör, kapak, tapa, korkuluk, seviye göstergesi ve benzeri donatımı,

             f) “Cihaz” deyimi,sıvılar ve sıvılaştırılmış petrol gazları (S.P.G.) ileçalışan bek, ocak, brülör, fırın, soba, şofben, hamlaç ve aydınlatıcıları,

             g) “Sistem” deyimi; bilumum bağlantıları,

             h) “Dolum yeri” deyimi; sıvının ve sıvılaştırılmış petrol gazlarının (S.P.G.) stok edildiği kapların bulunduğu ve sıvının kaplara doldurulduğu yerleri,

 

2360

 

             i) “Kullanma yeri” deyimi; sıvılar ve sıvılaştırılmış petrol gazları (S.P.G.),ile çalışan cihazların kullanıldığı yerleri,

             j) “Dağıtım merkezi” deyimi; dolum yerleri dışında kurulan ve kullanma yerlerine sevke hazır, sıvı ve sıvılaştırılmış petrol gazları (S.P.G.) kaplarının bulunduğu yerleri,

             k) “Taşıt” deyimi, kapları taşıyan kara, deniz ve hava taşıma araçlarını, belirtir.

             Madde 126 – Sıvı ve S.P.G., üretim yerinden dolum yerine çelikten yapılmış borularla sarnıçlı vagonlarla kara ve deniz tankerleri ile getirilecek ve kaplara doldurulacaktır.

             Madde 127 – Sıvı ve S.P.G.nin dolum yerinde stok kaplar, silindir, küre ve kısmen silindir kısmen yarım koni şeklinde, dıştan soğutma tertibatlı, sağlam tabanlara oturtulmuş, kap teferruatı ile donatılmış, uygun özellikte, gerekli deneylere tabi tutulmuş olacak ve ışığı yansıtacak bir renge boyanacaktır.

             Madde 128 – Dolum yerlerinde S.P.G. nin tüplere doldurulması işi, stok kaplalarından en az 5 metre uzakta yalnız bu işe ayrılmış yerlerde yapılacaktır.

             Madde 129 – Kokusu bulunmayan S.P.G.nin etil merkaptan, pentil merkaptan ve tiyofen gibi zararsız bir koku maddesi katılarak, kaçak halinde, tanınması sağlanacaktır.

             Madde 130 – Dolum yerlerinde sıvının ve S.P.G. nin stok edilmesinde kullanılan kapların, meskun yerlerden ve birbirlerinden olan uzaklıkları, bu Tüzüğe ekli V numaralı çizelgeye göre sağlanacaktır.

             Madde 131 – Dağıtım merkezinde aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

             a) Kaplar dağıtım merkezinde iyi havalandırılmış; ateşli maddeler yasağının uygulandığı, bodrum niteliğinde olmayan yerlerde, valfleri kapalı, kapakları yerlerine takılı ve ağızları yukarı doğru gelecek şekilde bulunacaktır.

             b) Sızıntı yapan, gaz kaçıran ve hasara uğramış kaplar, dağıtım merkezinden uygun şekilde ve itina ile uzaklaştırılacaktır.

             c) Kaplar, kapalı yerlerde tek sıra halinde, açık yerler de güneş ışınlarına maruz kalmıyacak sundurma altında uygun tertibat alınmak suretiyle üstüste ençok 6 sıra halinde istiflenecektir.

             Madde 132 – Kapların dolu ve boş olarak taşınmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

             a) Kapların valfı kapalı ve kapağı yerine takılmış olacaktır.

             b) Kaplar taşıtlarda ağızları yukarı doğru gelecek şekilde istiflenecek, bu suretle devrilme, sürüklenme, çarpma ve düşme gibi tehlikeli olaylara meydan verilmeyecektir.

 

2361

 

             c) Taşıma sırasında bu konuda özel eğitim görmüş, gerekli sayıda görevli bulunacaktır.

             d) Taşıtların hareketi sırasında statik elektriğe karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

             e) Taşıtlarda egzos güvenliği sağlanmış olacaktır.

             f) Kaplarda gaz kaçağının aranması için ateşli ve alevli araçlar kullanılması yasaktır.

             Madde 133 – Dağıtım merkezlerinin meskün mahallerde kurulacağı yerler ve buralarda bulundurulacak sıvı ve S.P.G. miktarları, belediyelerce, belediyesi bulunmayan meskün yerlerde mahallin en büyük mülkiye amirince saptanır.

             Madde 134 – Meskün yerler dışında kurulu dağıtım merkezlerinde en çok 500 adet ev tipi veya 100 adet sanayi tipi kap bulundurulabilecek ve bu kapların ihtiva ettikleri toplam S.P.G.miktarı 5.000 kilogramı geçmiyecektir.

             Madde 135 – Sıvıların ve S.P.G. kaplarının bulunmasına izin verilmiş olanbina ve yerlerde başkaca bir iş yapılması, özellikle parlayıcı, patlayıcı, tehlikeve zararlı maddelerin üretilmesi, işlenmesi, ambalajlanması ve depolanması yasaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Magnezyum, ve benzeri Parlayıcı katı maddeler ve Alaşımları ile ilgili Güvenlik Tedbirleri

 

             Madde 136 – İçerisinde parlayıcı katı maddeler ve alaşımları eritilen dökümleri yapılan işyerleri tercihan tek katlı yapılmış ve özellikle bu işe ayrılmış olacaktır.

             Madde 137 – Eritme fırınları kolayca erişilebilecek ve rahatça temizlenebilecek şekilde yapılacak ve bunları ısıtan cihazların ayarlanmasını sağlayacak ve alevlerin doğrudan doğruya potaya çarpmasını önliyecek tertibat bulunacaktır.

             Madde 138 – Potalar ancak belirli bir yüksekliğe kadar doldurulacak ve her dökümden sonra potaya yapışmış olan maden, tuz, cüruf ve diğer birikintiler iyice temizlendikten sonra potanın çevresine vurularak muayene edilecek, yeni bir eritmeye dayanıp dayanamıyacağı saptanacaktır.

             Madde 139 – Nemli metal talaşlar, doğrudan doğruya potalara konulmadan evvel, havada kurutulacak, fakat bu maksadın sağlanması için eritme fırınlarının yakınında büyük miktarlar yayılı bulunmayacaktır.

             Madde 140 – İşyerleri ve makinalar her gün bir kaç defa döküntülerden temizlenecek ve bu döküntülerin işyeri içinde birikmesine meydan verilmeyecektir.

 

2362

 

             Madde 141 – Talaş çıkaran makinalar ve tezgahların, taş tezgahlarının kesici ağızları daima keskin bir halde bulunacak, fazla ısınmaya sebep olmayacak bir hızla kullanılacak veya hava veya bu işte kullanılan kesme yağları ile soğutulacak, kesme ve taşlama sırasında meydana gelen tozlar, uygun bir tertibatla dışarıatılacaktır.

             Madde 142 – Talaş ve tozlardan meydana gelen artıklar belli bir yerde biriktirilecek, işe yarayanlar ayrıldıktan sonra geri kalanlar, bu işte yetkilibir elemanın gözetiminde yok edilecektir.

             Madde 143 – Parlayıcı katı maddeler, yanmaz malzemeden yapılmış her metikkaplarda taşınacaktır.

             Madde 144 – Bu maddelerle temas eden işçilerin kullandıkları kişisel korunma araçları iş elbiseleri,iş ayakkabıları her gün yetkili bir elemanın gözetiminde uygun şekilde temizlenecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nitrosellüloz, Selüloit ve benzeri Parlayıcı Patlayıcı Maddeler ile

ilgili Güvenlik Tedbirleri

             Madde 145 – Nitrosellüloz, seliloit ve benzeri maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerleri, tercihan tek katlı, diğer binalardan ayrılmış, pencereleri ışığın doğrudan doğruya içeriye girmesine engel olacak şekilde yapılmış binalarda kurulacaktır.

             Bu nitelikle bina bulunamadığı takdirde nitrosellülozun,selüloitin ve benzer maddelerin sadece işlenmesi ve bir üretimde ilkel madde olarak kullanılması kayıt ve şartı ile çalışacak işyerleri, birden fazla katlı binaların tabanı betonarme olan ve yukarda sözü edilen tek katlı binaların diğer özelliklerini taşıyan en üst katında kurulabilir.

             Söz konusu en üst katın nitrosellüoz, selüloit ve benzeri maddelerin üretimive depolanması işlerinde kullanılması Çalışma Bakanlığından alınacak özel izne bağlıdır.

             Madde 146 – Selüloitten eşya imali sırasında kullanılan testere, matkap, freze v.b.delici ve kesici araç ve gereçler uygun şekilde soğutulacak, ısınan parçaların sıcaklığının 115 °C geçmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

             Bu madelerin kalıplanması sırasında, ayarlanabilen buhar, sıcak su veya elektrikle çalışan uygun ısıtıcılar kullanılacaktır.

             Madde 147 – İşyerleri günde bir kaç defa uygun şekilde temizlenecek, artıklar sık sık toplanarak içerisi su ile dolu kapaklı kaplara konacak, uygun bir yerde yok edilinceye kadar işyeri dışında bulundurulacaktır.

             Madde 148 – Gerek mamul gerek hammaddenin işyerleri içinde bulundurulacaken çok miktarları saptanarak bir levha üzerine yazılacak ve bu levha kolayca görülebilen bir yere asılacaktır.

 

2363

 

             Meskün yerlerde, bir depoda filim halindeki selüloit 1.000 kilogramdan fazlave selüloitten yapılmış normal maddeler 4.000 kilogramdan fazla bulundurulmayacaktır.

DÖRDÖNCÜ BÖLÜM

Karpit (Kalsium Karbür) ve Asetilen ile ilgili Güvenlik Tedbirleri

             Madde 149 – Karpit deposu olarak kullanılacak yerler, kuru, iyice havalandırılacak şekilde ve ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış olacak ve bunların su geçirmez özellikte tabanı, basınca dayanıklı duvarları ve hafif malzemeden yapılmış çatıları bulunacaktır.

             Madde 150 – Karpit deposu olarak kullanılan yerlere giden bütün yolların iyice görülecek yerlerine,”Karpit deposu yetkisiz kimselerin girmesi yasaktır.” “Yangın halinde su kullanılmayacaktır.” şeklinde yazılmış levhalar bulundurulacaktır.

             Madde 151 – Karpit,kırılma tehlikesi olmadan kaldırılıp indirilebilmeleri için yeteri kadar sağlam,hava ve su geçirmeyen bir kapakla (hermetik olarak) kapatılmış, üzerlerinde, iyice okunacak şekilde, “Karpit kuru tutulacak” yazısı veya diğer uygun bir ibare bulunan, madeni kaplarda saklanacaktır.

             Madde 152 – Depolardaki karpit kaplarından yalnız bir tanesi açılarak karpit alınacak, sonra tekrar sıkıca kapatılacaktır.

             Karpit kaplarını açmak için,ısıtılan veya kıvılcım hasıl edebilecek aletler kullanılmayacaktır.

             Madde 153 – Aseton veya diğer bir çözücü ile beraber yahut yalnız başına homogen, gözenekli diğer bir maddeye emdirilmiş olmadıkça, 1,5 Kg./Cm.2 den daha yüksek basınçlı asetilen gazının veya sıvı asetilenin üretimi, depo edilmesi ve taşınması yasaktır.

             Madde 154 – Boşaltılmış kaplardan kullanılmaz halde kalan bütün karpit tozları temizlenecek ve ağırlıklarının en az 10 katına eşit miktarda su içerisine dökülerek tamamiyle yok edilecektir. Bu işlem açık havada ve her çeşit ateş ve alevden yeter uzaklıkta yapılacak ve karpitli su kanalizasyonu dökülmeyecektir.

             Madde 155 – Asetilen üretiminde kullanılan karpitin saflığı, kabul edilmiş normlara uygun bulunacak, sanayide kullanılan gaz halindeki asetilen, hacmen % 0,05 den fazla fosforlu hidrojen ve % 0,15 ten fazla kükürtlü hidrojen ihtiva etmeyecektir.

             Madde 156 – Asetilen jeneratörleri, iç basınçlara karşı güvenle dayanabilecek özellikte malzemeden yapılacak ve asetilenle temasa gelmesi muhtemel olan kısımlar bakır veya % 70 den fazla bakırlı alaşımlardan yapılmış olmıyacaktır. Otomatik olmıyan jeneratörlerdeki güvenlik boruları gözle görünür durumda olacaktır.

 

2364

 

             Madde 157 – Sürekli çalışan jeneratörlerde ,karpiti, etkileyen veya soğutansuyun yeter miktarda olup olmadığının, çalışma süresince kontrol edilebilmesi ve gerektiğinde asetilen gazı çıkışına mahal bırakılmaksızın, su ilavesi sağlanacaktır.

             Madde 158 – Asetilen jeneratörleri üzerinde, okunaklı ve silinip bozulmıyacak tarzda aşağıdaki bilgiler yazılı bulunacaktır.

             a) Kullanılacak karpitin parça büyüklüğü ve her şarj için kabul edilen miktarı,

             b) Saatte üretebileceği en çok asetilen miktarı,

             c) Jeneratör için kabul edilen en çok basınç,

             d) Jeneratörün tip numarası veya işareti ve servise girdiği tarih,

             e) İmal eden veya satan müessesenin isim ve adresi.

             Madde 159 – İç basıncı su yüksekliği ile ölçülemiyen asetilen jeneratörlerin de, kabul edilen en yüksek çalışma basıncının 0,1 Kg./Cm.2 den daha fazlaya yükselmesini önleyecek veya kabul edilen en çok basınçtan 0,1 Kg./Cm.2 den daha küçük olduğu vakit otomatik olarak kapanacak, doğru ve muntazam çalışan, aşınmaya, paslanmaya, kir ve neme dayanıklı, ayarı kolayca bozulmıyan en az bir güvenlik supabı bulunacaktır.

             Madde 160 – Asetilen jenatörlerine karpitin doldurulması ve boşaltılması sırasında, su hücresi içinde tehlikeli hava ve gaz karışımının teşekkül etmesinive içine yetersiz miktarda taze karpit düşmesini, önlemek üzere, su hücreleridaima dolu bulundurulacak, kısmen kullanılmış karpitler tekrar jeneratörlere konmayacaktır.

             Madde 161 – Hareketli gaz deposunun üstüne ağırlık konmayacak ve asetilen üretme tesisatı, herhangi bir alevle doğrudan doğruya temasa getirilmeyecektir.

             Madde 162 – Asetilen jeneratörü, çalıştırılmayacağı zaman gaz, karpit ve sudan tamamen temizlenerek kurutulacaktır.

             Soğuk havalarda asetilen jeneratörlerindeki su donduğu hallerde sıcak su veya buhar kullanılarak buz eritilecektir.

             Madde 163 – Taşınabilir asetilen jeneratörlerinin temizlenmesi ve doldurulması, gaz ve hava karışımının boşaltılması,işyeri binaları dışında yapılacaktır.

             Madde 164 – Asetilen jenetörleri, vinç, caraskal veya palanga gibi makina ve aletlerle özel bağlama tertibatı yapılarak taşınacaktır.

             Madde 165 – Asetilen üretme tesisatının herhangi bir kısmı üzerinde onarıma başlanmadan önce, tesisat karpit ve artıklardan temizlenecek, su ile iyice yıkanacak ve su, buhar veya asal gazlarla tamamen doldurulacaktır.

 

2365

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uçucu ve Parlayıcı Sıvılarla hazırlanan Tabanca boyaları ile ilgili

Güvenlik Tedbirleri

             Madde 166 – Tabanca boyacılığı, tecrit edilmiş özel bölümlerde her türlü güvenlik tedbirleri alınmış olarak yapılacaktır.

             Madde 167 – Küçük veya orta boydaki parçaların püskürtme ile boyanması veya verniklenmesi, uygun kapalı bölümlerde veya uygun davlumbazlar altında yapılacak, boyacı, daima bu bölüm veya davlumbazların dışında bulunacaktır.

             Boyacının bölüm ve davlumbaz dışında bulunması teknik nedenle sağlanamadığı hallerde boya gaz ve buharı, uygun şekilde dışarı çekilecek veya su perdesi kullanılacak yahut işçilere temiz hava maskesi gibi uygun kişisel korunma araçları verilecektir.

             Madde 168 – Boya püskürtme yerlerinde bir günlük iş için yeterli miktardan fazla uçucu ve parlayıcı sıvılar depolanmayacaktır. Bunlar özelliklerine göreiyice kapalı kaplarda bulundurulacak ve boşalan kaplar derhal püskürtme yerlerinden çıkarılarak dışarda uygun bir yere taşınacaktır.

             Madde 169 – Tabanca boyacılığında kullanılan bölmeler, davlumbazlar, aspiratörler, çekme yolları, ana borular ve benzeri uygun şekilde en az haftada bir boya ve vernik artıklarından temizlenecektir.

             Doymamış asitlerden meydana gelen yağları ihtiva eden boyalarla birlikte organik nitro bileşikli boyalar aynı günde kullanıldığı hallerde, gerekli temizlik, o günün işleri bittikten sonra yapılacaktır.

             Temizleme için çabuk parlayabilen maddeler ve demir veya çelik gibi kıvılcım çıkaran malzemeden yapılmış araçlar kullanılmayacaktır.

             Madde 170 – Boyanmış veya verniklenmiş malzeme, ancak her türlü parlama ve patlama tehlikeleri ile sağlığa zararlı etkileri ortadan kaldıran şartlar sağlanarak, kurutulacaktır.

             Bu işlemlerde meydana gelen gaz ve buharlar, gerekli tedbirler alınarak zararsız hale getirilecektir.

ALTINCI BÖLÜM

Un, Yem ve benzeri maddelerle ilgili Güvenlik Tedbirleri.

 

             Madde 171 – Değirmenlerin, un fabrikalarının ve yem fabrikalarının binalarında döşemeler, duvarları bölmeler ve tavanlar kargir olarak yapılacak ve her 25 m3, iç hacim için 1 m2 yüzey hesabiyle patlama menfezleri bulunacaktır. Bu tesisler ile un, yem ve benzeri madde depoları arasında yangın sirayetini önleyecek tedbirler alınacaktır.

2366

 

             Madde 172 – Değirmenler veya un fabrikalarında bodrumlar, tüneller ve galeriler, buralardaki bantlı transportörlerin ve diğer tesislerin yanlarına ve alt kısımlarına kolaylıkla yaklaşılacak genişlik ve uzunlukta yapılmış olacaktır.

             Tabii havalandırmanın ortamdaki tozların giderilmesine yetmediği hallerde buralar uygun şekillerde havalandırılacaktır.

             Madde 173 – Hububat silo ve depolarının toz geçirmez kapakları ve su geçirmez döşemeleri ve hava değiştiren tertibatı bulunacak ve en az 30 santimetre çaplı ve tepesinde rüzgar istikametine göre dönebilen bir şapka bulunan dikey bacalar ile ayrıca açık havaya bağlı olacaktır.

             Madde 174 – Hububat kurutma yerleri, ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış olacak ve elevatörlerden, depolardan yeter uzaklıkta veya uygun şekilde tecrit edilmiş yerlerde bulundurulacaktır.

             Madde 175 – Hayvan yemleri, ot ve samanlar, glüten arpa küspeleri ve diğer yağlı küspeler ve kendi kendine tutuşabilen diğer maddeler topluca depolanmıyacaktır. Bu maddelerin topluca depolanması zorunlu olan hallerde aşırı neme ve sıcaklıklarının yükselmelerine karşı gerekli tedbirler alınacak ve yığınların yüksekliği 3 metreyi geçtiği zaman bunların içine en çok her 4 metrede bir uygun havalandırma boruları konulacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Nişasta ve benzeri maddelerle ilgili Güvenlik Tedbirleri

             Madde 176 – Nişastanın kurutulması, kuru nişastanın öğütülmesi, elenmesi tane ve toz  halindeki nişastanın toptan ambalajı, parça halindeki nişastanın pişirilmesi, prese edilmesi, ayrılması ve ambalajı gibi işlemler birbirinden yanmaz duvarlarla ayrılmış binalarda yapılacaktır.

             Birden fazla katlı binalarda taban ve tavan betonarme olarak inşa edilmiş, tabanı ve duvarlarının 2 metre yüksekliğe kadar olan kısmı çimento veya benzeri ile kaplanmış olacaktır.

             Madde 177 – Nişasta kurutucuları ve etüvlerinin nişasta kurutma kısımlarının, tabandan tavana kadar uygun nitelikte yapılmış ısıtma tesisatı olacak vebu ısıtma tesisatı bütün kısımlardan tamamiyle tecrit edilmiş bulunacaktır.

             Madde 178 – Nişastanın öğütülmesi tamamen kapalı sistemde yapılacak, doldurma ve ambalajlamaya kadar bütün işlemlerde, nişasta tozlarının ortalığa dağılmasına meydan verilmiyecektir. Bu husus sağlanamadığı hallerde tozlar teşekkül ettiği yerde ortama yayılmadan aspirasyon suretiyle dışarı atılacaktır.

             Madde 179 – Fermantasyon kazanları, depoları ve havuzları, paslanmaz maddelerden yapılmış veya kaplanmış olacaktır. Fermantasyon artıkları ve sular zararsız hale getirildikten sonra dışarıya atılacaktır.

 

2367

 

             Madde 180 – Şeker, kakao, mantar ve benzeri organik maddelerin toz haline getirildiği işyerlerinde, bu maddelere ait tozlarla havanın meydana getirdiği karışımın patlama oranında bir karışım haline dönüşmemesi için gerekli bütün tedbirler alınacaktır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sıcak veya Soğuk Korozif maddelerle çalışmalarda alınacak Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Nitrik asit, Sülfirikasit ve Hidroklorik asit veya benzeri maddelerle

Çalışmalarda alınacak Güvenlik Tedbirleri.

             Madde 181 – Nitrikasit, sülfirikasit hidroklorikasit ve benzeri maddeler hermetik olarak kapalı kaplarda saklanacak ve taşınacaktır.

             Ayrıca bu asitlerle doldurulacak kaplarda yeteri kadar hava payı bırakılacaktır.

             Madde 182 – İşyerlerine dökülen asitler bol su ile yıkanacak ve bu sırada işçilere uygun kişisel koruyucu araçlar verilecektir. Asitler, odun talaşı, saman ve yün parçalarına, toprak ve benzerlerine emdirilmiyecektir.

             Madde 183 – Günlük asit ihtiyacından fazlası işyerinde bulundurulmıyacaktır.

             Madde 184 – Nitrikasit, sülfirikasit, hidroklorikasit ve benzeri maddeler sulandırılırken, suyun içine yavaş yavaş dökülecek ve bu sırada karışım sürekli ve uygun şekilde karıştırılacaktır.

             Hiç bir nedenle bu asitler içine su dökülmiyecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sodyumhidroksit, Potasyumhidroksit, Kalsiumhidroksit ve benzeri

Maddelerle çalışmalarda alınacak Güvenlik Tedbirleri

             Madde 185 – Sodyumhidroksit, potasyumhidroksit kalsyumhidroksit ve benzeri maddelerle çalışan işçilere uygun kişisel korunma araçları verilecektir.

             Madde 186 – Sodyumhidroksit, potasyumhidroksit, kalsyumhidroksit ve benzeri maddelerle yapılan çalışmalar sırasında meydana gelmesi mümkün olan yanıklar için bol su, % 1 lik borikasit, % 5 lik asetikasit veya bunlara tekabül etmek üzere sirke veya limon suyu, işyerlerinde uygun şekilde bulundurulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hidroflüorikasit ile çalışmalarda alınacak Güvenlik Tedbirleri

             Madde 187 – Hidroflüorikasit ile çalışılan yerlerde, taban, bu asidin etkilemiyeceği kurşun, gutaperka veya benzeri bir madde ile kaplı olacak vetabanda su geçirmez bir kanala akıntı yapan hafif bir eyim bulunacaktır.

 

2368

 

             Madde 188 – Çalışma masaları ve işlenecek parçaların sokulması için gerekli gözlerle, açıklıklar, kauçuk, plastik veya benzeri maddeden yapılmış olacak ve kenarları taşkın kurşun kaplı davlumbazlar içerisine kapatılmış bulunacak ve bumasaların kenarları hidroflüorik asitden etkilenmeyen kurşun, gutaperka veya benzeri bir madde ile kaplı olacak ve dökülen asidin masalar altına akmaması için masaların kenarları yukarıya kalkık yapılacaktır.

             Masalarda, çalışmalarda çıkacak zehirleyici gazları doğrudan doğruya çıktıkları noktaya toplayıp kapalı kanallarla işyeri dışına çekecek tertibat bulunacaktır. Aspirasyon asit teknelerinin üst kenarları boyunca kuvvetli olacak ve gazlar, yukarıdan aşağı doğru çift cidarlı tertibatla emilecektir.

             Madde 189 – Hidroflüorikasit ancak gutaperka, kurşun veya uygun plastik ve benzeri malzemeden yapılmış kaplarda saklanacak ve taşınacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Katı Karbondioksit (kurubuz) ile çalışmalarda alınacak

Güvenlik Tedbirleri

             Madde 190 – Kurubuz ile yapılacak işler için kullanılacak gereçlerin saparı, ağaçtan yapılmış olacaktır.

             Madde 191 – Kurubuz veya kurubuz ile temas halindeki madensel cisimler üzerinde gereçsiz olarak çalışan işçilere, uygun koruyucu eldivenler verilecektir.

             Madde 192 – Kurubuz, içerisinde meydana gelecek basınca dayanıklı şişeler veya kapalı kaplar içine konacaktır.

             Madde 193 – Gerekli güvenlik tedbirleri alınmış bulunmadıkça, kurubuz depoları içerisine hiç kimse girmeyecektir. Deponun içinde işçi bulunduğunun anlaşılması için depolarda içeriden kumanda edilen zil veya kırmızı ışık ve elektrik cereyanı kesilmesi halinde kullanılmak üzere uygun bulunacak diğer haberleşme tertibatı yapılmış ve kullanılma şekilleri belirtilmiş olacaktır.

BEŞİNCİ KISIM

Zehirleyici, Tahriş edici ve Zararlı Maddelerle çalışmalarda alınacak

Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Kurşun ve Kurşun Alaşımları veya Kurşun Bileşikleri ile çalışmalarda alınacak

Güvenlik Tedbirleri.

             Madde 194 – Kurşun ve alaşımlarının veya bileşiklerinin hazırlandığı, işyerlerinde, tane,  parça,  levha  ve  şerit  halindeki  kurşun,  (külçe hariç) tozumasına karşı uygun kapaklı kaplarda veya daima nemli bir durumda bulundurulacak, bunlar işyerleri içinde açıkta bırakılmıyacaktır.

 

 

2369

 

             Erimiş haldeki kurşundan çıkan cüruf ve benzerleri hermetik kapaklı kaplar içinde toplanacak ve bu kaplar işyeri dışında bulundurulacaktır.

             Madde 195 – Üstübeç, Hollanda veya Bölme metoduyla üretildiği hallerde aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

             a) Üzerine asit potaları dizilen yataklarda, meşe kabuğu veya tehlikeli veya zararlı gaz çıkarmayan diğer organik maddeler kullanılacaktır.

             Yataklarda hayvan gübresi kullanılması yasaktır.

             b) Her bölme içerisinde, yeteri kadar su püskürten hortum bulundurulacaktır.

             c) Üstübeçin,bölmelerden kaldırılmasında ve kapak tahtaları kaldırıldığı sırada tozuması önlenecek, bunun için her yatak önceden yeteri kadar ıslatılacaktır.

             Madde 196 – Üstübeç, Alman veya Oda metodu ile üretildiği hallerde aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

             a) Üretim sırasında oksitleme odaları ve içindekiler nemli bulundurulacaktır.

             b) Asitli reaksiyon tamamlandıktan ve odalar yeteri kadar soğuduktan sonra duvarlara, iskeleler ve tavanlara yapışmış olan üstübeç, kuvvetli su püskürtülmesiyle yerlerinden koparılıp daha sonra filitreden geçirilmek üzere, su yardımıyla odaların dışındaki depolara gönderilecektir.

             Madde 197 – üstübeç Karter veya Wultze metodu ile üretildiği hallerde aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

             a) Püskürtme odaları, toz geçirmez olacak ve boşaltma işi mekanik olarak yapılacak şekilde düzenlenecektir. Püskürtülen kurşun,asit silindirlerine toz geçirmez kapakları bulunan sonsuz vidalı transprtörler ile ve otomatik olarak taşınacaktır.

             b) Bakım ve onarım amacıyla da olsa püskürtme işleri yapılırken, uygun solunum cihazları verilmeden işçiler odalara sokulmıyacaktır.

             Madde 198 – Üstübeç hamurunun kurutulmasında kullanılan etüvlerde veya kurutma kanallarında aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

             a) Etüvlerin ve kurutma kanallarının içi pürüzsüz ve su geçirmez malzemeden yapılacak ve bunların tabanlarında girinti ve çıkıntı bulunmayacak, toz emici tertibatla veya su ile kolayca temizlenebilecektir.

             b) Kurutma kanallarının, havalandırmaya yeterli bir veya bir kaç açılıp kapanır penceresi bulunacaktır.

 

2370

 

             c) Etüvlerin ve kurutma kanallarının en üstteki kurutma tablası rafı, tabandan itibaren en çok 3 metre yükseklikte olacaktır.

             d) Etüvlerin ve kurutma kanallarının kumanda kolları etüvlerin dışarısında ise kurutma kalıplarını boşaltmaya yarayan uygun tertibat bulunacaktır.

             Madde 199 – Etüvlerin ve kurutma kanallarının sıcaklığı 21°C ye veya dışarının sıcaklığı ile en çok 5°C farklı bir madde düşmedikçe, hiç bir nedenle üstübeç hamuru kurutma etüvünün içerisine girilmeyecektir.

             Madde 200 –  Teknik şartlar uygun olduğu hallerde, kurşun esaslı maddelerin yağla ezilme ve döğülmeleri gibi üretimde kullanılacak üstübeç, hamur halinde bulundurulacaktır.

             Madde 201 – Kurşun bileşiklerinin veya kurşun esaslı maddelerin üretiminde kullanılan fırınlar, cihazlar, borular ve diğer cisimler ihtiyaç hasıl oldukça ve her halde en geç 15 günde bir defa temizlenecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Fosfor ve Bileşikleri ile çalışmalarda alınacak Güvenlik Tedbirleri

             Madde 202 – Kibrit yapımında beyaz fosforun kullanılması yasaktır.

             Beyaz fosfor yerine,kırmızı (amorf) fosfor veya fosforseskisülfür yahut diğer uygun maddelerin kullanılması mümkün olan hallerde beyaz fosfor kullanılmayacağı gibi, havai fişek ve maytap imalinde de beyaz fosfor kullanılmaz.

             Madde 203 – Beyazfosfor, su sızdırmaz uygun kapaklı kaplarda ve bu kaplar tamamen suya batmış bir halde saklanacak ve gerektiğinde bu şartlarla taşınacaktır. Beyaz fosfor ihtiva eden kabın konulduğu suyun donmasına karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

             Madde 204 – Fosforla ilgili yangın çıktığı hallerde; fosforoksitlerin dumanlarına karşı kişisel korunma araçları olmıyan bütün işçiler, yangın yerinden hemen uzaklaştırılacak ve yangın tamamiyle sönüp, erimiş fosfor, sertleşinceye kadar yerler bol soğuk su ile sulanacak ve sertleşen fosfor kum veya toprakla örtülecek ve gereği gibi temizleninceye kadar ıslak tutulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı katı veya sıvı haldeki maddelerle

çalışmalarda alınacak Güvenlik Tedbirleri

             Madde 205 – Kalsiyum siyanamit (azotlu kireç) ile çalışan işçilerin vücutlarının açık kısımlarına sürecekleri uygun koruyucu maddeler, kullanacakları sabun, ciltlerine yapışık tozları temizliyecek vazelin ve benzeri maddeler işyerlerinde hazır bulundurulacaktır.

 

2371

 

             Madde 206 – Klorat ve perkloratların, derişik asitlerle veya fosfor antisülfür, kükürt, ağaç kömürü, nişasta, şeker ve benzeri yanıcı maddelerle temasa gelmesini önleyici tedbirler alınacaktır.

             Madde 207 – Patlayıcı tabiatta olan klorat ve perkloratların kristalleştirilmesi, öğütülmesi ve ambalajı, yalnız bu işler için ayrılmış yerlerde, özel tedbirler alınmak suretiyle yapılacaktır.

             Madde 208 – Klorat ve perkloratların kristalleşmesi ve doldurulması için ağaç kaplar kullanılmayacak ve kloratlarla çalışanlar, alevlerden yeteri kadar uzakta bulundurulacaktır.

             Madde 209 – Kloratlarla çalışan işçilere, yünden ve parlamaz malzemeden yapılmış elbiselerle, tabanında demirli kısmı bulunmayan kunduralar veya çizmeler verilecektir. Bu araçlar hiç bir nedenle işyeri dışına çıkarılmayacak, kullandıktan sonra yıkanıp iyice kurutulacak, kullanılmaz hale gelenleri uygun şekilde yok edilecektir.

             Madde 210 – Kromikasit veya kromatlar ile çalışan işçilere uygun özellikte eldiven giydirilecek ve bu işçilerin çalıştığı yerlerde, ellerini yıkamaları ve yapışmış olan krom bileşiklerini temizlemeleri için akar su bulundurulacak ve yeterli havalandırma sağlanacaktır.

             Madde 211 – Kalsiyum, potasyum, sodyum ve diğer toprak alkali ve alkali metaller hava ve su geçirmez kaplar içinde, böyle kaplar bulunmadığı takdirde, gaz yağı veya serbest halde oksijen ve su ihtiva etmiyen benzeri bir sıvıiçinde saklanacaktır.

             Madde 212 – Civafülminat imalinde çalıştırılan işçilerin, yemeklerden ve işyerini terk etmeden önce ellerini ve kollarını, % 10 luk sodyumhiposülfitle yıkamaları sağlanacaktır.

             Madde 213 – İçinde sıcak sıvı bulunan bir cihazın veya borunun kopması, delinmesi gibi hallerde, koruyucu solunum cihazları bulunmayan bütün işçiler işyerinden çabuklukla uzaklaştırılacaktır.

             Madde 214 – İçinde civa bulunan kaplar, serin yerlerde saklanacak ve işyerlerinde kapakları kapalı olarak bulundurulacaktır.

             Madde 215 – İşyeri tabanına civa döküldüğü hallerde derhal uygun şekilde toplanacak ve yer bol su ile temizlenecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvı veya gaz haldeki maddeler ile

çalışmalarda alınacak genel Güvenlik Tedbirleri

             Madde 216 – Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvıların damıtıldığı binalarda, diğer işyerlerinin herhangi bir sebeple damıtma sırasında meydana gelen gaz ve dumanlardan korunması için gerekli tertibat yapılacak ve tedbirler alınacaktır.

             Madde 217 – Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvılar veya gazlar ile çalışılan yerlerde, işlemler kapalı sistemle yapılacak veya bu yerlerin etrafı uygun şekilde kapatılacaktır.

 

2372

 

             Madde 218 – Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvılar bunlara dayanıklı özel borularla taşınacak ve uygun kaplı kaplar içerisinde depolanacaktır.

             Madde 219 – Zehirleyici tahriş edici ve zararlı gazlar, özel borular içerisinde nakledilecektir. Bu gazların muhafazası ve depolanmasında teknik usul ve esaslara uyulacaktır.

             Madde 220 – Basınçla sevk edilen zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvı veya gazları taşımaya yarıyan borulardan kaçan sıvı veya gaz zararsız hale getirilmeden dışarı atılmıyacak, özellikle bu sıvılar genel kanalizasyona, akar sulara, göllere ve denizlere akıtılmıyacaktır.

             Madde 221 – Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı dumanların, sislerin veya buharların çıkması hallerine karşı işçilerin kolayca erişebilecekleri yerlerde yeter miktarda uygun koruyucu solunum araçları bulundurulacaktır.

             Madde 222 – Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvı ile bulaşmış iş elbiseleri hemen çıkarılacak, cilt iyice yıkandıktan sonra işçiye temiziş elbiseleri giydirilecektir.

             Madde 223 – Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvıların içine ellerini sokmaları zorunlu olduğu hallerde işçilere, uygun koruyucu eldivenler veya koruyucu merhemler verilecektir.

             Madde 224 – Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvıların veya gazların konulduğu tanklar, bidonlar, fıçılar, damacanalar ve benzeri kaplar, özelliklerine uygun olarak muhafaza edilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Maden kömürü katranından elde edilen aromatik hidrokarbonlar

(Benzen, Naftalin, Antrasen) ve Türevleri (Toluen, Ksilen, Fenol,

Krezol) ve benzerleri ile çalışmalarda alınacak özel

Güvenlik Tedbirleri

             Madde 225 – Her hangi bir usulle benzen ve aromatik hidrokarbonların nitro ve amino türevlerinin üretildiği, sürekli olarak kullanıldığı ve işlendiği binalar bodrumsuz ve tek katlı olacaktır.

             Madde 226 – İşyerinde tabana dökülen sıvı haldeki aromatik hidrokarbonlar ve türevleri üzerine odun talaşı serpilecek, nemlenen talaşlar toplandıktansonra, bekletilmiyerek bina dışına çıkarılacak ve uygun şekilde yakılarak yok edilecektir.

             Madde 227 – Aromatik hidrokarbonların ve türevlerinin elde edilmesi için yapılan maden kömürü katranının fraksiyonlu damıtılmasında çalıştırılan işçilerin bu maddelerle bulaşan elbiseleri, derhal değiştirilecek ve kirli elbiseler derhal uygun şekilde temizlenecektir.

             Madde 228 – Maden kömürü katranının fraksiyonlu damıtılmasında kullanılan damıtma kazan ve kornüleri mekanik olarak doldurulacaktır.

 

2373

 

             Damıtma bittikten sonra kazanlarda ve kornülerde kalan sıvı maddeler henüz sıcakken pompa ve boru yardımıyla soğutulacakları havuzlara alınacaktır.

             Madde 229 – Dinitrotoluen, trinitrotoluen (trotil) dinitrofenol ve trinitrofenol veya aromatik amino bileşiklerinin üretiminde veya işlenmesinde çalıştırılan işçilere lastik eldiven ve diğer uygun koruyucu araçlar verilecektir.

             İşçiler yemeklere başlamadan ve işyerinden ayrılmadan önce eldivenlerini, ellerini, kollarını % 10 luk sodyumsülfitle yıkayacaklardır. Bu işlerde çalışanlar alkollü içki kullanmayacaklardır.

             Madde 230 – Fenoller ile çalışan yerlerde akarsu şebekesi ve derhal kullanılabilecek bol miktarda su bulundurulacaktır.

             Madde 231 – Damıtma sıcaklığı 100°C altında bulunan benzol ve bütün aromatik hidrokarbon karışımları ile petrol esanslarının veya damıtma sıcaklığı 200°C den önce başlayan karışımın toplam hacmına oranla % 5 ten fazla miktarda damıtma sıcaklığı 100°C altında bulunan aromatik hidrokarbonları ihtiva eden karışımların çözücü olarak kullanılmaları yasaktır. Ancak sıkma ve kurutma işlemlerini de kapsayacak şekilde bütün işlemlerin devamı süresince aromatik hidrokarbonları ihtiva eden çözücü ve çözeltiler, kapalı sistemlerde kullanılabilecektir.

             Madde 232 – Genellikle çözücü olarak kullanılan ve parlama tehlikesi bulunan aromatik hidrokarbonlar ve türevleri yerine uygun özellikte diğer maddeler ikame edilecektir.

ALTINCI BÖLÜM

Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvı veya gaz haldeki bir kısım

maddelerle çalışmalarda alınacak özel Güvenlik Tedbirleri

             Madde 233 – Amonyağın üretilmesi,işlenmesi ve depolanması ile ilgili tesisatın, herhangi bir sebeple zararlı derecede amonyak çıkardığı hallerde, aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

             a) Elle idare edilen veya havaya yayılan amonyağın etkisi ile otomatik olarak işleyen su püskürtme (sprinkler) tesisatı yapılacaktır.

             b) Amonyakla doymuş bir hava içerisinde kurutma veya onarım yapan işçileri gerektiğinde ıslatmak için bol su fışkırtan ve kolayca erişilebilen bir boru şebekesi yapılacaktır.

             c) İşçiler,gerektiğinde bir gözü kapalı diğeri yarı açık vaziyette ve nefes almaksızın 20 saniyelik bir zaman zarfında koşmaya alıştırılacak ve işçilerin bu alışkanlıklarının devamı, her zaman kontrol altında tutulacaktır.

             d) İşyerinde,bakırsülfat katılmış veya katılmamış yeteri kadar aktifkömürlü uygun amonyak maskesi bulundurulacaktır.

 

2374

 

             Madde 234 – Bir işyerinde zararlı ve tehlikeli miktarda karbon oksitleri yayılması mümkün olan hallerde aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

             a) İşyeri, gazın işçiler için tehlikeli olmadan dışarı çıkmasını sağlayacak şekilde tesis edilmiş bulunacak veya çıkan gaz yakılacak veya uygun bir çekme tertibatıyle dışarı atılacaktır.

             b) Karbonmonoksitli ortamda çalışmak zorunda olanlara, temiz hava maskesi verilecek ve bu maskeye uygun bir boru ile dışarıdan temiz hava sağlanacaktır.

             Madde 235 – Çözücü olarak karbonsülfür yerine daha az zararlı çözücüler kullanılması esastır. Karbonsülfür kullanılmsı zorunlu olan hallerde işyerlerinde uygun havalandırma tesisatı yapılacaktır.

             Madde 236 – Elektrolitik usulle klor üretiminde kömür, civa elektrotlar ile teknolojik gelişmelere uygun benzeri başka maddelerden yapılmış elektrotlar kullanılacaktır.

             Madde 237 – Ani olarak klor gazı çıkışı halinde, klorun etkisini gidermek için, klor üretilen,kullanılan veya bu madde ile diğer işler yapılan yerlerde, yeter miktarda amonyum hidroksit çözeltisi hazır bulundurulacaktır.

             Madde 238 – Bir işyerinde klor kokusu hissedilir edilmez derhal alarm verilecek, işyeri mümkün olan hızla boşaltılacak, ancak işyerinde gazın bulunuşu nedenini aramak ve gerekli onarımları yapmak üzere, solunum yollarını koruyucu maskeler (tercihan sudlukireç ve kiselguhr ilave edilmiş aktif kömürlü) veya gerektiğinde uygun solunum cihazları kullanan işçiler kalacaktır.

             Klorun etkilediği işçiler, temiz havaya çıkarılacak, istirahat ettirilecek, tahriş edilmiş organlar, seyreltik sodyumbikarbonat çözeltisi ile yıkanacaktır. Hastaya suni teneffüs yaptırılmayacak ve basınçlı oksijen verilmeyecektir.

             Madde 239 – Siyan gazı, siyanürler ve türevleri ile çalışanların sağlık durumları devamlı kontrol altında bulundurulacaktır.

             Madde 240 – Siyanür bileşikleri, üzerinde açıkça görünür şekilde “ZEHİR” kelimesi yazılı bulunan kaplarda saklanacaktır. Siyanür bileşikleri, asitlerden uzak bulundurulacaktır. Siyanür bileşiklerinin etkilediği hastaya temiz havada suni teneffüs yaptırılacak, oksijen verilecek, siyanür bileşiği yutmuşsa litresinde 5 yumurta akı bulunan su içirilerek kusturulacaktır.

             Siyan gazı ve siyanür bileşikleriyle temas zorunluluğu bulunan hallerde işçilere gümüşoksit ilave edilmiş aktifkömürlü uygun maske, eldiven, elbise ve benzeri kişisel koruyucu araçlar verilecektir.

             Madde 241 – Dimetilsülfat üretiminde, işlenmesinde ve depolanmasında, aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

 

2375

 

             a) Vücut veya elbiseler üzerine bulaşan dimetilsülfatın etkisini gidermek için işyerlerinde derişik amonyak çözeltisi bulundurulacaktır.

             b) Dimetilsülfat buharına karşı işçiler tarafından kullanılmak üzere sodyumbikarbonat çözeltisi, işyerinde bulundurulacaktır.

             c) Dimetilsülfat teneffüs ettiğinden şüphe edilen işçilere tıbbi tavsiyelerde bulunulmakla beraber gerekli tedavileri yapılacaktır.

             Madde 242 – Metilbromürün üretiminde, işlenmesinde ve depolanmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

             a) Bu maddenin kullanılmasını gerektiren üretim ile ilgili işlemler tamamiyle kapalı sistemlerde yapılacaktır.

             b) Metilbromürün açık havada kaptan kaba boşaltılması, mekanik olarak alttan çekmeli bir emme tertibatı üzerinde yapılacak ve bu madde sıfırın altında10 C° veya daha aşağı derecelerde saklanacaktır.

             c) Kapalı işyerlerinde metilbromürlü yangın söndürme aletleri kullanılmayacaktır.

             d) Yangın söndürme cihazlarının doldurulmasında kullanılan metilbromürünün içine, kokulu ve kaynama derecesi metilbromürünküne yakın bir madde katılacaktır.

             Madde 243 – Metilbromür ile haşarat mücadelesi yapılan yerlerde mücadele görevlilerinden başka işçi bulundurulmıyacaktır. Buralarda havanın tehlikesiz hale geldiği saptanıncaya kadar işçinin girmesine izin verilmeyecektir.

             Gerektiğinde aktif kömürlü uygun maskeler kullanılacaktır.

             Madde 244 – Formikasit, lak ve vernikler için çözücü olarak kullanılmayacaktır.

             Madde 245 – Fosgen gazının bulunması muhtemel olan işyerlerinde işçiler sık sık borakslı bir çözelti ile ağızlarını çalkalıyacaklardır.

             Madde 246 – Kurşuntetraetilin üretiminde veya bu madde ile yapılan işlerde işçiler sıvı ile temasa gelmekten sakınacaklardır. Sıvı ile temas ettikleri hallerde, ciltlerini derhal önce gazyağı ile sonra sabun ve sıcak su ile yıkayacaklardır. Sıvının dökülüp yayıldığı hallerde bu yerler, önce bolgazyağı ile sonra su ile yıkanacak veya ince bir tabaka kireçkaymağı sürülerek ve su yardımı ile temizlenecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hayvansal ve bitkisel maddelerle çalışmalarda alınacak

GüvenlikTedbirleri

             Madde 247 – Hayvansal ve bitkisel yağlar üretilen veya sabun imalinde kullanılan, hayvan kemiklerinin karbonlaştırılması, öğütülmesi gibi işleryapılan yahut tutkal üretilen işyerleri, ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış olacak, döşemelerinde uygun eğimler bulunacak ve açıkta hiç bir ağaç kısmı olmıyacaktır.

 

2376

 

             Madde 248 – Menşei hayvansal veya bitkisel olan kimyasal maddelerin hazırlandığı yerler, uygun bir dezenfektan çözelti ile sık sık temizlenecek ve ayrıca bol su ile yıkanacaktır.

             Madde 249 – İşyerlerinde kullanılacak kemikler, önce kimyasal maddeler yardımıyla veya 100 °C lik su içinde, en az 30 dakika kaynatılacak veya diğer usullerle dezenfekte edilecektir.

             Madde 250 – Hayvansal veya bitkisel menşeli maddelerin üretildiği işyerlerinde çürümüş veya fena kokan maddeler açıkta bulundurulmayacaktır. Teknik bir zorunluluk halinde bunlar çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde muhafaza edilecektir.

             Madde 251 – Enfeksiyona sebep olabilen maddelerle çalışılan yerlerde, bu maddeler işlenmeden evvel ve çalışmaların bitiminde, çalışma yerleri temizlendikten sonra uygun şekilde dezenfekte edilecektir.

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

             Madde 252 – 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte kimyager veya kimya mühendisinin bulundurulacağı belirtilen işyerlerinden gayrı işyerleri fenni ehliyeti haiz kişilerin teknik gözetimi ve sorumluluğu altında bulundurulacaktır.

             Madde 253 – Bu Tüzük hükümlerine tabi olan işyerlerinin esas giriş kapılarının dış tarafına, kolayca görülebilecek yere; bu yerin büyüklüğü ile orantılı olarak şekli, rengi ve boyut oranı bu Tüzüğe ekli 1 numaralı özel işaret örneğine uygun bir madeni plaka konulacaktır.

             Madde 254 – Bu Tüzükte öngörülen sağlık ve güvenlik tedbirleri esasa ilişkin ve 1475 sayılı İş Kanunun 75 inci maddesinin A bendinde sözü edilen birinci derecede tedbirlerdir.

             Geçici Madde 1 – Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce kurma izni ve işletme belgesi almak suretiyle açılmış bulunan işyerlerini, işverenler en çok 12 ay içerisinde bu Tüzük hükümlerine intibak ettirecekler ve derhal kontrolla görevli mercie yazı ile başvurarak işyerinin kontrolunu isteyeceklerdir.

             Madde 255 – 1475 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca düzenlenen ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

             Madde 256 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

2377

 

ÇEŞİTLİ KİMYASAL MADDELERİN İŞYERİ HAVASINDA BULUN

MASINAMÜSAADE EDİLEN AZAMİ MİKTARLARINI GÖSTERİR

ÇİZELGELER

Çizelge I

                                                                                                       Müsaade Edilen

                                                                                                         Azami Miktar

                                                                                                     ppm.                                    Özel

                   Kimyasal Maddenin Adı                                      (sm3./M3)       mg./M3         İşaretler

 1. Akrilasitetilesteri . (Etil akrilat)                                             25                 100               D.

 2. Akrilasitmetilesteri (Metil akrilat)                                        10                  35                D.

 3. Akrilnitril (Akrilenitril)                                                         20                  45                D.

 4. Akrolein                                                                                  0,1                 0,25

 5. Allil alkol (2-Propen -1-01)                                                    2                    5                 D.

 6. Allilglisidileter (AGE)                                                           10                  45                T.

 7. Allil klorür                                                                              1                    3

 8. Allilpropildisülfür                                                                  2                   12

 9. Iso-Amilalkol                                                                        100                360

10. Amilasetat                                                                           100                525               N.

11. Amonyak                                                                              50                  35                T.

12. Anilin                                                                                     5                   19                D.

13. Antimon hidrür (Stibin)                                                         0,1                 0,5

14. Arsenik hidrür (Arsin)                                                           0,05               0,2

15. Asetaldehit                                                                          200                360

16. Asetasidi (Asetik asit)                                                          10                  25

17. Asetasidiamilesteri                                                              100                525               n.

18. Asetasidi anhidriti (Asetik anhidrit)                                      5                   20

19. Asetasidi bütilesteri (n-Butil asetat)                                   150                710               n.

20. Aset asidi etilesteri (Etil asetat)                                          400               1400             

21. Aset asidi heksilesteri (Metilamil asetat)                             50                 300               s.

22. Aset asidi metil esteri (metil asetat)                                    200                610

23. Aset asidi propil esteri (n-propil asetat)                             200                840               n.

24. Asetilen tetrabromür                                                             1                   14

25. Eseton                                                                                 1000              2400

26. Asetonitril                                                                            40                  70

27. Azot dioksit                                                                          5                    9                 T.

28. Benzen (Benzol)                                                                   20                  64                T.ve D

29. Benzilklorür                                                                           1                    5

30. Benzin                                                                                 500               2000

31. Bor hidror                                                                              0,05               0,3

32. Bor trifluorür                                                                         1                    3                 T.

33. Brom                                                                                      0,1                 0,7

34. Bromürasit (Hidrobromik asit)                                              5                   17

35. Butadien                                                                             1000              2200

36. 1-Butanol                                                                             100                300

37. 2-Butanol                                                                             150                450

 

2378

 

                                                                                                       Müsaade Edilen

                                                                                                         Azami Miktar

                                                                                                     ppm.                                    Özel

                   Kimyasal Maddenin Adı                                      (sm3./M3)       mg./M3         İşaretler

38. ter-Butanol (Trimetilkarbind)                                             1200               300

39. 2 – Bütanon                                                                          200                590

40. Bütil alkol                                                                            100                300

41. n – Butilamin (1-Aminobutan)                                               5                   15                T .ve D.

42. n-Butilasetat                                                                        150                710

43. Butilglikol (2 – Butoksietapol)                                             50                 240

44. n – Butilglisidileter (BGE)                                                    50                 270

45. Butil merkaptan                                                                    10                  35

46. p – t – Butiltoluen                                                                 10                  60

47. Cıva                                                                                                             0,1              D.

48. Cıva (organik bileşikleri)                                                                             0,01            D.

48. Dekaboram                                                                            0,05               0,3              D.

49. Diaseton alkol (4-metil, 2-pentanon)                                   50                 240

50. Diboran                                                                                  0,1                 0,1

51. 1, 2 – Dibrometon                                                                 25                 190               T. ve D.

52. Dietilamin                                                                             25                  75

53. Dietileter                                                                              400               1200

54. Difluordibrommetan                                                            100                860

55. Diğlisidil eter (DGE)                                                             0,5                 2,8              T.

56. Diizobutil keton                                                                   50                 290

57. o – Diklorbenzen                                                                   50                 300               T.

58. p-Diklorbenzen                                                                    75                 450

59. Diklorodifluormetan (Fluorokarbon                                   1000              4950

60. 1, 1 – Dikloretan                                                                  100                400

61. 1, 2 – Dikloretan                                                                   50                 200

62. 1, 2 – Dikloretilen                                                                200                790

63. Dikloretileter                                                                        15                  90                T. ve D.

64. Diklormetan                                                                         500               1740

65. Diklormonofluormetan                                                       1000              4200

66. 1, 1 – Diklor – 1 – nitroetan                                                   10                  60                T.

67. 1, 2 – Diklorpropan                                                              75                 350

68. Diklortetrafluoretan                                                            1000              7000

69. Dimetilanilin                                                                          5                   25                D.

70. Dimetilformaid                                                                     10                  30                D.

71. 1, 1 – Dimetilhidrazin                                                            0,5                 1                 D.

72. Dimetilsülfat                                                                          1                    5                 D.

73. Dioksan                                                                               100                360               D.

74. Dipropilen glikol monometil eter                                        100                600               D.

75. Epiklorhidrin                                                                         5                   19                D.

76. Etil akrilat                                                                             25                 100               D.

77. Etil alkol (Etanol)                                                               1000              1900

78. Etilamin                                                                                10                  18

79. Etil asetat                                                                             400               1400

80. Etilbenzen (Feniletan)                                                         100                435

 

2379

 

                                                                                                       Müsaade Edilen

                                                                                                         Azami Miktar

                                                                                                     ppm.                                    Özel

                   Kimyasal Maddenin Adı                                      (sm3./M3)       mg./M3         İşaretler

 81. Etil bromür                                                                         200                890

 82. Etilendiamin (1,2-Diaminoetan)                                          10                  25

 83. Etilen glikol dinitrat                                                              0,2                 1                 D. ve D.

 84. Etilen glikol monobutileter                                                  50                 240

 85. Etilen glikol monoetileter                                                    200                740

 86. Etilen glikol monoetil eter asetat                                        100                540

 87. Etilen glikol monometil eter                                                 25                  80

 88. Etilen glikol monometil eter asetat                                      25                 120               D.

 89. Etilenamin                                                                             0,5                 1                 D.

 90. Etilen klorhidrin                                                                    5                   16                D.

 91. Etilen oksit                                                                          50                  90

 92. Di Etil eter                                                                          400               1200

 93. Etil formiat                                                                         100                300               s.

 94. Etil glikol                                                                            200                740

 95. Etil klorür                                                                          1000              2600

 96. Etil merkaptan                                                                     10                  25

 97. Etil silikat (Tetraetil ortosilikat)                                         100                850

 98. Fenil gilisidil eter (PGE)                                                      10                  60

 99. Fenilhidrazin                                                                         5                   22                D.

100. Fenol (Fenikasit)                                                                51                   9                 D.

101. Fluor                                                                                    0,1                 0,2

102. Triklorfluorometan (Fluorokarbon 11)                             1000              5600

103. Fluorürasit (Hidrofluorik asit)                                             3                    2

104. Formaldehid                                                                         5                    6                 T.

105. Fommik asit dıctil esteri (Etil Formiat)                             100                300

106. Formik asit dimetil esteri (Metil Formiat)                        100                250

107. Fosfin                                                                                  0,3                 0,4

108. Fosfor oksiklorür (Fosforil Klorur)                                     0,5                 3

109. Fosfor triklorür                                                                    0,5                 3

110. Fosgen                                                                                 0,1                 0,4

111. Furfuril alkol                                                                       50                 200

112. Furfural                                                                                5                   20                D.

113. Glisidol                                                                               50                 150

114. n – Heksan                                                                         500               1800

115. 2. Heksanon                                                                       100                410

116. Sek – Heksil asetat                                                              50                 300

117. n-Heptan                                                                           500               2000

118. Hidrazin                                                                               1                    1,3              D.

119. Hidrojen peroksit (% 90)                                                    1                    1,4

120. İvod                                                                                     0,1                 1

121. İzoforon                                                                              25                 149

122. Karbon dioksit                                                                  5000              9000

123. Karbon monooksit                                                             500                 55

 

2380

 

                                                                                                       Müsaade Edilen

                                                                                                         Azami Miktar

                                                                                                     ppm.                                    Özel

                   Kimyasal Maddenin Adı                                      (sm3./M3)       mg./M3         İşaretler

24. Karbon sülfür                                                                       20                  60                D.

125. Karbon tetraklorür                                                              10                  65                D.

126. Keton                                                                                   0,5                 0,9

127. Kinon                                                                                   0,1                 0,4

128. Klor                                                                                     1                    3

129. Klorasetaldehit                                                                    1                    3                 T.

130. Klorbenzen (Menoklorbenzen)                                          75                 350

131. Klorbrommetan (Metilen Klorobromür)                           200               1050

132. Klordioksit                                                                          0,1                 0,3

133. 2-Klor-1-etanol                                                                    5                   16                D.

134. 1 – Klor – 1 – nitropropan                                                   20                 100

135. Kloroform                                                                           50                 240               T.

136. Kloropren                                                                           25                  90                D.

137. Klorpikrin                                                                            0,1                 0,7

138. Klortrifluorür                                                                       0,1                 0,4              P.

139. Klorürasit (Hidroklorik asit)                                               5                    7

140. Krezol (Bütün izomerleri)                                                   5                   22                D.

141. Ksilidin (Bütün izomerleri)                                                 5                   25                D.

142. Ksilen (Ksilol) (Bütün izomerleri)                                    100                435

143. Kükürt dioksit                                                                     5                   13

144. Kükürt heksafluorür                                                         1000              6000

145. Kükürtlü hidrojen (Hidrojen sürfür)                                   10                  15

146. Kükürt klorür                                                                      1                    6

147. Kükürt pentafluorür                                                            0,025             0,025

148. Mesitil oksit                                                                       25                 100

149. Metanol (Metilalkol)                                                         200                260

150. Metil akrilat                                                                        10                  35                D.

151. Metilal                                                                              1000              3100

152. Metil asetat                                                                       200                610

153. Metilasetilen                                                                     1000              1650

154. Metil bromür (bromometan)                                              20                  80                T.

155. Metil butil keton                                                               100                410

156. Metilen klorür                                                                   500               1740

157. Metil etil keton (MEK)                                                       200                590

158. Metil formiat                                                                     100                250

159. Metil glikol (Propilen glikol)                                              25                  80

160. Metilizobütilkarbinol                                                         25                 100               D.

161. Metilizobütil eton                                                             100                410

162. Metilkloroform (1,1,1,Trikloretan)                                   350               1900

163. Metil klorür                                                                       100                210               T.

164. Metil merkaptan                                                                 10                  20                T.

165. 2 – Metil – 2 – pentenon – 4                                                25                 100

166. Metil propil keton                                                             200                700

167. Metilsikloheksan                                                               500               2000

168. Metilsikloheksonal (O,m ve p şekli)                                 100                470

169. O Metilsiklohekzamon                                                      100                460               D.

 

2381

 

                                                                                                       Müsaade Edilen

                                                                                                         Azami Miktar

                                                                                                     ppm.                                    Özel

                   Kimyasal Maddenin Adı                                      (sm3./M3)       mg./M3         İşaretler

170. a-Metilstirol (Metilstiren)                                                 100                480               T.

171. Monometilanilin                                                                  2                    9                 D.

172. Nafta (Maden kömürü Katranından)                                 100                400               hk.

173. Nafta (Hampetrolden)                                                       500               2000              hk.

174. Nikel karbonil                                                                      0,001             0,007

175. Nitratasidi Nitrik asit                                                          2                    5

176. p – Nitroanilin                                                                      1                    6                 D.

177. Nitrobenzen                                                                         1                    5                 D.

178. Nitrostan                                                                           100                310

179. Nitroğlikol                                                                           0,25               1,6              D. ve d

180. Nitroğliserin                                                                         0,2                 2                 T.D.ve d.

181. Nitrometan                                                                        100                250

182. 1 – Nitropropan                                                                  25                  90

183. 2 – Nitropropan                                                                  25                  90

184. Nitrotoluol (Nitrotoluen) o,m,p)                                         5                   30                D.

185. Oktan                                                                                 400               1900

186. Ozon                                                                                    0,1                 0,2

187. Pentakloretan                                                                       5                   40

188. Pentan                                                                               1000              2950

189. 2 – Pentanon                                                                      200                700

190. Perkloretilen                                                                      100                670

191. Perklormetil merkaptan                                                       0,1                 0,0

192. Piridin                                                                                  5                   15

193. İzo – Propilalkol                                                                200                500

194. İzo – Propilamin                                                                  5                   12

195. Propilenamin                                                                       2                    5                 D.

196. Propilen oksit                                                                    100                240

197. İzo – Propileter                                                                  500               2100

198. İzo – Propil glisidilete (IGE)                                               50                 240

199. n-Propil nitrat                                                                     25                 110

200. Selenli hidrojen                                                                    0,05               0,2

201. Sıvılaştırılmış petrol gazları (SPG)                                   1000              1800

202. Sikloheksan                                                                        300               1050

203. Sikloheksanol                                                                      50                 200

204. Sikloheksanon                                                                     50                 200

205. Sikloheksen                                                                        300               1050

206. Hidro siyanik asit                                                               10                  11                D.

207. Stirol (Stiren monomer)                                                     100                420               T.

208. Terebentin                                                                         100                560

209. 1, 1. 2, 2 – Tetrabrometan                                                    1                   14

210. Tetrahidrofuran (THF)                                                      200                590

211. 1, 1. 2, 2 – Tetrakloretan                                                      5                   35

212. Tetrakloretilen (Perkloretilen)                                           100                670

213. Tetranitrometan                                                                   1                    8

214. O – Toluidin                                                                         5                   22                D.

215. Toluen – 2 – 4 diizosiyant                                                    0,02               0,14            T.

 

2382

 

                                                                                                       Müsaade Edilen

                                                                                                         Azami Miktar

                                                                                                     ppm.                                    Özel

                   Kimyasal Maddenin Adı                                      (sm3./M3)       mg./M3         İşaretler

216. Toluen (Toluol)                                                                  00                 750

217. Trietilamin                                                                          25                 100

218. Trifluormonobrommetan                                                  1000              6100

219. 1, 1, 2 – Triklor – 1, 2, 2 – Trifluoretan                             1000              7600

220. 1, 1, 1 – Trikloretan                                                           350               1900

221. Trikloretilen                                                                       100                535

222. Vinil asetat (Monomer)                                                      10

223. Vinil klorür (Monomer)                                                     500               1300

224. Viniltoluol (Viniltolien) (Monomer)                                  100                480

  *) Çizelge I. gaz halindeki maddeler,Çizelge II. toz halindeki maddeler ve Çizelge III. Silisyum-

     dioksit ve Silikatlar için tanzim edilmiştir.

                                                                       Çizelge II.

                                                                                                            Müsaade Edilen

                                                                                                             Azami Miktar            Özel

                            Kimyasal Maddenin Adı                                               mg./M3              İşaretler

                

 1. Alfa naftiltioüre (ANTU)                                                                      0,3

 2. Aldrin                                                                                                     0,25                      D.

 3. Ammat (Amonyum sülfamat)                                                               15

 4. Antimon ve bileşikleri                                                                            0,5

 5. Arsenik ve bileşikleri                                                                              0,5

 6. Baryumun çözünebilen bileşikleri                                                          0,5

 7. Berilyum                                                                                                0,002

 8. Cinko klorür                                                                                           1

 9. Cinko oksit 5

10. Demir oksit                                                                                          10

11. Dieldrin                                                                                                 0,25                      D.

12. Diklordifeniltrikloretan (DDT)                                                             1                           D.

13. 2,4 – Diklorfenoksiasetik asit (2, 4 – D)                                               10

14. Dinitrobenzen (bütün izomerleri)                                                         1                           D.

15. Dinitro – o – krezol (DNOC)                                                                 0,2                        D.

16. Dinitrotoluen (DNT)                                                                            1,5                        D.

17. E 605 paration’a bk.                                                                              0,1                        D.

18. Endrin                                                                                                    0,1                        D.

19. EPN                                                                                                       0,5                        D.

20. Feniltiofosforikasit – p – nitrofenil, etileter                                           0,5                        D.

21. Ferbam (Ferridimetilditiokarbamat)                                                     15

22. Ferrovanadin                                                                                         1

23. Fluorürler                                                                                              2,5

24. Fosfor (beyaz,sarı veya renksiz)                                                          0,1

25. Fosfor pentaklorür                                                                                1

26. Fosfor pentaoksit                                                                                  1

27. Fosfor pentasülfür                                                                                1

28. Heptaklortetrahidroendometilennaftalin                                               0,5                        D.

 

2383

 

                                                                                                            Müsaade Edilen

                                                                                                             Azami Miktar            Özel

                            Kimyasal Maddenin Adı                                               mg./M3              İşaretler

29. Hidrokinon                                                                                            2

30. İtriyum                                                                                                  1

31. Kadmiyum ve çözünebilen bileşikleri                                                   0,2

32. Kadmiyum oksit                                                                                   0,1

33. Kalsiyum arsenat                                                                                  1

34. Kalsiyum oksit                                                                                      5

35. Klordan (Oktaklortetrahidroendometilenidiamin)                                 0,5                        D.

36. Klordifenil (% 42 Klor bulunan)                                                           1                           D.

37. Klordifenil (% 54 Klor bulunan)                                                           0,5                        D.

38. Klorlu kafur (% 60 Klor bulunan)                                                         0,5

39. Kromik asit ve tuzları                                                                           0,1

40. Kurşun                                                                                                  0,2

41. Kurşun arsenat                                                                                      0,15

42. Lindeyn (Hekzaklorsiklohekzan)                                                          0,5                        D.

43. Lityum hidrür                                                                                        0,025

44. Mağnezyum oksit                                                                                15

45. Malation                                                                                               15                          D.

46. Manganez                                                                                              5                            T.

47. Molibdenin çözünebilen bileşikleri                                                       5

48. Molibdenin çözünemiyen bileşkileri                                                    15

49. Nikotin                                                                                                  0,5                        D.

50. Odun tozu                                                                                            10

51. Paration                                                                                                 0,1                        D.

52. Pentaboran                                                                                            0,01

53. Pentaklorfenol                                                                                       0,5                        D.

54. Pentaklornaftalen                                                                                  0,5                        D.

55. Pikrik asit                                                                                              0,1                        D.

56. Piretrum                                                                                                5

57. Rotenon                                                                                                 5

58. Selenvum bileşikleri                                                                               0,2

59. Sistoks                                                                                                   0,1                        D.

60. Siyanürler                                                                                              5                           D.

61. Sodyum fluorasetat (1080)                                                                   0,05                      D.

62. Sodyum hidroksit                                                                                  2

63. Striknin                                                                                                  0,15

64. Sülfirik asidi anhidriti                                                                            1

65. Talvumun çözünebilen bileşikleri                                                          0,1                        D.

66. Tellür bileşikleri                                                                                    0,1

67. Tetraetilditionapirofosfat (TEDP)                                                        0,2                        D.

68. Tetraetilpirofosfat (TEPP)                                                                   0,05                      D.

69. Tetril                                                                                                     1,5

70. Tiram                                                                                                     5

71. Titan dioksit                                                                                         15

72. 2, 4, 5 – Triklorfenoksiasetik asgit(2, 4, 5 – T)                                     10

73. Triklornaftalen                                                                                      5                           D.

 

2384

 

                                                                                                            Müsaade Edilen

                                                                                                             Azami Miktar            Özel

                            Kimyasal Maddenin Adı                                               mg./M3              İşaretler

74. Trinitrotoluen (TNT)                                                                            1,5                        D.

75. Uranyumun çözünebilen bileşikleri                                                       0,05

76. Uranyumun çözünemiyen bileşikleri                                                    0,25

77. Vanadyum pentaoksit                                                                           0,5                         T.

78. Warfarin (Fenilasetiletilhidroksikumarin)                                             0,1

79. Zirkonyum bileşikleri                                                                            5

                                                                      Çizelge III

             Tozlar için öngörülen MAK-Değerleri:

             Yerüstü işyerlerinde serbest kristalin SİO2 ihtiva eden tozlar için gerekli formül;

                                 K

             K Z = C2 x        

                               100

             Burada;   Z = Zararlılık Derecesi

                            C = 5 mikrondan daha küçük toz konsantrasyonu (mg/m3)

                            K = Serb. kris. SİO2 Miktarı (%) dır.

             İşyeri ortamı Z – Değerinin;

                0,2 den küçük olması halinde t e h l i k e s i z,

                0,2 ile 1 arasında olması halinde k r i t i k ve

                1 den büyük olması halinde t e h l i k e l i  kabul edilir.

                Kömür tozu için gerekli değerleri saptayan formüller;

             Tane büyüklüğü 5 mikrondan az olan tozun konsantrasyonu (mg/m3), aşağıdaki formülle bulunacak A değerine eşit veya daha küçük olmalıdır.

                            10

             A = ——————

                     % SİO, + 2

             Toplam toz konsantrasyonu (mg/m3) ise aşağıdaki formülle bulunacak B değerine eşit veya daha küçük olmalıdır:

                            30

             B =   __________               

                     % SİO, + 3

             Asbest lifleri sayısı, cm3 de 5 ten çok olmamalıdır. (Zararlı elyaf,uzunluğu 5 mikrondan büyük ve eni boyunun 1/3 ünden küçük olanlardır).

             I, II, III SAYILI ÇİZELGELERLE İLGİLİ BİLGİ, TARİF VE AÇIKLAMA

             Çeşitli kimyasal maddelerin işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen azami miktarlarına (konsantrasyonlarına) kısaca MAK değer denir.

              1 – MAK değer’in tarifi: Çeşitli kimyasal maddelerin kapalı işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmıyacak olan azami miktarlarına MAK değer denir.

 

2385

 

             Miktarlar hacim, ağırlık ve parçacık birimleri ile ifade edilir.

             Hacım birimi ppm (sm.3/M3), ağırlık birimi mg./3 ve parçacık birimi isempp/M3, dir. Şimdi de bunları tarif edelim.

             2 – ppm (sm.3/M3) ‘in tarifi 25°C. sıcaklıktaki ve 760 mm. Cıva basıncındaki 106 sm3 havada bulunan gazhaldeki çeşitli kimyasal maddelerin sm.3 olarak miktarına ppm (sm.3/M3) denir. Örnek: Çizelge 1. bk.

             3 – mg./M3 ün tarifi: 1 M.3 havada bulunan gaz, sıvı ve katı haldeki kimyasal maddelerin mg. olarak miktarlarına mg./M3 denir. Örnek: Çizelge 1. ve 11. bk.

             4 – mpp/M3 ün tarifi: 1 M3. havada bulunan katı haldeki kimyasal maddelerin 106 parçacık olarak miktarlarına mpp.M3 denir. Örnek Çizelge 111. bk.

             Çizelgelerde kullanılan çeşitli harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir.

             D  ..  Deriden absorblanma tehlikesi olan maddeler bu harfle işaretlenmiştir.

             T  ..  Tavan değerlerinin aşılması mahsurlu olan maddeler bu harfle işaretlenmiştir.

             n   ..  Normal alkollerden meydana gelen esterler bu harfle işaretlenmiştir.

             d   ..  Havadaki miktarı 0,02 ppm. den fazla olan maddelerin baş ağrısına sebepolmamaları için bu gibi ahvalde kişisel korunma malzemesi kullanılması-nı gerektiren maddeler bu harfle işaretlenmiştir.

             hk ..  Asiklik ve siklik hidrokarbonlar bu kısaltılmayla işaretlenmiştir.

PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ UZAKLIKLAR (*)

Çizelge IV a.

Sütresiz binaların uzaklığı (**)

 

  Patlayıcı Maddenin                                                      Kara ve Demir

            Miktarı                   Meskün binalardan                 yollarından                   Birbirlerinden

              (Kg.)                                  (m)                                   (m)                                  (m)  

                    1                                    15                                       8                                     2

                    5                                    30                                     15                                     3

                  10                                    45                                     23                                     5

                  50                                  105                                     53                                   11

                100                                  150                                     75                                   15

                500                                  300                                   150                                   30

              1000                                  450                                   225                                   45

              5000                                1050                                   525                                 105

            10000                                1500                                   750                                 150

 *)   Bu çizelgedeki uzaklıklar; Tratil, Klorat, Perklorat ve benzerleri patlayıcı maddeler için uygulanacaktır.

**)  İçerisinde, Trotil, Klorat, Perklorat ve benzerleri patlayıcı maddelerin bulunduğu sütreli binalarla ilgili olarak uzaklıklar hesaplanırken, mevcut sütrenin özellikleri gözönünde tutularak, Çizelgedeki uzaklıklar %50 oranında azaltılabilir.

 

2386

 

PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ UZAKLIKLAR (*)

Çizelge IV b.

Sütresiz binaların uzaklığı (**)

 

  Patlayıcı Maddenin                                                      Kara ve Demir

            Miktarı                   Meskün binalardan                 yollarından                   Birbirlerinden

              (Kg.)                                  (m)                                   (m)                                  (m)

                    1                                    10                                       5                                     1

                    5                                    20                                     10                                     2

                  10                                    30                                     15                                     3

                  50                                    70                                     35                                     7

                100                                  100                                     50                                   10

                500                                  200                                   100                                   20

              1000                                  300                                   150                                   30

                                                      Sütresiz binaların uzaklığı (**)

  Patlayıcı Maddenin                                                      Kara ve Demir

            Miktarı                   Meskün binalardan                 yollarından                   Birbirlerinden

              (Kg.)                                  (m)                                   (m)                                  (m)

              5000                                  700                                   350                                   70

            10000                                1000                                   500                                 100

 

*)    Bu çizelgedeki uzaklıklar Dinamit, Nitrogliserin, Nitroselülloz ve benzerleri patlayıcı maddeler için uygulanacaktır.

**)  İçerisinde, Dinamit, Nitrogliserin, Nitroselüloz ve benzerleri patlayıcı maddelerin bulunduğu sütreli binalarla ilgili olarak uzaklıklar hesaplanırken, mevcut sütrenin özellikleri gözönünde tutularak,çizelgedeki uzaklıklar % 50 oranında azaltılabilir.

PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ UZAKLIKLAR (*)

Çizelge IV c.

Sütresiz binaların uzaklığı (**)

 

  Patlayıcı Maddenin                                                      Kara ve Demir

            Miktarı                   Meskün binalardan                 yollarından                   Birbirlerinden

              (Kg.)                                  (m)                                   (m)                                  (m)

                    1                                      7                                       4                                     1

                    5                                    15                                       8                                     2

                  10                                    20                                     10                                     2

                  50                                    50                                     25                                     5

                100                                    70                                     35                                     7

                500                                  150                                     75                                   15

              1000                                  200                                   100                                   20

              5000                                  500                                   250                                   50

            10000                                  700                                   350                                   70

*)    Bu çizelgedeki uzaklıklar Potasyumnitrat ihtiva eden Barut (Kara Barut)ve benzerleri patlayıcı maddeler için uygulanacaktır.

**)  İçerisinde Potasyumnitrat ihtiva eden Barut (Kara Barut) ve benzerleri patlayıcı maddelerin bulunduğu sütreli binalarla ilgili olarak uzaklıklar hesaplanırken, mevcut sütrenin özellikleri gözönünde tutularak, çizelgedeki uzaklıklar %50 oranında azaltılabilir.

 

2387

 

PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ UZAKLIKLAR (*)

Çizelge IV d.

Sütresiz binaların uzaklığı (**)

 

  Patlayıcı Maddenin                                                      Kara ve Demir

            Miktarı                   Meskün binalardan                 yollarından                   Birbirlerinden

              (Kg.)                                  (m)                                   (m)                                  (m)

                                  

                    1                                      4                                       2                                     0

                    5                                      8                                       4                                     1

                  10                                    10                                       5                                     1

                  50                                    25                                     13                                     3

                100                                    35                                     18                                     4

                500                                    75                                     38                                     8

              1000                                  100                                     50                                   10

              5000                                  250                                   125                                   25

            10000                                  350                                   175                                   35

 *)   Bu çizelgedeki uzaklıklar Amonyumnitrat, Sıvı Oksijen, Sıvı Hava ve bunlarıihtiva eden patlayıcı maddeler ile benzerleri için uygulanacaktır.

**)  İçerisinde Amonyumnitrat,Sıvı Oksijen, Sıvı Hava ve bunları ihtiva eden patlayıcı maddeler ile benzerlerinin bulunduğu sütreli binalarla ilgili olarakuzaklıklar hesaplanırken, mevcut sütrenin özellikleri gözönünde tutularak çizelgedeki uzaklıklar % 50 oranında azaltılabilir.

 

PARLAYICI SIVILAR VE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI

İLE İLGİLİ UZAKLIKLAR

Çizelge V.

Kabın meskûn yerlerden komşu araziden,

Kara ve Demir yollarından uzaklığı                Kapların

       Kabın Hacmi                                                                                                    birbirlerinden

        Metre Küp.                   Yeraltı Deposu                Yerüstü Deposu                    uzaklığı

              (m3)                            Metre (m)                        Metre (m)                       Metre (m)

       0        –      0,5                             0                                     3                                      0

       0,5     –      3                                3                                     3                                      1

       3        –     10                               5                                     7,5                                   1

      10       –    120                            10                                    15                                     1,5

     120      –    250                            15                                    20                                     1,5

     250      –    600                             –                                     22,5                    Kap Çapının 1/4′ü.

     600      –   1200                            –                                     25                       Kap Çapının 1/4′ü.

    1200     –   5000                            –                                     30                       Kap Çapının 1/4′ü.

    5000     –  10000                           –                                     40                       Kap Çapının 1/4′ü.

 

2388

 

 

Kaynak: http://www.tehlikelimaddeplatformu.org/mevzuat/parlayici-patlayici-tehlikeli-ve-zararli-maddelerle-calisilan-isyerlerinde-ve-islerde-alinacak-tedbirler-hakkinda-tuzuk.html

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

             Ulaştırma Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,

             a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve ambalajlayanları, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü araç ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü aracı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmeciler ile bu faaliyetlerde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç ve benzerlerini,

             b) Yabancı plakalı taşıtlarla Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinden yapılan uluslararası taşımaları,

             c) Yetki belgesi hariç olmak üzere, 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi alma zorunluluğundan muaf olan ve kendi iştigal konusu ile ilgili özmal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan veya yapacak kamu kurum ve kuruluşlarını,

             kapsar.

             (2) Bu Yönetmelik,

             a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,

             b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşıma işlemlerini,

             kapsamaz.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

             a) 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,

              b) 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla katılmamızın uygun bulunduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına paralel olarak,

             hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

             b) Bakanlık : Ulaştırma Bakanlığını,

             c) Çok bölmeli gaz konteyneri: Bir bağlantı elemanıyla birbirine bağlanan ve sabit bir yüzeye veya yere tutturulmuş birden fazla bölümler veya elemanlar içeren yapıyı,

             ç) Dolduran: Tehlikeli maddeleri tanklara, tankerlere, mobil tanklara ya da tank konteynerlere, batarya tanklara, çok bölmeli gaz konteynerine, bir araca veya büyük ya da küçük bir konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,

             d) Gönderen: Eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini imzalayan kişiyi,

             e) Güvenlik danışmanı: İfa edeceği görevler ve nitelikleri ADR’nin A ekinin 1 inci bölüm 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve eğitim sertifikasına sahip ve bu amaçla Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan gerçek kişiyi,

             f) İstiap haddi ve/veya taşıma kapasitesi: Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok yük ağırlığı ve hizmetli sayısını,

             g) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

             ğ) Kanun: 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununu,

             h) Konteyner: Bir taşıma donanımı parçası olarak, yükleme biçimi korunarak veya bozulmadan birden çok taşıma türüyle taşınmasına imkan verebilen, taşıma yolunda aktarma ve istiflemeye, kolaylıkla doldurulup boşaltılmaya, bir çok kez kullanılmaya uygun ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş kapalı yapıyı,

             ı) Meskun mahal: İl, ilçe, kasaba, köy, toplu işyeri veya sanayi bölgeleri gibi insanların topluca yaşadıkları; yol, su, elektrik, ulaşım, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi kamu hizmetlerinden istifade ettikleri toplu yaşam ve çalışma alanlarını ve bu alanların bitiminden 500 metreye kadar olan mesafeyi,

             i) Mühimmat: Tahripleri dahil ederek savunma ve saldırıyla bağlantılı olarak kullanmak için patlayıcılar, sevk barutu, fişek, başlatıcı, terkip veya nükleer, biyolojik ve kimyasal malzemelerle yüklü bir cihazı,

             j) Paketleyen (Ambalajlayan): Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere, paketlere koyan ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren işletmeler ile tehlikeli maddeleri paketleten ya da bu malların paketlerini ya da tanımlarını değiştiren ya da değiştirten işletmeleri,

             k) Patlayıcı madde: ADR’nin A ekinin 2 nci bölümü, 2.2.1 inci alt kısmında ifade edilen maddeleri,

             l) Sıkıştırılmış gaz: ADR’nin A ekinin 2 nci bölümü, 2.2.2.1.2 nci alt kısmında ifade edilen maddeleri,

             m) Tank-konteyner ya da taşınabilir tank işletmecisi: Tank konteyner, taşınabilir tank ya da tankerlerin adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

             n) Taşıma irsaliyesi (Belgesi): Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeyi,

             o) Taşımacı: 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1,C2, E2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini,

             ö) Taşıt: Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapılması amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak imal edilen kamyon veya kamyonet veya tanker ve bunlar tarafından çekilmesine izin verilen römorklar ile çekici türündeki taşıtlarla çekilen yarı römork veya römork türündeki taşıtlar ile bu amaçla özel donanımı bulunan diğer taşıtları,

             p) Tehlikeli maddeler: ADR’nin A Ek’inin 3 üncü bölümünde yer alan maddeleri,

             r) Teslim alan: Sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği kişiyi,

             s) Turuncu plaka: Tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda, dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde,40 cmtabana ve 30 cm’den daha az yüksekliğe sahip, 15 mm’den daha az genişlikte siyah sınırları olan, aracın büyüklüğü ve yapısı yeterli yüzey alanına sahip değilse boyutları tabanı30 mm, yüksekliği120 mmve siyah kenarı 10 mm’ye kadar azaltılabilecek, üst kısmına tehlike tanıma numarası, alt kısmına da UN numarası yazılan, dikey eksene dik olacak şekilde taşıtın ön ve arka tarafına birer adet takılan turuncu renkli reflektörlü dikdörtgen plakaları,

             ş) UN numarası: Madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden alınmış dört basamaklı tanımlama numarasını,

             t) Yazılı talimat: ADR’nin 5.4.3 üncü kısmında belirtildiği şekilde; gönderen tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza durumunda alınacak tedbirler ile taşınan madde veya maddeler ile ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgeyi,

             u) Yükleyen: Tehlikeli maddeleri taşıta ya da büyük konteynerlere yükleyen işletmeler ile doğrudan maddelerin sahibi olarak tehlikeli maddeleri taşıyana teslim eden ya da kendi adına taşımayı gerçekleştiren işletmeleri,

             ifade eder.

             (2) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen tanımlar bu Yönetmelik için de geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Genel Kurallar

             Taşıma faaliyetlerinde genel kural

             MADDE 5 – (1) Tehlikeli maddelerin kamuya açık karayolunda taşınmasında genel kural; tehlikeli maddelerin, bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye kötü etkisi en az olacak şekilde taşınmasıdır.

             (2) Tehlikeli maddeler ancak, ADR’nin bölüm 3, kısım 3.2 (tablo A) ve kısım 3.3 uyarınca taşıma işlemlerinden hariç tutulmamışsa ve ADR’nin bölüm 3, kısım 3.2 (tablo A) uyarınca taşıma için uygun bulunmuşsa taşınabilir.

             (3) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadır.

             (4) Tehlikeli maddelerin taşınmasına dahil olan taraflar; Bakanlıkça yayımlanan tebliğ, genelge ve yazılı talimatlara uymak zorundadırlar.

             Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu

             MADDE 6  – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1,C2, E2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar.

             (2) Ancak, kendi faaliyetleri ile ilgili olarak özmal araçlarıyla ticari olmayan taşıma yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının; tehlikeli madde taşımaları için bu Yönetmeliğe uymak kaydı ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında herhangi bir yetki belgesine sahip olmaları gerekmez.

             İzin alma zorunluluğu

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında taşıma yapacak yetki belgesi sahipleri ile kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan tabloda sınıfları belirtilen tehlikeli madde ve eşyaları taşıyabilmek için ilgili veya yetkili mercilerden; her taşıma seferi için ayrı ayrı izin almak zorundadırlar.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen maddelerin taşınmasında kullanılacak taşıtların ADR’nin 9 uncu bölümünde belirtilen hükümlere uygun olduğunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş bir belge ile belgelendirilmesi şarttır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Özel Kurallar

             Tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar

             MADDE 8 – (1) Tehlikeli madde taşımalarında ADR’nin yanı sıra aşağıdaki hükümlere de uyulması zorunludur.

             a) Patlayıcı madde ve sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtların, boğaz köprülerinden ve boğaz tüp geçitlerinden geçişlerine ilgili valiliklerce Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü dikkate alınarak belirlenen usul ve esaslar dahilinde izin verilir.

             b) Patlayıcı madde yüklü taşıtlar tünel sınırlandırma kodu B, B1000C, C5000D ve E olan tünelleri, sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtlar ise tünel sınırlandırma kodu B1D, C1D ve D olan tünelleri kullanamaz. Ancak, alternatif güzergahın bulunmadığı durumlarda veya iklim, coğrafik şartlar, yol bakım onarımı gibi elverişsiz sebeplere bağlı olarak, trafiğin tünelin her iki ucunda da durdurulması kaydıyla valilik tarafından Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü dikkate alınarak söz konusu taşıtların tünel geçişine izin verilir.

             c) Patlayıcı madde yüklü veya bu yükü boşaltılmış ancak usulüne uygun şekilde temizlenmemiş taşıtların otoyol veya çevreyolu veya devletyolu veya yetkili merciiler tarafından belirlenmiş güzergahlar dışında meskun mahaller içerisinde seyretmesine izin verilmez. Bu taşıtların; meskun mahaller içerisindeki boşaltma noktalarına gitmesine ise trafik polisi veya zabıtası nezaretinde izin verilebilir.

             ç) Tehlikeli madde yüklü veya bu yükleri boşaltılmış ancak usulüne uygun şekilde temizlenmemiş taşıtların meskun mahallerde yükleme ve boşaltma süreleri hariç bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen park yerleri dışındaki alanlara park etmeleri yasaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Taşımacılığında İzlenecek Güzergahlar ve Park Yerleri

             Tehlikeli madde taşımacılığında izlenecek güzergahlar ve park yerleri

             MADDE 9 – (1) Tehlikeli madde yüklü taşıtların izleyeceği güzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADR’nin 8.4 bölümüne uygun olarak,

             a) Şehirlerarası yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü’nce,

             b) Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanı içerisinde ulaşım koordinasyon merkezlerince,

             c) İl ve ilçe belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde il/ilçe trafik komisyonlarınca,

             ç) Diğer yerlerde ilgili kaymakamlıklarca,

             tespit edilir.

             (2) Askeri mühimmat ve patlayıcı madde taşıyan taşıtların izleyeceği güzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADR’nin 8.4 bölümüne uygun olarak ilgili garnizon komutanlıkları ile koordine edilerek ilgili valiliklerce tespit edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim

             Denetim yetkisi ve kullanımı

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler Bakanlık denetimine tabidir.

             (2) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, bu Yönetmelik ile yetkilendirilen kurum veya kuruluş personeli aracılığı ile de yapar veya yaptırır.

             (3) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar Bakanlıkla her zaman işbirliği içinde olmak ve Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğe ilişkin olarak verilecek talimatları yerine getirmek zorundadırlar.

             (4) Yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar, Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanırlar.

             (5) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

             Denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile denetim

             MADDE 11 – (1) Bakanlığın yetkilendirdiği kendi personelinin yanı sıra,

             a) Valiliklere bağlı kolluk kuvvetleri,

             b) Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri,

             c) Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri,

             ç) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimleri,

             d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili birimleri,

             e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili birimleri,

             f) Gümrük Müsteşarlığının ilgili birimleri,

             Kanun ve bu Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli madde taşımaları konusunda denetimle görevli ve yetkilidirler.

             (2) Denetim yapmakla görevlendirilenler, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirir ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurları ve bunlara uygulanan cezalara ilişkin tutanakları Bakanlığa gönderirler.

             (3) Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları ilgili ve yetkili mercilere bildirir ve mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanmasını takip eder.

             (4) Denetimle görevlendirilecek personelde en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır.

             (5) Bakanlık denetimlerde uygulanacak usul ve esasları ADR’nin 1.8 bölümünü dikkate alarak ayrıca düzenler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Cezaların Uygulanmasına İlişkin Kurallar

             İdari para cezası karar tutanağı ile suç/ihlal tutanağı düzenlemeye görevli ve yetkili kılınanlar

             MADDE 12 – (1) Suç ve ceza tutanağı düzenlemeye yetkili ve görevli personel aşağıda sayılmıştır:

             a) Bakanlıkça yetkili kılınmış Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü personeli ile Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri personeli,

             b) Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

             c) Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

             ç) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

             d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

             e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

             f) Trafik polisi,

             g) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli,

             ğ) Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının gümrük müdürleri ve yardımcıları ile muayene memurları ve gümrük muhafaza memurları.

             İdari para cezası karar tutanağı ile suç/ihlal tutanağı düzenlenmesi

             MADDE 13 – (1) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen görevliler tarafından Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile Suç/İhlal Tutanağı düzenlenir.

             (2) Tutanaklar, yargı ile ilgili olanlar için Suç/İhlal Tutanağı, para cezaları için Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezası Karar Tutanağı, diğer mevzuat ihlalleri ve kusurlar için Suç/İhlal Tutanağı olmak üzere üç şekilde düzenlenir. Birden fazla suçun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı tutanak düzenlenir ve ayrı para cezası uygulanır.

             (3) Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen ve bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen idari para cezası kesinleşmesinden önce yapılacak ödemeler ödeme süresi içerisinde bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen personel (muhasebe yetkilisi mutemedi), saymanlıklar (merkez saymanlık müdürlükleri, muhasebe müdürlükleri veya malmüdürlükleri) tarafından, kesinleşmesinden sonra ise, borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine ilgili vergi dairesinin hesabının bulunduğu bankalara, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine yapılacaktır.

             (4) Mahkemeler ve Cumhuriyet savcıları tarafından verilen İdari Para cezalarına ilişkin karar kesinleştikten sonra tahsil edilmek için borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilecektir.

             (5) Tutanakların düzenlenmesine ve yapılacak diğer işlemlere ait uygulamalar ile ilgili olarak bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 27/1/1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             İdari yaptırım kararının tebliğ edilmesi

             MADDE 14 – (1) İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tüzel kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.

             (2) Tebligat metninde idari yaptırım kararına karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık olarak belirtilir.

             Tutanak düzenleyenler ile bağlı oldukları kurum ve kuruluşların yükümlülükleri

             MADDE 15 – (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler.

             a) Tutanaklara, bağlı olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak,

             b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek,

             c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek,

             ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak,

             d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için “gıyabında” yazarak kayıt koymak,

             e) Yargı ile ilgili suçüstü hallerde, suç tutanağının kendisinden başka en az iki görevli tarafından imzalanmasını sağlamak,

             f) Tutanakları bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşa düzenlendiği andan itibaren kırksekiz saat içerisinde teslim etmek.

             (2) Tutanak düzenleyenlerin bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

             a) Yargı ile ilgili suç tutanaklarının bir örneği yedi iş günü içinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına gönderilir ve suç tutanaklarının birden fazla olması halinde bir tutanak listesi tanzim edilir.

             b) İdari para cezası karar tutanakları, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilir.

             c) Tutanakların birer örneği değerlendirme için Bakanlığa gönderilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Muafiyetler ve Özel İzinler

             Muafiyetler ve özel izinler

             MADDE 16 – (1) Bakanlık, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde; tehlikeli madde taşıyanların başvurmaları halinde bu Yönetmelik hükümlerinin bir kısmıyla ilgili istisnai uygulamaya giderek bireysel veya genel muafiyet ve/veya özel izin verebilir.

             a) Teknik gelişmeler nedeniyle taşınmasının bu Yönetmelik kapsamı dışına çıkarılması gerektiğinin belgelenmesine bağlı olarak; bir tehlikeli maddenin taşınması.

             b) Güvenlik tedbirleri alınarak gelişmiş teknolojilerle üretilmiş yeni ürünlerde veya mevcut tehlike ve risklerin bu yeni ürün için geçerli olmadığı durumlarda, diğer tehlike ve riskler göz önünde bulundurularak taşınmasına muafiyet tanınması gerektiğinin belgelenmesine bağlı olarak; söz konusu tehlikeli maddenin taşınması.

             (2) Muafiyet veya özel izin verilebilmesi için başvuru sahibi; tehlikeli maddeler, taşıt ve konteyner imalatı ile tehlikeli maddelerin taşınmasını ilgilendiren diğer konularda güvenlik danışmanı tarafından hazırlanmış olan ve alınması gereken güvenlik tedbirlerini içeren bir rapor ibraz etmek zorundadır. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, güvenlik danışmanı tarafından hazırlanan raporda aynı zamanda oluşabilecek riskler de belirtilmeli ve muafiyet veya özel iznin neden gerekli olduğu gerekçelerle açıklanmalıdır. Bakanlık başvuru sahibinden daha kapsamlı rapor sunmasını isteyebilir.

             (3) Bakanlık tarafından birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bir ürün için tanınan muafiyetler, en fazla beş yıl süre ile geçerlidir. Bu beş yıllık süre içinde muafiyet tanınan ürünlerin ADR’nin ilgili bölümlerine eklenmesi veya ilgili bölümlerinden çıkarılması gerekir. Ancak Bakanlık bu sürenin uzatılmasını talep edenlerden; söz konusu muafiyetin ADR’ye eklenmesinin veya ADR’den çıkarılmasının bu süre içerisinde sağlanamamasının haklı ve makul gerekçelerini gösteren belgelerin sunulmasına bağlı olarak bu beş yıllık süreye ilave olarak en çok bir yıllık ek süre verebilir.

             (4) Bakanlık kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili ve yetkili mercilerin talebi üzerine, bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili olarak muafiyet veya özel izin tanıyabilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler

             Gönderenin yükümlülükleri

             MADDE 17 – (1) Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen malı ADR hükümlerine uygun bir biçimde teslim etmelidir. Ayrıca gönderen;

             a) Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan uygun yetki belgesi almış olanlarca yapılmasını ve özel izin gereken durumlarda bu iznin alınmış olmasını sağlamakla,

             b) Tehlikeli malların ADR hükümlerine uygun sınıflandırılmış şekilde taşınmasını sağlamakla,

             c) Taşımacıya ADR’nin 5.4.3 üncü kısmında belirtildiği şekilde hazırlanmış yazılı talimatı ve taşıma için gerekli olan yetkiler, onaylar, bildiriler, sertifikalar ve diğer belgeleri vermekle,

             ç) Yükün yapısına ve özelliklerine uygun araç kullanılmasını sağlamakla,

             d) Taşıma şekli ve taşıma kısıtlamalarına uygun hareket etmekle,

             e) Boş durumdaki temizlenmemiş ve dezenfekte edilmemiş tankerler, mobil tanklar, bataryalı taşıtlar, çok bölmeli gaz konteynerleri, hareketli tanklar ve tank konteynerler gibi araçların da boş durumdaki temizlenmemiş araçların ve büyük veya küçük konteynerlerin uygun olarak işaretlenmiş ve etiketlenmiş olmasını ve boş durumdaki temizlenmemiş tankerlerin doluları kadar sızdırmaz olmasını sağlamakla,

             yükümlüdür.

             Paketleyenin yükümlülükleri

             MADDE 18 – (1) Paketleyen ADR’nin;

             a) Paketleme ve birlikte paketleme ile ilgili mevzuata ve kurallara,

             b) Paketleri taşınmaya hazırlıyorsa, paketleri işaretleme ve etiketleme ile ilgili mevzuata ve kurallara,

             uymakla yükümlüdür.

             Yükleyenin yükümlülükleri

             MADDE 19 – (1)Yükleyen;

             a) Tehlikeli maddeleri, ancak ADR hükümlerine uygun şartların sağlanmış olması halinde taşıta yüklemekle,

             b) Paketlenmiş tehlikeli maddeleri ya da temizlenmemiş boş paketleri taşımacıya verirken paketlerin zarar görüp görmediğini kontrol etmekle,

             c) Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ya da boş temizlenmemiş tehlikeli madde paketini hasar giderilene kadar yüklememekle,

             ç) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve elleçlenmesi ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymakla,

             d) Paketler ve ekipman üzerinde bulunması gereken tehlike işaretleri ve etiketlerin bulunmasını ve bulundurulmasını sağlamakla,

             e) Tehlikeli maddeleri konteynere yükledikten sonra konteynerin gerekli tehlike işaretleri ile işaretlenmesini ve etiketlendirilmesini sağlamakla,

             f) Paketleri yüklerken, araç içinde var olan diğer yükleri de göz önüne alarak, birlikte yükleme yasaklarına ve ayrıca besin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrı tutulması kurallarına uymakla,

             g) Sürücüyü; taşınan tehlikeli madde, maddenin Birleşmiş Milletler (UN) numarası, taşımada kullanılan resmi adı ve eğer mümkünse paketleme grubu ile ilgili olarak bilgilendirmekle,

             ğ) ADR 3.4’e göre sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli maddelere ilişkin muafiyetler kapsamında taşıma yapılıyorsa; UN numarası, adı, sınıfı ve paketleme grubu belirtilmeden tehlikeli maddenin genel olarak tanıtılmasını sağlamakla,

             h) Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelinin bu konuda eğitim almış olmasını sağlamak ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini Bakanlığa ibraz etmekle,

             ı) Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

             i) İzlenecek güzergahlar ile ilgili gerekli bilgileri almakla,

             yükümlüdür.

             Dolduranın yükümlülükleri

             MADDE 20 – (1) Dolduran;

             a) Dolum öncesinde, tankların ve gerekli ekipmanın teknik olarak eksiksiz ve taşımaya uygun olmasını sağlamakla,

             b) Tehlikeli madde taşımasında kullanılan taşıtların, tankların ve ekipmanın test, muayene ve kontrol sürelerinin dolup dolmadığını kontrol etmekle,

             c) Dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta uygunluk belgesi bulunan tanklara dolum yapmakla,

             ç) Dolum esnasında birlikte yükleme kurallarına uygun hareket etmekle,

             d) Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma oranını ve azami dolum hacim oranını (yoğunluk/kesafet) geçmemekle,

             e) Dolumu yaptıktan sonra tankın kapak bölümlerinin sızdırmazlığını kontrol etmekle,

             f) Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmekle,

             g) Tehlikeli maddeleri taşınması için hazırlarken, turuncu ikaz levhalarının, plakaların ya da etiketlerin tank, taşıt, tank konteyner, büyük ve küçük konteynerlerin yanı sıra tehlikeli madde paketlerinin de üzerine kurallara uygun bir biçimde takılmasını sağlamakla,

             ğ) ADR hükümlerine göre taşınması özel kurallara veya kısıtlamalara bağlanan tehlikeli maddelerin, dolumunu Bakanlıktan bu hususta izin almadıkça yapmamakla,

             h) Taşıtlara dolum yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

             yükümlüdür.

             Taşımacının yükümlülükleri

             MADDE 21 – (1) Taşımacı;

             a) Taşınacak olan tehlikeli maddelerin taşınma açısından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu kontrol etmekle,

             b) Taşıma için gerekli olan tüm belgelerin taşıtta eksiksiz ve doğru olarak bulunmasını sağlamakla,

             c) Taşıtlarda, mobil tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da eksik ekipman olmadığını kontrol etmekle,

             ç) Tankerler, mobil tanklar, bataryalı taşıtlar, çok bölmeli gaz konteynerler, hareketli tanklar ve tank konteynerlerin test, muayene ve kontrol sürelerinin dolup dolmadığını kontrol etmekle,

             d) Taşıtların istiap hadlerine uygun olarak yüklenmesini sağlamakla,

             e) Tehlike etiketlerinin ve işaretlerinin taşıtların üstüne takılmasını sağlamakla,

             f) Araç sürücüsü için yazılı talimatlarda belirtilmiş olan koruyucu donanımların araçta bulunmasını sağlamakla,

             g) Taşıma belgeleri ve beraberinde bulunması gereken belgeleri incelemek ve taşıt, konteyner ve yükün bunlara uygun olmasını sağlamakla,

             ğ) Tankerlerin ADR’de tanımlanmış olan amaçların dışında kullanılmasını önlemekle,

             h) Sürücünün yazılı talimatları okumasını ve anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamakla,

             ı) Taşınan madde ile ilgili varsa miktar sınırlamalarına uymakla,

             i) Sürücülerin, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesine veya uygun ADR sertifikasına sahip olduğunu kontrol etmekle,

             j) Yaptığı taşımalarda meydana gelen kazalarla ilgili olarak, ADR hükümlerine göre hazırlanmış bir raporu kaza tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığa vermekle,

             k) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse, taşımayı, söz konusu ihlal giderilinceye kadar başlatmamakla,

             l) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı söz konusu ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar, derhal durdurmakla, taşımayı ancak gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmekle,

             m) Yangın söndürücülerin araçta bulunmasını sağlamakla,

             n) Sadece uygun olan tank konteynerlerin kullanılmasını sağlamakla,

             o) Sabit tankların, vakumlu tankların ve bataryalı araçların sürekli olarak yapı donanım ve işaretlemelerle ilgili gerekliliklere uygun durumda olmasını sağlamakla,

             ö) Tehlikeli maddenin bulunduğu alanın, kabın ve tankın havalandırılmasını sağlamakla,

             p) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

             yükümlüdür.

             Taşıt sürücüsünün ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri

             MADDE 22 – (1) Taşıt sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevliler;

             a) Yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmakla,

             b) Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamakla,

             c) Taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmemekle,

             ç) Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

             d) Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu kapalı tutmakla,

             e) Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundurmakla,

             f) Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu etiket, levha ve turuncu plakaların takılmasını ve boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu etiket, levha ve turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamakla,

             g) Ambalajı hasar görmüş olan paketleri taşımamakla,

             ğ) Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda, taşıma yapmamakla,

             h) Tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtları, doldurma ve boşaltma süresi dışında, meskun mahallerde park etmemekle,

             ı) Karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymakla,

             i) Taşıtın istiap haddine uygun yüklendiğini kontrol etmek ve istiap haddinin üstünde yüklenmiş olan taşıtı kullanmamakla,

             j) Dolumu kendisi yapıyorsa bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri üstlenmekle,

             k) Tankların kullanımı, motorun çalıştırılması ve özel sınıf veya maddelere ilişkin   ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymakla,

             l) Tehlike anında yazılı talimatlarda belirtilen tedbirleri almakla,

             m) Taşınmakta olan tehlikeli maddeler, özellikle herhangi bir kaza veya uygunsuzluk durumunda, üçüncü kişiler için risk teşkil ediyorsa ve söz konusu risk hemen ortadan kaldırılamıyor ise bu tehlikeli durumun gerçekleştiği bölgeye en yakın yetkili makamlara ulaşarak gerekli olan tüm bilgileri iletmekle veya iletilmesini sağlamakla,

             n) Taşıma sırasında gerekli belgeleri ve ekipmanı yanında bulundurmakla,

             o) Sürücüler, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesine veya uygun ADR sertifikasına sahip olmakla ve taşıma sırasında bu belgeyi yanında bulundurmakla,

             ö) Tünel, tüp geçit ve köprü geçişlerinde trafiğin durması halinde, ikaz ışıklarını yakmak, taşıtın ön ve arkasındaki taşıtlarla olan güvenlik mesafesine dikkat etmek ve motoru kapatmakla,

             p) ADR’nin 7.5 sayılı bölümünde belirtilen yükleme ve elleçleme ile ilgili hükümlere uymakla,

             r) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmekle,

             s) Besinler, diğer tüketim ürünleri ve hayvan yemleri ile ilgili tedbirleri içeren ADR hükümlerine uymakla,

             yükümlüdürler.

             Teslim alanın yükümlülükleri

             MADDE 23 – (1) Teslim alan;

             a) Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememekle,

             b) Kullanılan taşıt ve konteynerlerin boşaltıldıktan sonra öngörülen fiziksel ve kimyasal temizlik işlemlerinin ADR hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini, bu işlemlerden sonra aracın üzerindeki tehlike işaretlerinin çıkartılmasını ve boşaltıcı, temizleyici, zehirden arındırmacı gibi diğer kişilerin hizmetlerinden yararlanıyorsa, ADR hükümlerine uygun tedbirlerin alınmasını sağlamakla,

             c) Yönetmeliğin ihlal edildiğini tespit ederse, ihlal durumu düzeltilmeden konteyneri taşıyıcıya teslim etmemekle,

             ç) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olmasını sağlamakla ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalıştığını kontrol etmekle,

             d) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliklere sahip giysiler ile çalışmaya izin vermemekle,

             e) Besinler, diğer tüketim ürünleri ve hayvan yemleri ile ilgili tedbirleri içeren ADR hükümlerine uymakla,

             yükümlüdür.

             Tank/konteyner/depo işletmecisinin yükümlülükleri

             MADDE 24 – (1) Tank/tank-konteyner/depo işletmecisi;

             a) Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların testlerinin ve işaretlemelerinin ilgili ADR hükümlerine uygunluğunu sağlamakla,

             b) Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların yapı ve ekipmanlarının özel olarak, ADR hükümlerine uygun olmasını sağlamakla,

             c) Boşaltılmış tank ya da tank konteynerlerinin, temizlenmesini ve hasarlı olmamasını sağlamakla,

             ç) Yük ile ilgili etiketleme ve levha takma işlemlerini yapmakla ve boşaltılarak temizlenmiş olan tank ve tank-konteynerlerden bu etiket ve levhaları kaldırmak veya bunların üzerlerini kapatmakla,

             d) Gerekli belgeleri bulundurmakla ve taşımacıya vermekle,

             yükümlüdür.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Güvenlik Danışmanı, Eğitim ve Uygulamadan Sorumlu Kurumlar

             Güvenlik danışmanı

             MADDE 25 – (1) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam edilmesi, eğitimi, yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.

             Eğitim

             MADDE 26 – (1) Tehlikeli maddelerin taşınması için gerekli olan eğitimler, 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği Kapsamında gerçekleştirilir.

             Uygulamadan sorumlu kurumlar ve sorumlu oldukları alanlar

             MADDE 27 – (1) ADR’de yer alan ancak Bakanlık dışında diğer kamu kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanında olan tehlikeli maddelerle ilgili olarak düzenlemeden veya uygulamadan sorumlu diğer kurumlar, ilgili tarafların görüşleri alındıktan sonra Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Cezai Hükümler

             İdari para cezası

             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin (a) bendine göre beşyüz Yeni Türk Lirası (500 YTL) idari para cezası uygulanır ve söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt kolluk kuvvetlerince güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.

             İdari para cezasının ödenme şekli

             MADDE 29 – (1) idari para cezaları, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen personele (muhasebe yetkilisi mutemedine) ödenmemesi halinde, cezaya muhatap olanın gerçek kişi olması halinde ikametgahının, tüzel kişilerde ise kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine (birden fazla vergi dairesinin bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairesine) veya yetkili vergi dairesinin hesabının bulunduğu banka ve PTT şubelerine ödenecektir.

             (2) PTT veya bankalar aracılığıyla yapılacak idari para cezası tahsilâtında, ilgili Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla yapılacak protokollerde yer alan hükümler dikkate alınır.

             İdari para cezasının ödenme süresi

             MADDE 30 – (1) Ödeme derhal yapılmadığı takdirde idari para cezasının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay sayılır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez.

              (2) İdarî para cezasının dava açma süresi içinde defaten ödenmesi halinde, tahakkuk ettirilen tutarın dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

             (3) İdari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idarî para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir.

             (4) İdari para cezasının ödeme süresi olan bir ay içinde yapılan taksitlendirme talepleri vergi dairesince değerlendirilerek karar verilir. ilgili vergi dairesine (bir ay içerisinde) müracaat edilmesi halinde ilk taksidini peşin, kalan üç taksidi de aylık %5 faizle birlikte ödemek koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebilir.

             İdari para cezasının ödenmemesi

             MADDE 31 – (1) Bakanlık ve Bakanlıkça yetki devri yapılan kamu idarelerince verilen ve kesinleşen idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlendirilmesi halinde taksitlerin tam ve süresinde ödenmemesi durumunda, ödenmeyen idari para cezası tutarları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

             İdari para cezasına itiraz ve suçlarda tekerrür

             MADDE 32 – (1) İdari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

             (2) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen ve idari para cezası gerektiren kusurun veya suçun ilk işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde aynı kusuru veya suçu üç defa işlediği tespit edilen taşımacılara işlediği suçların cezalarının toplamının on katı ayrıca idari para cezası verilir.

             İdari para cezası uygulanması ve diğer yaptırımlar

             MADDE 33 – (1) Eylemin başka bir suç teşkil etmesi halinde, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen idari para cezası, diğer kanunlardaki suçların takibine ve cezaların uygulanmasına, Kanunda ve bu Yönetmelikte düzenlenen ihtar, geçici durdurma ve iptal gibi idari müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

             İhtarlar

             MADDE 34 – (1) Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen; gönderen, taşımacı, teslim alan, yükleyen, paketleyen, dolduran, sürücü ve tank veya konteyner işletmecisine aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır.

             (2) Bu Yönetmeliğin;

             a) 17 nci maddesine aykırı hareket eden gönderene, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

             b) 18 inci maddesine aykırı hareket eden paketleyene, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

             c) 19 uncu maddesine aykırı hareket eden yükleyene, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

             ç) 20 nci maddesine aykırı hareket eden doldurana, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

             d) 21 inci maddesine aykırı hareket eden taşımacıya, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

             e) 22 nci maddesine aykırı hareket eden sürücüye, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 2 ihtar,

             f) 23 üncü maddesine aykırı hareket eden teslim alana, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

             g) 24 üncü maddesine aykırı hareket eden tank/konteyner işletmecisine, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

             verilir.

             (3) İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin doksan gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtar için 108 YTL olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz.

             (4) Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

             (5) Bu Yönetmeliğe göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısı elliye ulaşanların faaliyetleri 35 inci maddeye göre durdurulur. Yapılan bütün faaliyet durdurma işlemleri, faaliyet durdurma işleminin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren otuz gün sonra yürürlüğe girer.

             Faaliyet durdurma

             MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilen ve 34 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre kaldırılmayan ihtarlarının toplam sayısı elliye ulaşan; gönderenlerin, paketleyenlerin, yükleyenlerin, dolduranların, teslim alanların ve tank/tank-konteyner/depo işletmecilerinin faaliyetleri Bakanlığın ilgili valiliğe yazdığı bildirimin ulaştığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre faaliyeti durdurulanlar, faaliyet durdurma işleminin kesinleşmesinden sonra ödemede bulunmak istemeleri halinde, her ihtar için iki katı ücret alınarak ihtarlar kaldırılır ve faaliyet durdurma müeyyidesi üç gün olarak uygulanır.

             (3) Bu Yönetmeliğe göre taşımacıya verilen ihtarlar için 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             (4) Bu Yönetmeliğe göre verilen ve 34 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre kaldırılmayan ihtarlarının toplam sayısı elliye ulaşan sürücülerin SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesi en geç yirmi gün içinde Bakanlıkça otuz gün süreyle geri alınır. Bu durumdaki sürücülerin SRC5 türü mesleki yeterlilik belgelerini verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenemez.

             Faaliyeti durdurulanların ilanı

             MADDE 36 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğe göre faaliyeti durdurulan gönderen, taşımacı, teslim alan, yükleyen, paketleyen, dolduran, sürücü ve tank/konteyner/depo işletmecilerini resmi internet sayfasında liste halinde yayımlar. Faaliyeti durdurulan kişe ve kuruluşların bilinmesi konusunda ilgililer tarafından bu liste esas alınır.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Diğer düzenlemeler

             MADDE 37 – (1) Bakanlık, gerektiğinde; tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili olarak ayrıca tebliğ yayımlayabilir.

             Güncelleme

             MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik, ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur.

             Yetki devri

             MADDE 39 – (1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı, etkin ve yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözetmek suretiyle; Karayolu Taşıma Kanununun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, bu Yönetmelik kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve yetkilerini aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde devredebilir.

             a) Yetki devri, Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşları veya üniversiteler arasında düzenlenecek sözleşme ile yapılır. Bu sözleşmede devredilecek yetkinin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.

             b) Yetki devri, devredilecek yetkinin niteliği gözetilmek suretiyle en az bir yıl en fazla üç yıl süreyle yapılır. Yetki devri, süresinin bitiminde yenilenebilir.

             c) Yetki devredilmiş olanların ilgili mevzuat ve yayımlanan genelge ve talimatlara uymaması halinde, Bakanlık tarafından onbeş gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunulmak suretiyle, yapılmış olan yetki devri tek taraflı olarak iptal edilir.

             ç) Bakanlık, devredilen yetkinin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü denetimi yapar.

             d) Bakanlık tarafından, devredilen yetkinin özelliğine göre aynı konuda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu veya üniversiteye yetki devri yapılabilir.

             e) Devredilen yetki kapsamında yetki verilenler tarafından üretilecek hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi Bakanlığın onayını gerektirir.

             f) Bakanlık tarafından yapılacak yetki devri, düzenleme ve kural ihdası hususunu kapsayamaz ve bu hususta yetki devri yapılamaz.

             g) Yetki devri, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kaldırmaz.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 40 – (1) Tehlikeli maddelerin taşınması konusunda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (98/91/AT), 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği, 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

             Diğer hükümler

             MADDE 41 – (1) Tehlikeli madde taşıyan bir karayolu taşıtının, kalkış ve varış noktaları arasında Ro-Ro veya Ro-La ve benzeri araçlarla denizyolu veya demir yolunu kullanması halinde; taşımacı kısmen kullandığı bu diğer taşıma türlerinin kullanımı esnasında o türe ait tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına uymak zorundadır.

             Yürürlük

             MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

EK

 

 

Kaynak: http://www.tehlikelimaddeplatformu.org/mevzuat/tehlikeli-maddelerin-karayoluyla-tasinmasi-hakkinda-yonetmelik.html

SRC 5 Eğitimleri Yönergesi

SRC 5 Eğitimleri Yönergesi

KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması”na (ADR) ve 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamına giren tehlikeli maddeleri taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarının sağlaması gereken asgari şartları ile yapılacak yetkilendirmenin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarını, eğiticileri, eğitimin içeriğini, yapılacak sınavları, sınavlarda başarılı olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgesini ve bu eğitim kurumlarında çalışan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri, 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği (KTFMY)’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığı’nı,

b) Genel Müdürlük: Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nü,

c) Yönetmelik: 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliği,

ç) ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması’nı,

d) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMYB): Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında mesleki yeterlilik eğitiminin yanı sıra tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine de eğitim vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça verilecek yetki belgesini,

e) SRC 5 Belgesi: Tehlikeli mal taşıyan ve SRC 3 ve/veya SRC 4 belgelerinden birine sahip olan şoförlerin alması gereken ve bir örneği bu Yönerge ekinde (EK-1) yer alan mesleki yeterlilik belgesini,

f) TSE: Türk Standartları Enstitüsü’nü

 ifade eder.

(2) Bu Yönergede tanımlanmamış ve kullanılan kavramlar ve kısaltmalar için ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Kurumları ve Eğiticiler

 

Eğitim kurumları

Madde 5- (1) TMYB almak isteyen eğitim kurumlarının KTFMY’nin Eğitim Merkezlerinin niteliklerini belirleyen 19 uncu maddesindeki şartlara ilaveten aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur.

a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesine sahip olmak.

b) En az 3,5 ton yük taşıma kapasiteli araç ve yanında şoförü ile; yola çıkış kontrolü, yük güvenliği, kaza bildirimi ve beklenmeyen durumlarda alınacak önlemler ve yangın konularında uygulamalı ders yapılacak ve içerisinde sürüş pisti bulunan en az 2000 metrekarelik bir açık alanın kullanım hakkına sahip olmak.

c) Kuramsal eğitim araçları olarak en az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalajı, araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri, şoför koruyucu donanım malzemeleri, yük güvenliği malzemeleri, 6 kg’lık ABC tozlu ve TSE’li yangın söndürme tüpleri, trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri araçlara sahip olmak.   

ç) Uygulamalı eğitim araçları olarak yangın tavası, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 ve/veya ABC tozlu 6 Kg’lık TSE’li yangın tüpleri, tutuşturma çakmağı ve çubuğu, en az bir adet 3,5 ton yük taşıma kapasiteli ve ADR donanımları bulunan kapalı veya örtülü kasalı araç, yük güvenliği ve araç tanımlama donanımları, şoför koruyucu donanım malzemeleri, araç ruhsat sahibi tarafından şoföre verilen araç kullanma muvafakat yazısı, araç trafik ruhsat fotokopileri, donanımı ile çeşitli pozisyonlardan çekilmiş araç resimleri ve benzeri araçlara sahip olmak.

d) ADR kapsamında asgari “Temel Eğitim” vermeye yetkili eğitici/eğiticileri istihdam etmek.

e)ADR kapsamında temel eğitimin yanı sıra “ADR Tank Eğitimi”, “Sınıf 1 ve Sınıf 7 Eğitimi” de vermek isteyenler için bu dersleri verebilecek nitelikte eğitici/eğiticileri istihdam etmek.

Eğiticiler

Madde 6- (1) Eğiticilerin,

a) En az ön lisans eğitiminden mezun olmaları,

b) Uygulamalı yangın söndürme eğitici sertifikasına sahip olmaları,

c) Verilecek eğitimle ilgili olarak ADR anlaşmasına taraf ülkelerden herhangi birinin yetkili makamlarınca verilen ve ADR Temel Eğitimi, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi veya ADR Sınıf 7 Eğitimi konularından en az biri için geçerli olan onaylanmış eğitici sertifikasına sahip olmaları,

şarttır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesi Alma, Yenileme, Süresi, Ücreti, Faaliyete Başlama ve İdari Müeyyideler ile İptal

 

TMYB almak ve yenilemek için gerekli belgeler

Madde 7- (1) TMYB almak ve yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki

belgeleri Bakanlığa vermeleri zorunludur.

a) Başvuru dilekçesi (vergi dairesi ve numarası belirtilecektir.)

b) Ticaret veya Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait geçerli

ünvan, adres, ortaklar, temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin isimlerinin yer aldığı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri

c) Ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarından birisine kayıtlı olduğuna dair belge

ç) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile temsil ve ilzama yetkililerin adli sicil kaydı

belgesi

(gerçek kişi ise sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde ise, tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticiler; kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamalı, ticari alanda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmalıdır.)

d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri/sirkülerleri

            (2) KTFMY kapsamında yetki belgesi alanlar bu Yönergenin 5 inci Maddesinde yer alan belgelerle müracaat etmeleri ve gerekli diğer şartları taşımaları halinde birinci fıkrada belirtilen belgeler istenmeksizin kendilerine TMYB verilir.

Yetki belgelerinin süresi

Madde 8- (1) Bu Yönerge kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi

5 (beş) yıldır.

Yetki belgesi ücreti

Madde 9- (1) TMYB alma ücreti 13.226 (onüçbinikiyüzyirmialtı) TL’dir. TMYB yenileme ücreti ise alma ücretinin % 50’sidir.

            (2) TMYB ücreti Vergi Usul Kanunu gereğince her yıl yeniden değerleme oranında arttırılır.

Faaliyete başlama

Madde 10- (1) Eğitim kurumu, yetki belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde faaliyete başlamak zorundadır.

(2) Eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak müfredat ve eğitim programını içeren bilgi ve belgelerin yazılı olarak ve CD ortamında eğitim programının başlama tarihinden 5 (beş) gün önce Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

İdari müeyyideler ve yetki belgesinin iptali

Madde 11- (1) Yetki belgeleri KTFMY’de belirlenen idari müeyyideler ile iptal hükümlerine tabidir.

(2) Ayrıca bu Yönergeyle getirilen şartları kaybedenler 60 (altmış) gün içerisinde kaybedilen şartları sağlamazlar ise yetki belgeleri iptal edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimlerinin İçeriği, Alınacak Ücretler

 

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği

Madde 12- (1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;

a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,

2) Başlıca tehlike türleri,

3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,

4) Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,

5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),

6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,

7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,

Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,

9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,

10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,

11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,

12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

13) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,

14) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi vb.),

15) Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).

b) ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 13 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

 1) Taşınan yükün hareketleri ile kendisi dahil yolda bulunan taşıtların hareketleri,

2) Taşıtların özel gereklilikleri,

3) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemlerinin genel kuramsal bilgisi,

4) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay

işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).

c) ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,

2) Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.

ç) ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,

2)Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, araca taşınması, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,

3) Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

(2) Tehlikeli madde taşımacılığı Yenileme Eğitimleri:

a) Yenileme Eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar.

b) Yenileme Eğitimleri aşağıda şartlara uygun olarak düzenlenir;

1) ADR Temel Yenileme Eğitimi, ADR Temel Eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin

güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Temel Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

2) ADR Tank Yenileme Eğitimi, ADR Tank Eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin

güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Tank Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

3) ADR Sınıf 1 Yenileme Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi kapsamındaki konulara

ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Sınıf 1 Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

4) ADR Sınıf 7 Yenileme Eğitimi, ADR Sınıf 7 Eğitimi kapsamındaki konulara

ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Sınıf 7 Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

c) Yenileme eğitim programının süresi iki günden az olamaz.

Eğitim ücreti

Madde 13- (1) Kursiyerlere yönelik verilecek eğitimlerde alınacak ücretler eğitim kurumlarınca belirlenir.

(2) Eğitim ücretlerinin ülke ekonomisi ve kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve aşırı ücret uygulanması veya rekabet ortamının bozulması halinde ve gerektiğinde taban ve tavan eğitim ücretleri Bakanlıkça tespit edilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SRC 5 Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu, Süresi, Yenilenmesi ve Yeniden Düzenlenmesi

SRC 5 belgesi sahibi olma zorunluluğu

Madde 14- (1) Tehlikeli madde taşıyan tüm araç şoförlerinin SRC 5 belgesi sahibi olmaları zorunludur.

SRC 5 belgesinin süresi

Madde 15- (1) SRC 5 belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

SRC 5 belgesinin yenilenmesi

Madde 16- (1) SRC 5 belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 belgesi verilir.

SRC 5 belgesinin yeniden düzenlenmesi

Madde 17- (1) Kaybedilen veya yıpranması nedeniyle kullanılamayacak hale gelen SRC 5 belgeleri, ilgilinin talep etmesi halinde ücreti karşılığında yeniden düzenlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Çeşitli ve Geçici Hükümler, Yürürlülük, Yürütme

 

Denetim

Madde 18- (1) Denetimler, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Çeşitli ve geçici hükümler

Madde 19- (1) Bu Yönergede yer almayan konularda Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

(2) Bu Yönergenin geçici madde hükümleriyle ilgili olarak gerektiğinde düzenleme yapmaya Kara Ulaştırması Genel Müdürü yetkilidir.

 

 

Geçici Madde 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce ADR üyesi ülkelerden alınmış SRC 5 belgesine eşdeğer düzeyde ADR Sertifikası sahipleri 31/12/2011 tarihine kadar ve sahip oldukları belgenin geçerlilik tarihini geçmemek kaydı ile Bakanlığa başvurarak ücreti karşılığında söz konusu belgelerini SRC 5 ile değiştirebilirler. Bu şekilde değiştirilmeyen belgeler geçersiz sayılır.

(2) Bu Yönergenin yürürlüğe girme tarihinden önce ADR üyesi ülkelerden alınmış SRC 5 belgesine eşdeğer düzeyde ADR Sertifikası sahipleri, sertifikalarının geçerlilik sürelerini aşmış olmaları durumunda bu Yönerge hükümlerine göre 31/12/2010 tarihine kadar yenileme eğitimine başvurabilirler. Bu başvuruların tamamı TMYB sahibi eğitim kurumları marifetiyle Bakanlığa yapılır. Eğitim sonunda adlarına bu Yönergeye uygun SRC 5 belgesi Bakanlıkça düzenlenir.

(3) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesine sahip olmayanlara bir yıl içerisinde söz konusu belgeyi alacaklarını taahhüt etmeleri, bu Yönergede belirlenen şartları sağlamaları ve TMYB ücretini ödemeleri halinde, bir yıl geçerli olmak üzere TMYB verilir. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alınış tarihinden itibaren TMYB’nin süresi ücretsiz olarak 5 yıla tamamlanır.

(4) Yurt içinde tehlikeli madde taşıyan araç şoförleri için SRC 5 belgesi zorunluluğu

31/12/2011 tarihine kadar aranmaz.

Yürürlük

Madde 20- (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- (1) Bu Yönergeyi Kara Ulaştırması Genel Müdürü yürütür.

Kaynak: http://www.tehlikelimaddeplatformu.org/mevzuat/src-5-egitimleri-yonergesi.html

Kimya İhracatçısına Boğazlarda Geçit Yok

Kimya İhracatçısına Boğazlarda Geçit Yok

Kimya ihracatımızın yıllık 2,5 milyon Euro’luk bölümü, Türk Boğazları DenizTrafik Düzeni Tüzüğü Uygulamasındayapılan değişiklik nedeniyle durma noktasına geldi. Nakliye firmaları, tüzüğün uygulanmasıyla oluşan gecikme nedeniyle tehlikeli madde kapsamındaki kimyasalları taşımak istemiyor. İhracatçıya ÇanakkaleBoğazı’nı kapatan gelişme sonrası, firmaların önünde iki zorlu seçenek var: Ya nakliye için daha fazla paraödeyecekler ya da yüklerini İzmirLimanı’na taşıyacaklar. Her iki çözüm de firmaların maliyetlerini artırarak, rekabet edemez duruma getiriyor. Dahilde işleme rejimi kapsamındaki bazı firmalar ise İzmir Limanı’nı da kullanamıyor.

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulamasında yapılan değişiklikle IMDG Kodu kurallarına göre 1, 2, 5.1, 5.2, 6.2 ve 7 sınıflarında yükü bulunan gemilerin Boğaz geçişlerine yeni bir uygulama getirildi. Tehlikeli yük taşıyan ve 150 metrenin üzerindeki gemilerin bu kapsama alınması, Çanakkale Boğazı’ndan geçişlerinin yavaşlamasına yol açtı. Nakliye firmaları bu nedenle, tehlikeli olarak sınıflanan ürünleri gemilerine almak istemiyor. Almayı kabul eden nakliyeciler ise gecikmeli taşıyor ya da ihracatçının sırtına ek maliyet yükü bindiriyor. Yüklerini taşıyacak nakliyeci bulamayan ihracatçıya, İzmir Limanı gösteriliyor. Ürünlerini daha önce gümrük sahalarına gönderen firmalar, nakliyecilerin ürünleri kabul etmemesi nedeniyle ciddi ardiye ve demoraj ücretleri ödemek zorunda kalıyor.

Kimya ihracatçısının Çanakkale Boğazı’ndan ihracat yapamaz duruma geldiğini belirten, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, ihracatçı firmaları çıkmaza sokan durum karşısında ilgili kurumlarla görüşmeler yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Akyüz, ihracatçının maliyet artışları düşünülmeden yapılan değişikliğin, özellikle aerosol grubu; deodorant, oda spreyi, kolonya, saç spreyi, sinek ilacı gibi IMDG 2.1 kodlu ürünler ile IMO derecesi 5.1 olan Hidrojen Peroksit ve IMO derecesi 5.2 ve 3 olan ürünleri ihraç eden firmaların mağdur olduğunu dile getirdi. Uygulama talimatının bir an önce değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan İKMİB Başkanı Akyüz, “Gemide bir konteyner kimyasal madde bile olsa tüm gemiye aynı prosedür uygulanıyor. Yaşanan gecikme nedeniyle armatörler yüklerimizi almak istemiyor. Çanakkale Boğazı’nı ihracatçımıza kapatan bu sorunun çözümü için önerilen, yüklerin İzmir Limanı’na gönderilmesi ise zaten düşük kâr marjları ile çalışan ihracatçının maliyetlerini artırarak rekabet edemez hale getiriyor. Şimdiye kadar bu ürünlerin taşınmasında her hangi bir sorun yaşanmadı, var olan önlemler zaten yeterli” diye konuştu.
Kimya ihracatçısının mağduriyetinin giderilmesi için tek çözümün söz konusu talimatın değiştirilmesi olduğunu söyleyen Akyüz, talimatta değişikliğe gidilerek, IMDG Kodu kurallarına göre 1 ve 7. Sınıf dışındaki ürünlerin talimat kapsamından çıkarılması ve geçişlerinde herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: http://www.tehlikelimaddeplatformu.org/haberler/kimya-ihracatcisina-bogazlarda-gecit-yok.html

ÇANDARLI LİMANI’NIN ÖNEMİ

Geza DOLOGH - geza.dologh@denizticaretodasi.org 

24 Mart Perşembe günü uzun yıllardır beklediğimiz Çandarlı Limanı için adım atıldı ve mendirek inşaatı yapım işi ihalesi yapıldı. Çandarlı Limanı inşaatı yapım işi ihalesini, Limak ve Kolin inşaat ortak girişimi 230 milyon 579 bin 344 bin liraya aldı.

20 yıl önce yola çıkılan Çandarlı Liman projesinin bugün artık gerçekleşme aşamasına gelmesini sevinçle karşılıyoruz. Çandarlı Limanı bulunduğu konum itibariyle transit ve aktarma limanı olarak kullanılacak olmakla beraber, konvansiyonel konteynerciliğe de uygundur. Nitekim fizibilite etütlerinde ilk bakışta yapılması düşünülen, rıhtım boyunun 1.000 ile 1.200 metre uzunluğunda olması ve buraya 2 veya 3 adet 3. kuşak konteyner gemilerinin veya daha fazla sayıda “feeder” tipi gemilerin alınması planlandı. Bilindiği gibi konteyner mollerinin en büyük özelliği geri (arka) sahasının uygun ve yeterli olmasıdır. Bu amaç içinde sahada yeterli genişlik vardır. Çandarlı Limanı bölgemizde devam eden ihtiyacı karşılayacak bir liman olacaktır.

Ayrıca, Çandarlı’nın konumu dolayısıyla çıkış veya varış noktası Karadeniz limanları olan bir konteyner trafiğine uygun olduğu düşünülüyor. Aktarma ya da transit liman olma özelliğinin yanı sıra Ege Bölgesi ile Karadeniz limanları arasında oluşacak trafik için her durumda kullanılmaya elverişli ve düzenli hatlar kurulması da mümkündür. 

Akdeniz çanağındaki aktarma limanı veya feeder limanı özelliğinde olan Valencia, Marseille, La Spezia, Gioa Tauro, Piraeus, Valetta, Damietta gibi limanların hangi projelerle basit bir şekilde hizmete başladıkları ve bugün Akdeniz’de aranılan konteyner limanı haline geldikleri denizcilik sektörünce yakinen biliniyor. Bu bakımdan Çandarlı Limanı’nın yapımının, İzmir Limanı gibi 50 yılda değil (ki hala tamamlanamamıştır), çok kısa sürede projelendirilip, bitirilmesi en büyük dileğimizdir. Çandarlı Limanı’nın tüm yöre halkına, belediyelerimize ve sektörümüze hayırlar getirmesini dilerim.

Sevgilerimle…

Kaynak: http://www.tehlikelimaddeplatformu.org/haberler/candarli-limani%E2%80%99nin-onemi.html

TSE ADR için yetkilendirme bekliyor.

ADR Yönetmeliği ile ilgili süreci yakından takip eden ve sürecin sağlıklı gelişmesi için kamu nezdinde girişimlerini sürdüren TREDER, son olarak TSE yetkileri ile bir araya geldi. TREDER Yönetim Kurulu Başkanı Recep Serin başkanlığındaki heyet TSE Genel Müdürlüğü’nde Otomotiv Grup Başkanı Ali Bengi, Araç Tip Onay Müdürü Mustafa Uz, Araç Proje Müdürü Orhan Kulaç ve Sektörel Belgelendirme Grup Başkanı Mustafa Aydın ile görüştü. TREDER Heyeti, yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 2013 yılı gelmeden, ADR testlerinin yapılabileceği ve şu an sektörün en öncelikli konusu olan T9 Belgesi’nin (uluslararası dolaşım) verilebileceği, bunun için tek eksiğin gerekli atamaların yapılması olduğunu ifade etti.

TSE çalışmalarını tamamladı

TSE Otomotiv Grup Başkanı Ali Bengi, Ulaştırma Bakanlığı ile çalışmaların ve protokol imzalanması çalışmalarının son aşamaya geldiğini ifade ederek, Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkilendirme beklediklerini açıkladı. Altyapı çalışmalarında sona geldiklerini vurgulayan Bengi, 2013 yılını beklemeden bu işe başlayacaklarını T9 Belgesi için de hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Bengi, heyete şu bilgileri aktardı: “ADR’li tanker üreticileri bir an önce, ADR konusunda yapılan testler için gerekli birimleri kurmaları gerekiyor. Testler TSE denetiminde yapılacak. Tahribatsız muayeneleri yapamayan firmalara, TSE dışarıdan destek verecek. Bu desteğin de treyler üreticilerine bir maliyeti olacak. Bununla birlikte, firmaların birleşerek bir tahribatsız muayene test merkezi kurmasını öneriyoruz.”

Geçiş süreci şart

Dolaşımdaki tankerler için de geçiş süreci verilmesi yönünde TSE ve TREDER hem fikir olurken, TSE yetkilileri hala uyumlaştırılması gereken mevzuatlar olduğunu, Demiryolları, Denizcilik Müsteşarlığının yapması gereken işlemler olduğunu ve bunların henüz yapılmadığını, karayolu, denizyolu, havayolu mevzuatlarının tek mevzuat haline getirilmeye çalışıldığını ifade etti. TREDER, Avrupa’daki firmaların da muayene imkanlarının çok geniş olmadığını, kalibrasyon, tankın basınç testleri ve de kaynak dikişlerinin kontrolünün yapıldığını, bunların Türkiye’de de olduğunu, olması gereken şeyin, bir an evvel TSE’nin yetkilendirilmesi olduğunu belirtti.

Tercümede zaman kaybedilmesin

TREDER, şu anda tercüme edilip yayımlanan yönetmeliğin ADR’nin 2004 versiyonu olduğunu, 2009 versiyonunun tercümesinin yıllar alacağını, ayrıca tercümede anlam kaybının yaşanabileceğini kaydetti. TSE’nin “periyodik muayene istasyonları yatırımını biz mi yapalım, nakliye firmaları mı yapsın?” sorusuna TREDER, bu işin filolara verilemeyeceğini, tarafsız yapılması gerektiğini, dile getirdi.

Kaynak: http://www.tehlikelimaddeplatformu.org/haberler/tse-adr-icin-yetkilendirme-bekliyor.html

Go to Top